Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov I. triedy

Zverejnené: 09.07.2019

 

OBEC  PODBREZOVÁ

Stavebný úrad

Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová 

Č.: 6723/2019   V Podbrezovej dňa: 4.7.2019 

Vybavuje: Ing. Dzubák ( č. tel. 048/6306287)

Email: milan.dzubak@brezno.sk

 

VEC
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania

 

 

Dňa 6.6.2019 podali SSC investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov I. triedy, I. etepa – I/66 Podbrezová – most, SO 620-00 Preložka verejného osvetlenia“  na pozemkoch C-KN parc.č. 1690/1, 1637/5, 3263/1, 3263/3, 3262, 3354/2 a E-KN 1172/2 v k.ú. Podbrezová. Uvedeným dňom začalo územné konanie.

            Obec Podbrezová ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon)  podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  známym účastníkom konania a súčasne  nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

5.8.2019 (pondelok) o 10:00 hod.

so  zrazom  na obecnom úrade v Podbrezovej.

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne, nám. Gen. M. R. Štefánika č.1, Stavebný úrad č. dverí 13 v úradných  dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci   konania   môžu   svoje   námietky  k  žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa  na ne  neprihliadne. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí   predložiť jeho  zástupca písomnú plnú  moc.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a úradnej tabuli obce Podbrezová,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a na elektronickej úradnej obce Podbrezová.

 

 

Mgr. Ladislav Kardhordó

starosta obce

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Súbory na stiahnutie

2019_07_09_ssc_vo_situacia PDF - dokument 1.48 MB