Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie – MEACORP s.r.o.

Zverejnené: 10.07.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/10156-10

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE

 

 

MEACORP s.r.o. (IČO:46999817), Dr.Clementisa 1218/20, 977 01 Brezno, podali dňa 05.04.2019 a doplnili dňa 10.06.2019  návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prevádzka zmrzlinárne – PIETRO GELATO“ na pozemkoch parc.č.C- KN  1146/66, 1146/94 (stavba, časti prípojok), 1146/1 (časť kanalizačnej prípojky, časť NTL prípojky plynu)  v  k.ú.Brezno.

 

K  pozemkom parc.č.C-KN 1146/66, 1146/94 v k.ú.Brezno  má navrhovateľ vlastnícky vzťah podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 14107.

Pozemky parc.č. C-KN 1146/66, 1146/94 v k.ú.Brezno  sú v katastri nehnuteľností  evidované  ako ostatná plocha.

K pozemku parc.č.C-KN 1146/1 v k.ú.Brezno má vlastnícky vzťah Mesto Brezno podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 2351.

Pozemok parc.č. C-KN 1146/1 v k.ú.Brezno  je v katastri nehnuteľností  evidovaný  ako ostatná plocha.

Vlastník pozemku dal listom číslo 2019/10737-02 zo dňa 20.05.2019 súhlas s uložením kanalizačnej, plynovodnej prípojky a vybudovaním nadzemného požiarneho hydrantu na pozemku C-KN 1146/1.

 

Začatie územného konania bolo  účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené formou verejnej vyhlášky zverejnením  pod dobu 15 dní na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 08.07.2019.

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa ust.§ 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov  konania.

 

Na podklade tohto vydáva podľa § 39 a § 39a/ stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ STAVBY

 

„Prevádzka zmrzlinárne – PIETRO GELATO“

 

na pozemkoch parc.č.C- KN  1146/66, 1146/94 (stavba, časti prípojok), 1146/1 (časť kanalizačnej prípojky, časť NTL prípojky plynu)  v  k.ú.Brezno, tak  ako  je  to zakreslené  v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktorá tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka) a v spise stavebného úradu.

 

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala v 03/2019 spoločnosť APEX A s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, autorizačne overil Ing. Štefan Lošonský, autorizovaný stavebný inžinier, č.autor: 0174*A*1.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

             1) Stavba zmrzlinárne bude umiestnená na poz.parc.č.C-KN 1146/66, 1146/94 v k.ú.Brezno  takto:

             -od južnej hranice pozemku C-KN 1146/94 vo vzdialenosti 1,448m až 1,563m a od štítovej   steny bytového domu ČSA 39,41,43 vo vzdialenosti 4,00m.

            -od východnej hranice pozemkov C-KN 1146/66, 1146/94 vo vzdialenosti 3,930m až 4,297m

            -od severnej hranice pozemkov C-KN  1146/66, 1146/94 vo vzdialenosti  2,339m

           

            Stavba obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 15,08m x 19,75m je navrhnutá dvojpodlažná, nepodpivničená, pričom druhé podlažie sa nachádza len nad časťou pôdorysu. Strecha plochá s maximálnou výškou 5,80m od úrovne podlahy ±0,000m.   

            Objekt je navrhnutý ako železobetónový odlievaný z pohľadového betónu triedy C30/37.

             Nosné konštrukcie v 1.NP sú tvorené železobetónovými stĺpmi priemeru 300mm v kombinácii so železobetónovými stenami hrúbky 200mm. Zvislé nosné konštrukcie v 2.NP sú tvorené železobetónovými stĺpmi priemeru 300mm a železobetónovými stenami hrúbky 200mm.

             Nad časťou pôdorysu sa nachádza prestropenie železobetónovou monolitickou doskou hrúbky 200mm. Strop nad 2.NP je navrhnutý ako železobetónová doska hrúbky 200mm.

