Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie – Rodinný dom

Zverejnené: 02.07.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

       

 

Územné rozhodnutie

 

 

        Ing. Jozef Zerzan, bytom 9. mája 2145/37, 977 03 Brezno v zastúpení Ing. Antonom Rosíkom, Závodie 1681/85, Čierny Balog podal dňa 14.4.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Rodinný dom, garáž, hospodárska budova a prípojky na siete tech. vybavenia územia“ RD, garáž, hospodárska budova na pozemku parc. č. C-KN 4490/8, vodovodná prípojka, miesto napojenia na verejnú kanalizáciu a elektrická prípojka na pozemku C-KN parc. č. 4490/2,  v k.ú. Brezno.

Začatie konania bolo oznámené známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom formou verejnej vyhlášky. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 24.06.2019.  

     K pozemku C-KN parc.č. 4490/8 (RD, garáž, hospodárska budova a prípojky na siete techn. vybavenia územia) má žiadateľ vlastnícky vzťah podľa LV č. 14098, k pozemku C-KN parc.č. 4490/2 (prístupová komunikácia, prípojky na siete techn. vybavenia územia) má žiadateľ spoluvlastnícky vzťah podľa LV č. 13958 a súhlasy spoluvlastníkov.

         Mesto  Brezno ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom  plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)  v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a §  38 zákona číslo  50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon), v  znení neskorších noviel zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39, 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

„Rodinný dom, garáž, hospodárska budova a prípojky na siete tech. vybavenia územia“

 

RD, garáž, hospodárska budova  na poz. C-KN parc.č. 4490/8, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka na poz. C-KN parc.č. 4490/2, tak ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia.

 

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku C-KN parc. č. 4490/8 v k.ú. Brezno to nasledovne:

 • od uličnej (západ.) hranice pozemku (parc. č. 4490/2).....................................................23,00 m
 • od južnej hranice pozemku (parc. č. 4490/9.......................................................................4,50 m
 • od východnej hranice pozemku (parc. č. 4490/1).............................................................22,70 m
 • od severnej hranice pozemku (parc. č. 4490/7)..................................................................7,30 m

 

Z hľadiska architektonického sa jedná o objekt jednopodlažný, bez podpivničenia  s obytným podkrovím. Navrhnutý objekt má tvar obdĺžnika s najväčšími pôdorysnými rozmermi 11,45 m x 12,10 m. RD bude prekrytý drevenou sedlovou strechou s výškou hrebeňa cca 8,07 m nad úrovňou terénu. Objekt bude napojený na inžinierske siete (vodovod, elektrika a kanalizácia).

 

Dispozičné riešenie rodinného domu:

1.NP – zádverie, chodba, schodisko, technická miestnosť, kúpeľňa + WC, 2x izba, kuchyňa + jedálenský kút, obývacia izba.

Podkrovie – chodba, 4x izba, WC + kúpeľňa, balkón.

 

Stavba garáže bude umiestnená na pozemku C-KN č. 4490/8 v k.ú Brezno nasledovne :

 • od západnej (uličnej) hranice pozemku (parc. č. 4490/2).................................................4,70m
 • od južnej hranice pozemku (parc. č. 4490/9)....................................................................4,00m
 • od východnej hranice (stavba rodinného domu)............................................................10,60m
 • od severnej hranice pozemku (parc. č. 4490/7)................................................................9,30m
 •  

Jednopodlažná garáž bez podpivničenia a bez obytného podkrovia má tvar obdĺžnika s pôdorysnými rozmermi 5,35 x 7,70m. Časť objektu je obostavaný, zvyšok objektu je len prestrešený. Výška objektu je 4,20m nad úrovňou terénu.

 

Stavba hospodárskej budovy bude umiestnená na pozemku parc. č. 4490/8 v k. ú. Brezno nasledovne :

 • od uličnej (západ.) hranice pozemku (parc.č. 4490/2)................................................. .38,00 m
 • od južnej hranice pozemku (parc. č.4490/9) .................................................................19,00 m
 • od východnej hranice pozemku (parc. č.4490/1).............................................................2,20 m
 • od severnej hranice pozemku (parc. č.4490/7)............................................................ ...2.00m
 •  

Hospodárska budova má tvar obdĺžnika s pôdorysnými rozmermi 4,0 x 7,9m. Výška objektu bude 4,9m nad úrovňou terénu

Stavebno technické riešenie :

 

Obvodové konštrukcie na 1.NP rodinného domu sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic
(napr. YTONG) hr. 300mm zateplené tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu hr. 150
mm. Zvislé ne nosné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic (napr.
YTONG) hr. 100 mm a 150 mm.

