Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o umiestnení stavby - VN prípojka a trafostanica

Zverejnené: 11.07.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/10505-18

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Brezno Industry, s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno  podali dňa 12.5.2019  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “VN prípojka a trafostanica“  líniová stavba na pozemkoch E-KN parc.č. 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446, 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno.

Pozemky E-KN parc.č. 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446, 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s ktorými má navrhovateľ uzavreté zmluvy  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie podzemného vedenia VN, resp. na umiestnenie objektu blokovej trafostanice.

Začatie konania bolo oznámené dňa 30.5.2019 účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.6.2019.       

          Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  a posúdil  námietky  a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39  a 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

“ VN prípojka a trafostanica“

 

na pozemkoch E-KN parc.č. 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446, 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno, ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese a v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktoré  tvoria nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka). Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracoval Ing. Drahoslav Paška, Podždiar 102, 976 33 Poniky, č. oprávnenia: 2293*2-3.                       

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Popis umiestnenia stavby:

“VN prípojka a trafostanica“ pre spoločnosť Brezno Industry s.r.o.

Napojenie na verejné vzdušné vedenie VN v majetku a správe SSD a.s. Žilina na pozemku E-KN 3412 k.ú Brezno.

Popis trasy: Z podperného bodu č. 9 na pozemku E-KN 3412 k.ú Brezno pokračuje VN prípojka vzduchom na nový pomocný podperný bod na pozemku E-KN 3412 k.ú Brezno v dĺžke  12m, ďalej zemou cez pozemky E-KN v k.ú. Brezno parc.č.:

3412 – Anna Brozmanova (v správe SPF)  – 27m

3370 - Ing. Karol Siman, ŠLN 1231/14, 977 01 Brezno, Ing. Dana Simanová, ŠLN 1231/14,  977 01 Brezno)  – 55m

3369 -  Ing. Dušan Šišiak, Š. Moyzesa 424/59, 965 01 Žiar nad Hronom)  – 24,5m

3436 - Jela Krnová, Rázusova 976/61, 977 01 Brezno)  – 17m

3439 - Jela Krnová, Rázusova 976/61, 977 01 Brezno)  – 20m

3440/1 - Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 43 Brezno)  – 11m

3440/2 - Mária Brozmanová, Švermova 2378/42, 977 01 Brezno)  – 15m

3444/1 - SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)  – 43m

3447 – Podhorcová Gizela (v správe SPF)   – 3m

3446 - Ing. Ivan Strmeň, Malinovského 1108/3, 977 01 Brezno)  – 20m

2652 - Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 43 Brezno)  – 27m

2653/1 - Ing. Ivan Strmeň, Malinovského 1108/3, 977 01 Brezno)  – 22m

16203/55 - SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)  – 7m

16203/54 - Mesto Brezno, Nám. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno)  – 5m

 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno - Pavol Medveď, Podkoreňová 774/30, 977 01 Brezno)  – 55m

 

Trafostanica umiestnená na pozemku C-KN 841/86 v k.ú. Brezno - Pavol Medveď, Podkoreňová 774/30, 977 01 Brezno, rozmery trafostanice 2,2 x 3,2 m, zapustená do terénu 0,7m, výška nad terénom 2,0m.

Umiestnenie trafostanice:

v odstupe od pozemku 841/52 k.ú. Brezno – 2,0 m

v odstupe od pozemku 841/29 k.ú. Brezno – 2,0 m

Betónová bloková TS EH8, Pi=615 kW, Ps=500kW, osadený transformátor 1000kVA.

Ochranné pásmo TS – 1,0m

 

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU-BR-OSZP-2019/004546-002 z 16.5.2019