             Do tejto hmoty je vsadená hmota markízy obiehajúca tri strany stavby. Na severozápadnej strane je objekt zmrzlinárne mierne predsadený a výškovo znížený, aby sa oddelilo zázemie od terasovej časti prevádzky. Veľké zasklené plochy orientované na severovýchodnú, juhovýchodnú stranu umožňujú prepojenie objektu s exteriérom.  Na severozápadnej strane sú navrhnuté veľké presklené plochy s minimálnym parapetom určeným na sedenie zákazníkov.

           Pred presklenými plochami je exteriérová terasa z kompozitných dosiek obiehajúca tri strany budovy. Na terasu je prístup z existujúceho chodníka pomocou 2 rámp z juhovýchodnej strany od tržnice a priamo z chodníka je bezbariérový  vstup na terasu od severovýchodnej strany. 

 Zásobovanie a vstup do zázemia prevádzky je navrhnutý z juhozápadnej strany s miernou rampou od juhovýchodu po spevnenej ploche betónovou dlažbou.

            Väčšina zákazníkov prevádzky sú peší návštevníci a prípadné parkovanie vozidiel ostatných zákazníkov bude riešené na existujúcich verejných odstavných plochách v blízkosti zmrzlinárne.                  Dispozičné riešenie: hlavný vstup do prevádzky je zo severovýchodnej strany od ulice ČSA s možnosťou prepojenia s exteriérom vďaka posuvným dverám a z juhovýchodnej strany od tržnice je dvoje dverí pre celoročnú prevádzku. Oproti hlavnému vstupu sa nachádza ústredný trojstranný bar s výdajnými pultami a vitrínami v tesnej nadväznosti na výrobňu. Po oboch pozdĺžnych stranách je umiestnené vnútorné sedenie. Nad výrobňou  a z časti nad technickým zázemím je vložené druhé podlažie – galéria. Dokopy je v interiéri navrhnutých 56 miest na sedenie. V prevádzke je ďalej navrhnutý detský kútik, sklad, hygienické zázemie zamestnancov, oddelené umyvárky a WC pre mužov a ženy, sociálne zariadenie pre imobilných zákazníkov.

V exteriéri ja riešené terasové sedenie s kapacitou 33 miest prekryté markízou.

V objekte je uvažované s teplovodným vykurovaním (radiátory), zdrojom tepla je teplovodný kondenzačný kotol na zemný plyn s menovitým tepelným výkonom 2,3-19kW.

Príprava teplej pitnej vody v zásobníku s objemom 120 listrov.

Na pozemku investora je zhotovená prípojka splaškovej kanalizácie DN150 - táto bude na hranici pozemku investora zrušená zaslepením v zemi.

Nová prípojka kanalizácie na poz.parc.č.C-KN 1146/66, 1146/94, 1146/1 bude vybudovaná potrubím DN150 v sklone 3%, dĺžky 4,3m.

Kanalizačný systém objektu bude riešený gravitačne. Vnútorná kanalizácia bude delená na kanalizáciu splaškovú a dažďovú.

Objekt bude zásobovaný pitnou vodu jestvujúcou samostatnou vodovodnou prípojkou vedenou cez jestvujúcu vodomernú šachtu na pozemku p.č .1146/1.Vodomer je použitý DN 20 uchytený na konzole.Z vodomernej šachty je meraný prívod pitnej vody vedený do jestvujúceho objektu potrubím PE D25,  od hranice pozemku bude toto potrubie vyhotovené ako nové. Hlavný uzáver vody bude v skladovom priestore pri kotly. Následne bude rozvod pokračovať k odberným miestam v objekte.

Prípojka plynu na poz.parc.č.C-KN 1146/66, 1146/94, 1146/1 bude vybudovaná z hlavnej vetvy NTL plynovodu potrubím PE D40x3,7.Prípojka bude ukončená hlavným uzáverom na hranici pozemku v plynomernej skrinke. Plynomerná skrinka a plynomerná zostava bude osadená na hranici pozemku prístupná z verejného miesta. Od plynomernej skrine bude NTL plyn vedený potrubím DN 25 do objektu k plynovým spotrebičom - plynový kotol s výkonom 19kW.