Obvodové konštrukcie garáže sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic (napr. YTONG) hr.
250 mm. Zvislé nenosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic (napr. YTONG)
hr. 150 mm. Nosné stlpy sú navrhnuté ako drevené hranoly 160x160 mm.

Obvodové konštrukcie hospodárskej budovy sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic
(napr. YTONG) hr. 250 mm. Nosné stlpy sú navrhnuté ako drevené hranoly 160x160 mm.
Časť obvodového plášťa budovy je z dreveného obkladu.

Nosná konštrukcia na 1.NP rodinného domu, garáže aj hospodárskej budovy je navrh-
nutá ako železobetónová doska (C20/25 + betonárska výstuž S500) o hrúbke 150mm. Nad
1.NP rodinného domu je stropná nosná konštrukcia navrhnutá zo železobetónovej dosky
o hrúbke 150mm. Podlahové konštrukcie rodinného domu (nad nosnou konštrukciou) sú tvo-
rené z tepelnej izolácie, systémovej dosky pre podlahové vykurovanie, cementového poteru a
nášľapnej vrstvy - laminátová podlaha, resp. keramická dlažba (v závislosti od typu miestnos-
ti). Podlahové konštrukcie garáže a hospodárskej budovy (nad nosnou konštrukciou) sú tvore-
né z cementového poteru a pod prestrešením pri garáži je nášl'apná vrstva - betónová dlažba.

Strecha rodinného domu je navrhnutá sedlová, na severnej strane predlžená nad vstu-
pom do domu a nad zádverím. Strecha garáže je sedlová, s predlžením na severnej aj vý-
chodnej strane. Strecha hospodárskej budovy je taktiež sedlová. Strechy sú tvorené krokvami,
pomúrnicami, klieštinami, stredovými väznicami atď. Samotná krytina bude uchytená na la-
tách. Konštrukcia komína bude zhotovená z tvaroviek (Schiedel, Leier, Prespor).

Všetky okná budú plastové (resp. drevené) s izolačným trojsklom. Dvere budú drevené.

Napojenie na siete technického vybavenia územia:

 

Elektroinštalácia

V súčastnosti sa pre uvedenú lokalitu pripravuje výstavba nového distribučného NN vedenia, z ktorého bude napojený objekt rodinného domu. Rozvodná skriňa PRIS bude umiestnená na pozemku parc. č. 4490/2.

Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou.

Objekt rodinného domu bude zásobovaný pitnou vodou zo združenej vodovodnej prípojky HDPE DN 100 na pozemku parc. č. 4490/2 prostredníctvom prípojky DN 32, cez vodomernú šachtu umiestnenú v maximálnej vzdialenosti od hranice pozemku 2 m.

Odkanalizovanie rodinného domu.

Splaškové vody budú odvádzané do združenej, tlakovej kanalizačnej prípojky na pozemku parc. č. 4490/2. Pripojenie rodinného domu na združenú, tlakovú kanalizačnú prípojku bude pomocou potrubia PE menovitej svetlosti DN 40 pomocou navŕtavacieho pásu a šachtovú čerpaciu stanicu s odvetraním DN 100.

Vykurovanie

PD rieši vykurovanie rodinného domu prostredníctvom tepelného čerpadla vzduch – voda.  

Dopravné napojenie

Dopravné napojenie je cez pozemok C-KN parc.č. 4490/2( súkromná komunikácia), so súhlasom spoluvlastníkov. Súkromná komunikácia je napojená  na jestvujúcu miestnu komunikáciu, v správe mesta Brezna.

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy,  vyj.č.  OU-BR-OSZP-ŠVS-2019/003457-002, Ev.č. vyj /69/2019 z 25.03.2019

 

Z úradnej činnosti orgánu štátnej vodnej správy má tento vedomost: že splaškové odpadové vody z plánovaných rodinných domov na pozemkoch parcel.č. KN-C 4490/6, 4490/7 aj 4490/8 v k. Ú. Brezno, miestna časť Podkoreňová, budú odvádzané gravitačnými časťami vonkajších kanalizačných prípojok do čerpacích šachiet ČSl, ČS2 a ČS3 na pozemkoch investorov (KN-C 4490/6, 4490/7 a 4490/8 v k.ú. Brezno), z ktorých budú prečerpávané do tlakovej časti navrhovanej "spoločnej" kanalizačnej prípojky v prístupovej komunikácii (parcel.č. KN-C 4490/2). Tlaková kanalizačná prípojka bude zaústená do kanalizačnej šachty gravitačnej časti "spoločnej" kanalizačnej prípojky, ktorou budú následne splaškové OV z rodinných domov na pozemkoch parcelč. KN- 44906, 4490/7, 4490/8 a 4490/9 odvádzané

do existujúcej verejnej kanalizácie v telese miestnej komunikácie ul. Podkoreňová (parcel.č. KN-C 4363).

 1. l/.

Vybudovanie " spoločnej" vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre plánované 4 rodinné domy na pozemkoch parcel.č. KN-C 4490/6, 4490/7,4490/8 a 4490/9 v k.ú. Brezno rieši projektová dokumentácia "Brezno - čast' Podkoreňová, vodné hospodárstvo" z 03/2018, ktorú vypracovala spoločnosť AQUAMAAT spol. s r.o., Lúčna 48, 974 Ol Nemce, zodpovedný projektant - Ing. Marian Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, č.autor. 0495*Z*A2, pre investorov - Michal Šimko, bytom Podkoreňová 2219/122, 977 O l Brezno a Ing. Lívia Kereňová, bytom Šaling 840/10, 976 52 Čierny Balog. K uvedenej projektovej dokumentácii vydal OÚ Brezno, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie č.: OU-BR- OSZP-2019/002202-002 zo dňa 21.03.2019.

Podľa údajov v citovanej projektovej dokumentácii, na pozemkoch investorov troch navrhovaných rodinných domov (parcel.č. KN-C 4490/6, 4490/7 a 4490/8) sú navrhnuté čerpacie šachty s vystrojením : plastové priemeru 1000 mm, výšky 2200 - 2500 mm, s prestupmi pre gravitačnú prípojku (od RD po ČŠ), výtlačné potrubie a chráničku elektrických a ovládacích káblov. Čerpacie šachty budú vystrojené potrebnou zostavou, vrátane kalového čerpadla, poistných a kontrolných zariadení, ovládacej skrinky chodu čerpadla, ....

Od čerpacích šachiet na jednotlivých nehnuteľnostiach po tlakovú časť kanalizačnej prípojky v prístupovej komunikácii k RD sú navrhnuté tlakové kanalizačné prípojky z HDPE potrubia D 40x3,7 mm čiernej farby s hnedým pruhom (3 ks).

2/.

V zmysle uvedeného je potrebné už v rámci územného konania umiestniť vonkajšiu kanalizačnú prípojku pre riešený rodinný dom, vrátane jej súčastí (kontrolné kanalizačné šachty, čerpacia šachta, ovládacia skrinka, prívod el.energie ... ) tak, ako bude v skutočnosti realizovaná.

3/.

Napojenie novobudovanej vodovodnej prípojky pre RD na navrhovanú "spoločnú" vodovodnú prípojku" zrealizovať so súhlasom a za dodržania technických podmienok jej vlastníka, ako aj so súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu, na ktorý bude "združená vodovodná prípoj ka" napojená, a to až po jej uvedení do užívania.

4/.

Napojenie novobudovanej kanalizačnej prípojky splaškových odpadových vôd z RD na navrhovanú "spoločnú" tlakovú kanalizačnú prípojku" zrealizovať so súhlasom a za dodržania technických podmienok jej vlastníka, ako aj so súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, na ktorú bude "spoločná" tlaková a gravitačná kanalizačná prípoj ka" napojená, a to až po jej uvedení do užívania.