 1. Požadujeme zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 2. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému, čo najskôr zasypať. Pri prácach dodržať normu - Slovenská technická norma, STN 83 70J 0 (r. 2005) Ochrana prírody, Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
 3. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy - v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 4. Stavbu zrealizovať v rozsahu a súlade s predloženou PD.
 5. Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej žiadosti, a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.
 6. Potenciálnym zdrojom šírenia inváznych rastlín predstavujú činnosti ako je narušenie pôdneho krytu, presuny zemín ako aj pohyb mechanizmov, v prípade pozitívneho výskytu inváznych druhov rastlín zabezpečiť ich odstraňovanie na náklady investora.
 7. Pre zriadenie staveniska použiť pozemky navrhnuté na zástavbu.
 8. Zemné ako aj stavebné práce realizovať vo vhodnom ročnom a vegetačnom období (sucho, bez zrážok), aby sa zabránilo vytváraniu koľají a poškodzovaniu okolitého prírodného prostredia.
 9. Pohyb mechanizmov obmedziť na spevnené plochy (prístupovú cestu) a na stavebné pozemky. Pohyb mechanizmov vo voľnej krajine je obmedzený. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt.
 10. Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine. Prípadne, výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy dotknutého územia (zahrnutie ryhy a umiestnenie na skládke v areály).
 11. Upozorňujeme, že so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou je potrebné nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 12. Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov podľa § 4 ods. 1 zákona.
 13. Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

 

Mesto Brezno, OIŽPSP úsek dopravy, vyj.č. MsÚ-2019/10961-02 zo dňa 11.6.2019

 1. Križovanie miestnej komunikácie riešiť bezrozkopávkovou technológiou podvŕtaním komunikácie kolmo na os komunikácie a uložením vedenia do chráničky s tým, že štartovacia a koncová jama bude zriadená mimo komunikácie. Minimálna hĺbka uloženia chráničky v komunikácii je 0,9m.
 2. Vedenie VN uložiť podľa platnej STN v hĺbke 1m, pri umiestnení vedenia dodržať ochranné pásma.
 3. Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnej komunikácie a určenie dopravného značenia.
 4. K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene so schváleným projektom dopravného značenia.
 5. Zásah do telesa komunikácie je možný len v nevyhnutných prípadoch po preverení skutkového stavu a dohode s Mestom Brezno a TS Brezno. O zmene realizácie prác, ktorá nebude v súlade s vydaným rozhodnutím je nutné urobiť zápis zúčastnených strán.
 6. Počas realizácie prác výkopy označiť a ohradiť proti hrozbe pádu do výkopu podľa platných STN, dočasný priechod pre chodcov zabezpečiť cez lavicu resp. premostenie.
 7. Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Žiadne zariadenie nesmie byť uložené do telesa komunikácie.
 9. Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť uložený na miestnej komunikácii ani do odvodňovacích zariadení dotknutých pozemných komunikácií a nesmie spôsobovať ich znečistenie. Stavebník musí vykonať potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych  komunikácií počas realizácie prác. Po ukončení prác komunikácie vyčistiť.
 10. Po ukončení prác zelené plochy verejného priestranstva upraviť do pôvodného stavu.
 11. Zásyp ryhy v zelených plochách je možné realizovať vykopanou zeminou tým, že vrchná vrstva v hrúbke 20cm bude zasypaná ornicou, zásyp postupne zhutňovať, ryhu výškovo upraviť zatrávniť, miesto kde bol uložený vykopaný materiál zbaviť nečistoty, upraviť v prípade nutnosti zatrávniť.
 12. V mieste zásahu do komunikácie, chodníkov a zelene si uplatňujeme záruku 36 mesiacov od ukončenia prác. Ak počas záručnej doby dôjde k vzniku nerovnosti komunikácie v dôsledku poklesu rozkopávky a jej okolia v šírke 1m okolo miesta zásahu, žiadateľ je povinný na vyrozumenie  správcu komunikácií  nedostatok bez meškania odstrániť.
 13. Po ukončení prác dotknuté časti komunikácie odovzdať zápisnične správcovi komunikácii. Pokiaľ nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu komunikácii správcom považujeme práce za neukončené.
 14. Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi komunikácie ako aj tretím osobám z dôvodu nekvalitne vykonaných prác, nedostatočného udržiavania dotknutej časti miestnej komunikácie a ostatných činností.
 15. Po ukončení prác žiadame doručiť elaborát geodetického zamerania skutkového stavu vo formáte PDF a DVG.

 

EIC s.r.o. Prešov, Inšpekčný orgán typu A, odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického č. S/2019/00419/EIC IO/EZ zo dňa 18.2.2019

-Zariadenie vyhotovené v súlade s odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácii môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou v zmysle §12  Vyhl. č 508/2009 Z.z

 

SPP-D a.s. Bratislava, vyj.č. TD/NS/0560/2019/Ka  z 15.5.2019

Všeobecné podmienky:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a .s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spo-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebnik povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. . 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej stavby z hľadiska , bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení .

-stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného elektrického zariadenia v zemnom prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D

-súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach križovania - navrhovaných vedení technického vybavenia - elektrického zariadenia v zemnom prevedení vrátane uzemňovacej sústavy s exitujúcimi plynárenskými zariadeniam , je povinnosť stavebníka vykonať ich uloženie v zmysle STN 73 6005. TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D

-Návrh umiestnenia trafostanice vrátane uzemňovacej sústavy musí rešpektovať ochranné pásmo PZ - STL prípojky, ako aj ochranné pásma elektrického zariadenia po jeho uvedení do prevádzky.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 6611902804 z 1.2.2019

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca povereného správou sieti: jan .zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekom. sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spol. Slovak Telekom, a.s.

 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4300104289 z 18.4.2019

1.S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

2.Pred samotnou realizáciou stavby v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 60 dní) je potrebné zaslať na SSD digitálny tvar PD v štandarde SSD pre účely záverečného prerokovania PD(odsúhlaseniu) a zakreslenie do grafických systémov SSD,a.s.(GIS CRIS)-kontaktná osoba Bc. Čerňan, zdenko.ceman@sse-d.sk, +421 41 519 2618.

3.Pred zahájením realizácie stavby bude nevyhnutné doriešiť schválenie miestnych prevádzkových predpisov(MPP) v SSD, a.s. u manažéra prípravy projektov Bc. Čerfiana, preposlať v kópii aj na email: jan.melicher@ssd.sk, Tento krok je nevyhnutný pre doplnenie údajov do systémov SSD, a.s. Vzor MPP vám na základe požiadavky poskytne pán Bc. Čerňan.

4.Pred zahájením začiatku realizácie stavby je nevyhnutné uskutočniť zo strany investora resp. ním povereného dodávateľa odovzdanie staveniska medzi investorom a zástupcami SSD, a.s. (PM+zástupca Strediska prevádzky EZ). Pozvánku zabezpečí investor, resp. ním poverený dodávateľ.

5.Pred pripojením nového odberného miesta k distribučnej sústave musí žiadateľ uzatvoriť Zmluvu o pripojení a uhradiť príslušný pripojovací poplatok zo Zmluvy vyplývajúci.

6.Po zrealizovaní stavby je nutné uskutočniť preberacie konanie zo strany investora s prizvaním zástupcov SSD, a.s.., kde investor predloží požadované doklady. Pozvánku zabezpečí investor, resp. ním poverený dodávateľ.

V prípade potreby ďalších informácií k predmetnej veci, je potrebné sa neodkladne obrátiť na PM - manažér externej realizácie : Ján Melicher 041/5196126.

Na preberacie konanie musia byť doložené od investora resp. ním povereného dodávateľa

nasledovné dokumenty v analógovej podobe:

-opečiatkovaná PD skutočného vyhotovenia (musí byť opečiatkovaná situácia, jednopólová schéma VN a NN, technická správa),

-stavebné povolenie - kópia,

-správa o prvej odbornej prehliadke a skúške EZ (VN prípojka, TS) - podpísané originály,

-atesty, osvedčenia, certifikáty od použitých materiálov - kópie,

-osvedčenie o prvej úradnej skúške ku všetkým zariadeniam na ktoré sa vzťahuje - kópia,

-zápis o prevzatí a odovzdaní stavby (vyhotovuje investor zariadenia alebo ním určený dodávateľ),

-MPP

-porealizačné geodetické zameranie VNP a TS - originál.

PD skutočného vyhotovenia v digitálnej podobe musí byť odovzdaná na CD v deň preberacieho konania(pozn.v predstihu min.5 dní pred preberacím konaním je ho potrebné preposlať v elektr. forme na odkontrolovanie na email: jan.melicher@ssd.sk). a musí obsahovať minimálne nasledovné dokumenty:

-sprievodnú správu,

-technickú správu,

-celkovú situáciu stavby,

-koordinačnú situáciu stavby,

-jednopólovú schému VN - rozvádzača TS alebo VN rozvodov

-jednopólovú schému NN - rozvádzača TS,

-osvedčenie o prvej úradnej skúške ku všetkým zariadeniam na ktoré sa vzťahuje,

-správa o prvej odbornej prehliadke a skúške EZ (VN prípojka, TS),

-atesty, osvedčenia, certifikáty od použitých materiálov,

-stavebné povolenie.

Spracovanie obsahu PD skutočného vyhotovenia do digitálneho tvaru pre cudzie

stavby musí mať jednoznačné názvoslovie dokumentov, ktoré musí byť vyhotovené v štandardoch projektovej dokumentácie SSD, a.s..

Do 5 kalendárnych dní je potrebné doplniť na CD podpísaný zápis o prevzatí a odovzdaní stavby.

Porealizačné geodetické zameranie (ďalej len GZ) VNP a TS musí byť napálené na samostatnom CD a vložené v papierovom pare zamerania. CD s porealizačným GZ musí byť odovzdané v deň preberacieho konania(pozn.v predstihu min.S dní pred preberacím konaním je ho potrebné preposlať v elektr. Forme na odkontrolovanie na email: jan.melicher@ssd.sk). Digitálne porealizačné GZ musí byť vyhotovené v štandarde SSD, a.s., a musí obsahovať minimálne nasledovné dokumenty:

-geodetické_zameranie.dgn - súbor by mal obsahovať iba zameranú trasu VNP a TS s vyznačenými zameranými bodmi + rohovú tabuľku s identifikačnými údajmi stavby,

-katastrálna mapa.dgn - súbor by mal obsahovať len mapový podklad a rohovú tabuľku s identifikačnými údajmi stavby,

-technická správa.pdf - scén technickej správy od geodeta,

-zameranéjbody.txt - zoznam bodov s popisom + identifikačné údaje stavby a spracovateľa GZ.

Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa štandardov projektovej dokumentácie pre SSD, a.s..

 

 

3) Vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach.

 

4) Dodržať podmienky súhlasu k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vydaného Okresným úradom v Brezne, PLO pod č. OU-BR-POL-2019/005330-002 zo dňa 24.5.2019. 

 

Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby rekreačnej chaty umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

 

V priebehu konania uplatnilo Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 43 Brezno pripomienku, ktorá je zohľadnená vo výroku tohto rozhodnutia, v bode č. 2, stanovisko Okresného úradu Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU-BR-OSZP-2019/004546-002 z 16.5.2019, písm. m).

 

 

ODÔVODNENIE  :

Dňa 12.5.2019 podali Brezno Industry, s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “VN prípojka a trafostanica“  líniová stavba na pozemkoch E-KN parc.č. 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446, 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno.

 Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 30.5.2019  oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň na deň 21.6.2019. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe  nie sú zahájené. Umiestnenie stavby je navrhované mimo zastavaného územia Mesta Brezno, v neurbanizovanom území katastra, sektor I. Lúčky. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Brezno schváleným mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.2.2001 a to schválením VZN mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn.č. 134/2001/II s účinnosťou od 01.02.2002 v znení neskorších doplnkov. Podkladom pre  vydanie územného rozhodnutia  bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení a schválený územný plán Mesta Brezno.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona a zistil,  že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili SSD a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SPP-Distribúcia a.s. Bratislava, Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, Orange Slovensko a.s., OÚ Brezno, odbor SZP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, OÚ Brezno, PLO, Mesto Brezno-OIŽPSP úsek dopravy, EIC s.r.o. Prešov, Inšpekčný orgán typu A, Mesto Brezno- OMP a Mesto Brezno- Architekt mesta. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.          

          V priebehu konania uplatnilo Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, 977 43 Brezno pripomienku: „po uložení prípojky budú pozemky v čo najkratšom čase uvedené do pôvodného stavu, t.j. povrch zarovnaný a zatrávnený.“ Táto pripomienka je zohľadnená vo výroku tohto rozhodnutia, v bode č. 2, stanovisko Okresného úradu Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU-BR-OSZP-2019/004546-002 z 16.5.2019, písm. m).

 

       Správny  poplatok v  zmysle  zákona  NR SR  číslo 145/1995 Z. z. -  správnych poplatkoch v znení noviel uhradený vo výške 100.- € do pokladnice mestského úradu.

 

 

POUČENIE : Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o  správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad Mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

po uložení prípojky budú pozemky v čo najkratšom čase uvedené do pôvodného stavu, t.j. povrch zarovnaný a zatrávnený. Tejto námietke sa v plnom rozsahu vyhovelo.

 

 

                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

v zastúpení Ing. Ivanom Kamenským,

vedúcim OIŽPSP

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                 Zvesené dňa ......................

 

                                                                                     Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                         ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie