Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 26.07.2019

Zverejnené: 23.07.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 23. júla 2019

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 desiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

26. júla 2019 (piatok) o 15.30 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


 

PROGRAM

12. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného 26. júla 2019 (piatok) o 15.30 hodine

 

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

  1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

  1. Procedurálne otázky

 

 

  1. Schválenie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme č. 388/2008

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 

  1. Majetkové záležitosti
    • Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO : 36 056 006, so sídlom : Partizánska cesta  5,  974 01 Banská Bystrica, o uzatvorenie zmluvy  o zriadení vecného bremená
    • Schválenie zmeny uznesenia  MsZ mesta Brezno  č. 103/2019  zo dňa  06.2019, ktorým mestské zastupiteľstvo  schválilo  spôsob prevodu a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre  účely výstavby bytových domov v Brezne, Ul. ŠLN

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

  1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív