Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky ŠLN pre účel výstavby dvoch bytových domov

Zverejnené: 16.07.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977  01  Brezno

 

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účel výstavby dvoch bytových domov v Brezne, Ul. ŠLN

 

Predmet súťaže :

 

novovytvorené pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 46001339-258/19 (príloha č. 1 súťažných podmienok), vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., IČO: 46001336, so sídlom :  Židlovo 414/31,  977 01 Brezno, ktoré vznikli odčlenením od pozemku -  parcela reg.  C-KN č.  687/184, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13 805 m2,  v  k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 a to :

 

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/208, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  806 m2       

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/209, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  786 m2  

            

(predmetom súťaže sú obidva novovytvorené pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé pozemky) 

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno zo dňa  26.06.2019;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo        

           spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že každý uchádzač môže podať len jeden súťažný návrh na obidva pozemky ako jeden celok, kt. sú predmetom tejto súťaže
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov  na pozemky ktoré sú predmetom tejto súťaže ako celok, budú  všetky jeho súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • ak podá predkladateľ  súťažný návrh len na jednotlivý pozemok a teda nie na obidva pozemky ako celok,  budú  tieto súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 14.08. 2019 do 14 00 hod.,
 • obálku viditeľne označiť textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – stavebné pozemky ŠLN“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v kancelárii č. d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky,  s povinnosťou uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Využitie nehnuteľností

 • BM - Obytné územie mestského typu 

- slúži prevažne pre bývanie v bytových domoch alebo v skupinách rodinných domov
na pozemkoch menších ako 600 m2, pre umiestňovanie zariadení občianskej vybavenosti a remesiel a služieb slúžiacich pre obsluhu tohoto územia. Prevádzkovanie týchto zariadení nesmie mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na kvalitu bývania.

- neprípustné sú také aktivity, ktoré produkujú hluk, zápach, pôsobia neesteticky alebo vyžadujú ťažkú nákladnú dopravu.

- z hľadiska riešenia dopravy je potrebné v týchto územiach vylúčiť nákladnú dopravu s výnimkou časovo regulovanej dopravnej obsluhy. Odstavovanie a garážovanie osobných vozidiel je nutné riešiť na pozemkoch bytových resp. rodinných domov. Parkovacie plochy IAD je možné budovať len pri objektoch vybavenosti na ich vlastných pozemkoch.

Vhodné funkcie:

 1. rodinné domy
 2. bytové domy
 3. polyfunkčné domy s bývaním
 4. byty majiteľov a správcov
 5. zariadenia základnej občianskej vybavenosti

Koeficient prípustnej hladiny (výšky zástavby) = 8 nadzemné podlažia

Koeficient zastavanosti v lokalite je max 60% (pomer zastavanej plochy k výmere pozemku)

 

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom za predmet súťaže ako celok je               45,00 eur/1m² pozemku.

 

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosti použiť, ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta
 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 000,00 EUR  (slovom päťtisíc  eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta Brezna, číslo účtu : 2002795045/5600,  IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045 vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti,  ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže sú určené na výstavbu dvoch bytových domov (jeden bytový dom bude postavený na pozemku - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/208, druhý bytový dom  bude postavený na pozemku - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/209)
 • jeden  bytový dom bude mať minimálne 15 bytových jednotiek
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo spočívajúce v práve predávajúceho kúpiť predmet súťaže alebo jeho časť v prípade, ak kupujúci bude chcieť predmet súťaže alebo jeho časť predať alebo iným spôsobom scudziť a to za rovnakú cenu, za akú predmet súťaže kúpil kupujúci od predávajúceho   
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje začať s výstavbou bytových domov v súlade s ÚPN mesta Brezna najneskôr  do jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu súťaže a právoplatne skolaudovať obidva bytové domy najneskôr do troch (3) rokov odo dňa začatia výstavby, inak je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny
 • úspešný uchádzač pred začatím výstavby bytových domov zabezpečí na vlastné náklady prekládku dotknutých inžinierskych sieti  (teplovody, elektrické vedenie, telekomunikačné káble, plynovod, vodovod, kanalizácia a pod.), pričom vyhlasovateľ poskytne úspešnému uchádzačovi súčinnosť pri prekládke inžinierskych sieti v jeho vlastníctve
 • úspešný uchádzač pred začatím výstavby bytových domov zabezpečí na vlastné náklady odstránenie  existujúcich a vybudovanie nových kontajnerových stojísk podľa pokynov vyhlasovateľa
 • úspešný uchádzač zabezpečí v okolí bytových domov na vlastné náklady vybudovanie multifunkčného ihriska, prípadne tenisového dvorca podľa pokynov vyhlasovateľa
 • úspešný uchádzač  zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie  prístupových komunikácií k bytovým domom a taktiež vybudovanie  parkovacích miest v okolí bytových domov
 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky  primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky  bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi  obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk. Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor právny a majetkový  (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

 

 

Brezno 15.07.2019                                                               

     

 

 

                                                                                                JUDr. Tomáš Abel, PhD., v.r.

                                                                                                         primátor mesta

 

______________________________________________________________________________________________

 

MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00 313 319

 

ako vyhlasovateľ

 

UŽ VYHÁSENEJ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  stavebných pozemkov pre  účel výstavby dvoch bytových domov v Brezne, Ul. ŠLN (vyhlásená dňa 16.07.2019) v zmysle písmena G/, bod 4. súťažných podmienok mení súťažné podmienky tejto súťaže a to tak, že :

 

 1. pôvodný text uvedený na str. 1 súťažných podmienok, v časti Predmet súťaže, ktorý znie takto :

 

Predmet súťaže :

novovytvorené pozemky, vytvorené geometrickým plánom č. 46001339-258/19, vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., IČO: 46001336, so sídlom :  Židlovo 414/31,  977 01 Brezno, ktoré vznikli odčlenením od pozemku -  parcela reg.  C-KN č.  687/184, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13 805 m2,  v  k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 a to :

 

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/208, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  806 m2       

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/209, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  786 m2                

(predmetom súťaže sú obidva novovytvorené pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé pozemky)

 

sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom :

 

Predmet súťaže :

 • parcela reg. C-KN č. 687/205, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 40 m2       

 

v  k. ú. Brezno, obec  Brezno, okres  Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

novovytvorené pozemky, vytvorené geometrickým plánom č. 46001336-324/19, (príloha súťažných podmienok) vyhotoveným spoločnosťou MACO - D, s.r.o., IČO: 46001336, so sídlom :  Židlovo 414/31,  977 01 Brezno, ktoré vznikli odčlenením od pozemku -  parcela reg.  C-KN 687/184, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 15 397 m2,  v  k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 a to :

 

 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/210, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 735 m2       
 • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/211, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 806 m2   

            

 (predmetom súťaže sú všetky tri  pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé pozemky)

 

 

2. pôvodný text uvedený na str. 4 súťažných podmienok, pod písmenom F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej      zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá, ods. 1, ktorý znie takto :

 

 •  úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže sú určené na výstavbu dvoch bytových domov (jeden bytový dom bude postavený na pozemku - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/208, druhý bytový dom  bude postavený na pozemku - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/209)

 

sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom :

 

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže sú určené na výstavbu dvoch bytových domov (jeden bytový dom bude postavený na pozemkoch  -  parcela reg. C-KN č. 687/205 a novovytvorenej parcele reg. C-KN č. 687/210, druhý bytový dom  bude postavený na pozemku - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 687/211)

 

VŠETKY OSTATNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK TEJTO  SÚŤAŽE OSTÁVAJÚ BEZ ZMENY

 

 

 

Brezno 31.07.2019                                                               

     

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Tomáš Abel, PhD., v.r.

                                                                                                          primátor mesta

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív