Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/11580-02

Zverejnené: 02.08.2019

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/11580-02

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania č. sp.:  2019/11580-02


Žiadateľ:  Transtav s.r.o., M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca   


Predmet konania:  výrub 19 ks drevín (14 topoľ, 1ks javor, 4 ks vŕba) a cca. 80 m² krovín vŕba

    
Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN  5577/4 (zastavané plochy a nádvoria)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom  je realizácia stavebnej činnosti- budovanie prístupovej komunikácie a spevnenej plochy

                            

                                                                                                                                          

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív