Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov I. triedy I/66

Zverejnené: 10.07.2019

OBEC   PODBREZOVÁ

Stavebný úrad

Obecný úrad Podbrezová - Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová

 

Číslo: OCÚ 6722/2019

V Podbrezovej : dňa 9.07.2019

Vybavuje: Andrišek Miroslav

č.tel:6306288 

 

 

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania

 

Dňa 7.6.2019 podali SSC investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov I. triedy, I. etepa – I/66 Podbrezová – most, SO 101 – 02 Chodníky“  na pozemkoch C-KN parc.č.  v k.ú. Podbrezová. Uvedeným dňom začalo územné konanie.

           

      Obec Podbrezová ako príslušný špeciálny stavebný úrad  podľa § 120 ods.1 zákona č. 50/76 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov v nadväznosti na § 3a/ ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),  oznamuje účastníkom konania  začatie stavebného konania a súčasne  nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

5.8.2019 (pondelok) o 11:00 hod.

so  zrazom  na obecnom úrade v Podbrezovej.

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne, nám. Gen. M. R. Štefánika č.1, Stavebný úrad č. dverí 13 v úradných  dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci   konania   môžu   svoje   námietky  k  žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa  na ne  neprihliadne. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí   predložiť jeho  zástupca písomnú plnú  moc.

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a úradnej tabuli obce Podbrezová,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a na elektronickej úradnej obce Podbrezová.

 

 

 

Mgr. Ladislav Kardhordó

starosta obce

 

 

 

 

       

Vyvesené dňa ............................                            Zvesené dňa ...................................

 

 

 

 

                                             Pečiatka a podpis organizácie,
                                     ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

Na vedomie
SSC investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Oľga Beráneková, 29 Augusta 1498/33, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Andrea Frimová, Hronská 412/37, 976 46 Valaská

Ján Hôrčík, Jasenie 34, 976 75 Jasenie

Mgr. Blanka Lenčová, M. Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen

Ing. Budaj Jaroslav, Družby 300/38, 976 98 Lopej

Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová

Lesy SR š.p. OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

Ing. Igor Trunek, ul. Družby 684/75, 976 98 Podbrezová-Lopej

Železiarne Podbrezová a.s., kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Projektant – ISPO spol. s r.o. Ing. Martin Gašpár, Slovenská 86, 080 01 Prešov

OÚ v Banskej Bystrici, OCDPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

ORPZ v Brezne, ODi, Mostárenská 13, 977 01 Brezno

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 0101 47 Žilina

MO SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bysrica