Existujúca elektrická nn prípojka sa rekonštruuje nakoľko nevyhovuje aktuálnym technickým štandardom ani výškou rezervovanej kapacity. Bod napojenia ostáva pôvodný z existujúcej PRIS4 č.387/1 v blízkosti objektu. Od PRIS bude zemou vedený nový napájací kábel k novému elektromerovému rozvádzaču RE osadenému priamo na budove. Typ RE a poloha sa upresnia v realizačnom projekte nn prípojky. Prípojka bude trojfázová a dvojtarifná s polopriamym meraním, predpokladaná hodnota ističa v elektromerovom rozvádzači RE bude 100A/3P. Pôvodná nn prípojka sa demontuje.

Objekt bude pred účinkami atmosferických výbojov chránený systémom ochrany pred bleskom-bleskozvodom.

    Potreba požiarnej vody bude zabezpečená z vonkajšieho nadzemného požiarneho hydrantu DN 100 umiestnenom pred predmetným objektom.   

 

2)Dodržať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

   Mesto Brezno (2019/10737-02)

   -Po realizácii pripojenia na verejnú kanalizáciu, plynovodu a vybudovania nadzemného požiarneho hydrantu je žiadateľ povinný vykonať porealizačné zameranie v rozsahu vecného bremena. Následne bude žiadateľ povinný s Mestom Brezno uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, a zo za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený na náklady žiadateľa.

 

   Mesto Brezno – architekt mesta (MsÚ/2018/2660-288 4269/2018)

   -Výšková úprava chodníka nie je prípustná. V prípade bezbariérového nástupu do prevádzky z verejného priestranstva je potrebné nástup upraviť na úroveň súčasnej výšky chodníka.    

   -Odporúčame prehodnotiť úpravu terénu a výškový rozdiel medzi prevádzkou a existujúcou stavbou obytného domu, a to najmä z dôvodu navrhnutého zásobovania.

    -Považujeme za nutné dodržať tak ako je uvedené v texte žiadosti o vyjadrenie aj rešpektovať, otváracie hodiny platné v súčasnosti.

  -Predložené riešenie dopravy, parkovania a zásobovania považujeme za nedostatočné.

    S predpokladom dokončenie obchvatu, preložkou cesty I. triedy, až následne vybudovaním         parkovacích miest s formuláciou ,.do budúcna" nie je možné súhlasiť. Dnešná situácia pri prevádzke tržnice je veľmi kritická. Priestor pre uskladnenie nádob pre odpad. ako aj parkovacie plochy pre prevádzku, je nutné riešiť na pozemku investora (v rámci riešenej plochy).

   -Odvodnenie objektu a riešeného pozemku riešiť tak, aby dažďová voda nestekala na miestnu komunikáciu a peši chodník.

 

   Mesto Brezno - MsÚ Brezno – OIŽSP (MsÚ-2019/10754-02)        

   -V prípade, že dôjde počas výstavby samotnej prevádzky k obmedzeniu dopravy na ul. ČSA je nutné požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie, uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia s harmonogramom prác.

  -Tak isto je nutné pred realizáciou vybudovania kanalizačnej a plynovej prípojky požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie, uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia.

   -K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií so schváleným projektom dopravného značenia.

  -Pred realizáciou prác požiadať vlastníkov sietí o presné vytýčenie jestvujúcich sietí: VEOLIA,  SPP, SSD, VEOLIA Energia, TS, UPC, TELEKOM.

-Počas realizácie prác zabezpečiť bezpečnú možnosť prechodu chodcov po priľahlých chodníkoch.

  -Cestný správny orgán v rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a uzávierke miestnych komunikácií určí podmienky pre realizáciu prác, podľa rozsahu zásahu do miestnych komunikácií a verejnej zelene, vrátane podmienok zásypu ryhy v komunikáciách a zelených plochách a povrchovej úpravy dotknutých častí komunikácie.  

   -Počas realizácie prác výkopy označiť a ohradiť proti hrozbe pádu do výkopu podľa platných STN, dočasný priechod pre chodcov zabezpečiť cez lavicu resp. premostenie.

   -Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  -Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť uložený na miestnej komunikácii ani do odvodňovacích zariadení dotknutých pozemných komunikácií a nesmie spôsobovať ich znečistenie. Stavebník musí vykonať potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácii počas realizácie prác. Po ukončení prác komunikácie vyčistiť.

   -Počas realizácie prác zabezpečiť bezproblémový prejazd vozidiel záchranných zborov.

   -V mieste zásahu do komunikácie, chodníkov a zelene si uplatňujeme záruku 36 mesiacov od ukončenia prác. Ak počas záručnej doby dôjde k vzniku nerovnosti komunikácie v dôsledku poklesu rozkopávky a jej okolia v šírke 1m okolo miesta zásahu, žiadateľ je povinný na vyrozumenie správcu komunikácií nedostatok bez meškania odstrániť.

  -Po ukončení prác dotknuté časti komunikácie odovzdať zápisnične správcovi komunikácii.

   Pokiaľ nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu komunikácii správcom považujeme práce za  neukončené.

  -Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi komunikácie ako aj tretím osobám z dôvodu nekvalitne vykonaných prác, nedostatočného udržiavania dotknutej časti miestnej komunikácie a ostatných činností.

 

   Technické služby Brezno (1320/2019 TS – 185/2019, 1483/2019)  

   -Asfaltový koberec prerezať v celej hrúbke na ploche 1,5 x 1,5 m.

   -Počas realizácie výkopu zabezpečiť prejazdnosť komunikácie minimálne v jednom smere pomocou vhodných technických prostriedkov - napr. oceľová platňa.

   -Výkop zhutňovať predpísanými frakciami štrku a po každých 20 cm previesť zhutnenie.

   -Počas doby do konečného usadnutia zásypu prevádzať potrebné dosýpanie a zhutňovanie.

   -Zabezpečiť zaasfaltovanie ryhy v minimálnej hrúbke 10 cm.

   -Následne požiadať TS Brezno o zápisničné prebratie dotknutej časti komunikácie.

   -Križovanie chodníka zabezpečiť bezrozkopávkovou metódou - pretláčaním.

   -Štartovacie jamy v zeleni po ukončení prác zasypať, zhutniť a previesť zatrávnenie.

   -Pred realizáciou stavebných prác je potrebné požiadať TS Brezno o vytýčenie siete verejného osvetlenia.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠVS (OU-BR-OSZP-2019/005934-002)

  -Pripojenie prevádzky na verejný vodovod zrealizovať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu.

  -Pripojenie prevádzky na verejnú kanalizáciu zrealizovať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

 -Zaústenie dažďových vôd z areálu prevádzky do verejnej kanalizácie zrealizovať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

 

  Okresný úrad  Brezno, OSŽP -  úsek ŠSOH (OU-BR-OSZP-2019/004809-002 Nat.)

  -Dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku.

  -Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre skladovanie alebo využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasov podľa § 97 ods. l zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   -Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla: 17 02 01- drevo, 17 04 05 - železo a oceľ, príp. 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov (obaly z použitia stavebných materiálov).

  -Odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.365/20l5 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 17 01 01 - betón, 17 01 02 - tehly, 17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika, 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, prednostne využiť ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (najmä do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov spoločnosti ROLTA. s.r.o., Brezno, ktorá zhodnocuje stavebné odpady.

  -Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.

  -Vzniknuté odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  -Požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní, ku ktorej stavebník doloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

 

 Okresný úrad  Brezno, OSŽP -  úsek ŠSOPaK (OU-BR-OSZP-2019/004770-002)

 -V prípade nevyhnutného výrubu drevín, resp. krovín je investor povinný požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Mesto Brezno) na výrub drevín, pričom musí postupovať v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

-Stavbu realizovať v súlade s platným územným plánom mesta Brezna a jeho regulatívmi.

-Všetky práce musia byť vykonávané, čo najšetrnejšie voči okolitému prostrediu. Pre zariadenie staveniska použiť pozemky navrhnuté na zástavbu.

-Pohyb mechanizmov obmedziť na spevnené plochy (prístupovú cestu) a na stavebné pozemky. Pohyb mechanizmov vo voľnej krajine je obmedzený. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt.

-Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine.

  Prípadne výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy dotknutých parciel.

-Upozorňujeme, že so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou je potrebné nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou, s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len pôvodne druhy tráv a bylín (neintrodukované).

-V prípade, že sa po ukončení stavebných prác bude realizovať sadová výsadba je potrebné použiť pôvodné druhy drevín. Je neprípustné vysádzať nepôvodné dreviny, kry alebo byliny, ako aj rastliny invázne a invázne sa správajúce.

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (1506/2019)

 -Stavebníka upozorňujeme že v ďalšom stupni stavebného konania - kolaudácia bude potrebné orgánu verejného zdravotníctva deklarovať zdravotnú bezpečnosť a kvalitu pitnej vody výsledkami minimálneho rozboru pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky MZ SR č.97/2018 Z.z..

 

OR PZ ODI Brezno (ORPZ-BR-ODII-2-052/2019)

-Pred zahájením stavby je potrebné predložiť návrh dočasného dopravného značenia, ak dôjde pri realizácii horeuvedenej stavby  k obmedzeniu cestnej premávky.

 

SSD, a s., Žilina (4300102678)

-V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD a.s. nachádzajú, Je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma a postupovať v zmysle platnej legislatívy.

-Napojenie na elektrinu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite: PRIS4 č. 387/1, t.j. napojenie ostáva pôvodné.

-SSD súhlasí so zvýšením odoberaného výkonu a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade s vyššie uvedenými hodnotami, za nasledovných podmienok:  

  - úpravy na energetickom zariadení môže realizovať v súlade s Vyhl.508/2009 Z.z., odborne spôsobilá osoba. Po uhradení pripojovacieho poplatku, je nevyhnutné požiadať o súhlas na rozplombovanie krytov elektromerového rozvádzača a iných zaplomb. častí el. rozvodu na danom existujúcom odbernom mieste prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Elektrická NN prípojka a meranie spotrebovanej elektriny musí byť upravené v zmysle STN a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Umiestnenie elektromerového rozvádzača požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto, na hranicu s verejným pozemkom. Samotnú preložku merania zabezpečí výhradne SSD. Meranie spotreby elektriny požadujeme realizovať ako polopriame cez MTP s prevosom 100/5A, 05s,10VA.

  -v prípade potreby blokovania elektrospotrebičov, musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle aktuálne platného cenníka v čase posudzovania žiadosti o pripojenie týchto elektrospotrebičov.

  V súlade s vyššie uvedeným je potrebné dať si vypracovať projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) na úpravu el. prípojky, ktorú predloží žiadateľ SSD na odsúhlasenie.

-Po úprave odberného v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)". ktoré sú zverejnené na stránkach wAvw.ssd.sk, je potrebné predložiť do SSD:

  • „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssci.sk . a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

  Každé vybudovane energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

  -doklad o zaplatení pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia URSO.

-Požiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a preložku merania, je potrebné uplatniť až po príprave a označení elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, t.j. po príprave odberného miesta na pripojenie k distribučnej sústave SSD a po potvrdení prijatia dokladov v zmysle bodu 4 zo strany SSD. Potrebnú úpravu si zabezpečuje žiadateľ sám.

-Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.

-SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov. je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD. v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

Následne po splnení Technických podmienok pripojenia a Obchodných podmienok pripojenia k distribučnej sústave, ktorými sú podmienky pripojenia do distribučnej sústavy uvedené v kapitole č. 2 platného Prevádzkového poriadku SSD. bude možné uzatvoriť u vybraného dodávateľa novú Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybratým dodávateľom elektriny.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava (TD/KS/0198/2019/Ba)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a  §80 Zákona o energetike.

-Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.

-Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.

-Pred realizáciou  zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presne vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk ).

-V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

-Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a pocta technických podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti č. 8001450319.

 -Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.

-Stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Zz..

-V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

   -rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

  -pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenie navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

-zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

-zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

 -Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D.

 

StVPS, a.s., Banská Bystrica (5004/2019-ZC8 1447-416)

V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod - L T DN 200 mm a verejná kanalizácia - DN 300 mm, v správe StVPS. a.s., Závod 01 Banská Bystrica.

 

V súčasnosti pre dané odberné miesto evidujeme s našou spoločnosťou uzatvorenú Obchodnú zmluvu vodné/stočné podľa vodomeru.

 

Technické pripomienky:

  • Existujúcu kanalizačnú prípojku DN 150 požadujeme zrušiť v mieste napojenia na verejnú kanalizáciu, nie na hranici pozemku investora.
  • V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme zdokladovať výmery navrhovaných

  spevnených plôch, z ktorých bude odvádzaná zrážková voda do verejnej kanalizácie.

 

Upozorňujeme: V zmysle interného pracovného postupu PP-25 Žiadate!' o zrušenie existujúcej kanalizačnej prípojky si podá žiadosť na Zákaznícke centrum Závod 01 Banská Bystrica, na základe ktorej mu budú určené konkrétne podmienky zrušenia existujúcej kanalizačnej prípojky pre riešený objekt.

 

Podmienky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu:

  • Na prístupnom mieste pre odčítanie vodomeru z vonkajšej strany prípadného oplotenia - v blízkosti hranice pozemku investora vybudovať vodomernú šachtu pre jednu vodomernú zostavu min. rozmerov 900 x 1200 mm s dnom 300 mm pod potrubie, s poklopom 600 x 600 mm a s rebríkom alebo stupačkami, alebo osadiť typizovanú kruhovú vodomernú šachtu s odvodnením, min. vnútorných rozmerov ø 1000 mm.
  • Na kanalizačnej prípojke požadujeme vybudovať revíznu šachtu svetlosti:

  - min. ø  400 mm pre hĺbku šachty do 2,0 m

  - min. ø  800 mm pre hĺbku šachty nad 2,0 m

  - šachta na kanalizačnej prípojke vo verejnom priestranstve pod cestnou komunikáciou - betónová

  min. ø 1000 mm, vstupný komín min. ø 600 mm, tesnenie prefabrikovaných dielcov elastomérnym

  tesnením, uprednostňuje sa spoj typ Q.1, hrúbku steny skruže určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie

 

Žiadame dodržať min. vzdialenosť od vodomernej šachty k plynovodu alebo plynovej prípojke 1m.

 

  Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti:

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. :

  • min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
  • min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
  • ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 pri križovaní podzemných vedení-zvislá vzdialenosť min. 0,2 m od vonkajšieho okraja potrubia verejného vodovodu (kanalizácie)
  • Požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

 

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne

 

Žiadame dodržať min. vzdialenosť od vodomernej šachty k plynovodu alebo plynovej prípojke 1 m.

 

Zmluvné podmienky:

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s .. Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova č. 4, Brezno (objednávka na vytýčenie existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti).

 

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovanú odborne spôsobilou osobou a projekt protipožiarnej ochrany stavby vypracovanú špecialistom protipožiarnej ochrany požadujem predložiť na posúdenie.

 

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava  (6611902399)

         Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

         - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je

           potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal

            uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.

         -V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 

 

Počas konania neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

 

 Toto  rozhodnutie  platí   podľa   § 40 odst. 1 stavebného zákona v znení  jeho noviel dva roky  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o povolenie stavby umiestnenej  týmto rozhodnutím.

 

Odôvodnenie:

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa ust.§ 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o  územnom   plánovaní   a   stavebnom  poriadku  (stavebný zákon), v  znení  neskorších    predpisov,

zaevidoval dňa 05.04.2019 návrh spoločnosti MEACORP s.r.o. (IČO:46999817), Dr.Clementisa 1218/20, 977 01 Brezno, podali dňa 05.04.2019 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prevádzka zmrzlinárne – PIETRO GELATO“ na pozemkoch parc.č.C- KN  1146/66, 1146/94 (stavba, časti prípojok), 1146/1 (časť kanalizačnej prípojky, časť NTL prípojky plynu)  v  k.ú.Brezno.

 

Vzhľadom k tomu, že k návrhu neboli doložené všetky doklady potrebné na jeho riadne posúdenie, vyzval stavebný úrad navrhovateľa listom číslo MsÚ-2019/10156-02 zo dňa 17.04.2019 na doplnenie návrhu a zároveň rozhodnutím vydaným dňa 17.04.2019 pod číslom MsÚ-2019/10156-03 územné konanie prerušil.

 

Navrhovateľ všetky požadované doklady doplnil dňa 10.06.2019 a Mesto Brezno-stavebný úrad listom číslo MsÚ-2019/10156-08 zo dňa 13.06.2019 oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky zverejnením  pod dobu 15 dní na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a zároveň na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.07.2019.

 

Na miestnom  šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené.

             Riešené územie sa nachádza v katastri Brezno v časti č. 4 - sídlisko Západ stred na parcele 1146/66, 1146/94. Toto územie sa nachádza v blízkosti centrálnej mestskej zóny a pamiatkovej zóny. Lokalita v ktorej sa nachádza daná stavba je situovaná južne od komunikácie ulice ČSA, kde okolie tvoria prevažne bytové domy.

            V súčasnosti je na pozemku demontovateľná dočasná plechová stavba aktuálnej prevádzky zmrzlinárne.

             Terén je rovinatý, zo severnej strany lemuje pozemok chodník a zelený pás na ulici  ČSA, z východnej strany chodník, miestna komunikácia a tržnica. Na juhu sa nachádza bytový dom ČSA 39, 41, 43. Na západnej strane sa nachádza vnútroblok bytových domov so zelenými plochami.

 

Predmetný investičný zámer je v súlade s územným plánom mesta Brezno, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva pod číslom 134/2001 zo  dňa 14.12.2001 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia je územný plán,  predložené doklady, vyjadrenia  dotknutých  orgánov spolupôsobiacich v konaní,  vyjadrenia účastníkov konania a  skutočnosti zistené pri miestnom zisťovaním.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby  podľa  §  37 stavebného zákona  a  zistil,  že  jej  umiestnenie neodporuje hľadiskám  starostlivosti  o  životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie.

 

Na základe uvedeného bolo možné rozhodnúť tak, ako je  uvedené  vo  výroku  tohto rozhodnutia.

     

         K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili: SSD, a.s.Žilina, ST a.s. Bratislava,  StVPS a.s. B.Bystrica, SPP –distribúcia, a.s. Bratislava,   OÚ Brezno, OSŽP – úsek ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, ORHaZZ v Brezne, OR PZ ODI Brezno.

 

 Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté  do  podmienok tohto rozhodnutia.

       

          Správny  poplatok  v zmysle zák.  NR SR č.145/1995 Z.z. -  o správnych poplatkoch  v  znení  neskorších predpisov vo výške 100,00 € bol uhradený platbou v hotovosti do pokladnice úradu.

 

 

 

 

Poučenie:

Podľa  §  53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v  znení  neskorších  predpisov,   proti   tomuto  rozhodnutiu   možno   podať   odvolanie   v    lehote   15  dní odo dňa jeho doručenia 

na  Mesto  Brezno  –  stavebný úrad,  Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, 977 01 Brezno.

Toto  rozhodnutie  je preskúmateľné  súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,   15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

 

                        

                                                                 JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                primátor mesta

    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

               na základe poverenia

 

                                                                 

 

                                                           

 

 

 ...........................................                                                                 .......................................                       

vyvesené na úradnej tabuli                                                                 zvesené z úradnej tabule

dátum, pečiatka, podpis                                                                      dátum, pečiatka, podpis