5/.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy doporučuje investorovi zvážiť vybavenie navrhovanej šachtovej čerpacej stanice dvomi čerpadlami o potrebnom výkone na prečerpávanie splaškových OV z rodinného domu, pričom jedno z nich by tvorilo 100 %-tnú rezervu.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. ochrany prírody a krajiny, vyj. č. OU-BR-OSŽP-2019/003141-002, Ev.č. 87//2019 z 12.03.2019

 

 • Stavbu realizovať v súlade a v rozsahu s predloženou projektovou dokumentáciou.
 • Stavbu realizovať v súlade s podmienkami Územného plánu mesta Brezno
 • Všetky práce musia byt' vykonávané čo najšetrnejšie voči okolitému prostrediu.
 • Pre zariadenie staveniska používať pozemky navrhnuté na zástavbu.
 • V prípade nutnosti výrubov požiadať ešte pred samotnou realizáciou stavby príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (mesto Brezno) o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z dôvodu realizácie elektrickej a vodovodnej prípojky však moze dôjsť k stretu s drevinami, zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody.
 • Výkopové práce v blízkosti drevín vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. Pri prácach dodržať normu - Slovenská technická norma, STN 83 7010 (r. 2005) Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
 • Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
 • Pohyb mechanizmov obmedziť len na prístupovú cestu a stavebné pozemky, vo voľnej krajine je pohyb mechanizmov obmedzený. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať vo vhodnom ročnom ako aj vegetačnom období a tak, aby nedochádzalo k vytváraniu koľají.
 • Nevytvárať depónia výkopovej zeminy vo voľnej krajine. Výkopovú zeminu (hlavne vrchnú humusovú vrstvu) využiť na opätovný zásyp stavebných rýh a úpravy terénu v okolí stavby,príp. umiestniť na skládke. Všetky plochy narušené stavebnou činnosťou je potrebné zrekultivovať, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.
 • V prípade, že sa v predmetnej trase stavby vyskytnú invázne druhy rastlín najma (zlatobyľ kanadská (Solidagocanadensis), netýkavka žliazkatá(Impatiensglandulifera), pohánkovec japonský (Falopiajaponica)) a iné je potrebné ich sledovať a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z.z ..
 • Ak sa takéto rastliny (najmä pohánkovec japonský a zlatobyľ kanadská) vyskytnú na dotknutom území počas výkopových prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.
 • Ak v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

 

 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, vyj. č. OU-BR-PLO-2019/005243-3 z 23.05.2019

 

 1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
  stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samo náletu drevín.
 2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej
  hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením
  a rozprestretím na iné parcely poľnohospodárskej pôdy.
 3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku - z trvale trávnych porastov na zastavanú plochu. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Brezno, katastrálny odbor, Brezenská 4.

 

MsÚ Brezno – OPaM, úsek správy a evidencie majetku, vyj.č. 2018/9694-02 z 1.06.2018

 

Žiadame dopracovať do projektovej dokumentácii nasledovné:

- S projektovej dokumentácie nie je známe vybavenie vodomernej šachty, rozmery a materiálové prevedenie vodomernej šachty, jej vzdialenosť od majetkoprávnej hranice - doplniť do PD,

- Upozorňujeme, že navrtávací pás musí obsahovať i uzáver, zemnú súpravu a poklop s podkladovou platňou.

- S priemerom reviznej šachty 600 mm súhlasíme, ale nie je známe jej umiestnenie voči hranici
pozemku a materiál - doplniť do PD.

- Pri projektovaní i výstavbe žiadame dodržať "Technické podmienky pripojenia", platné zákony a normy.

Pre pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu kontaktujte prevádzkovateľa VV a VK - firmu
Karman s.r.o., Ing. Juraj Karman t. č. 0902 918 621.

MsÚ Brezno – architekt mesta vyj.č. 2019/238-45 zo dňa 8.4.2019

 

 • predmetná lokalita je limitovaná ochranným pásmom hygienickej ochrany poľnohospodárskej výroby,
 • osadenie objektu prispôsobiť uličnej čiare, objektov v povoľovacom procese,
 • podmienky a nesúhlas s parceláciou v zmysle stanoviska MsÚ-2017/2347-24 z dňa 07.2017, ktoré neboli dodržané.
 • zabezpečiť na pozemku výsadbu drevín,
 • parkovanie si zabezpečí žiadateľ na vlastnom pozemku.
 • v zmysle VZN 09/2012 o zásadách činnosti stavebných úprav a činnosti v urbanistických okrskoch, umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení, umiestňovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Brezna pre výkon dokumentácie ÚPN mesta Brezno: 7 Výstavba v zóne IV ods.6 strechy objektov musia byť riešené ako sedlové alebo valbové s použitím tmavých hnedých a tmavých červených odtieňov.

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina vyj. č. 4300106804 zo dňa 5.4.2019

 

 • V predmetnej lokalite, resp. jej tesnej blízkosti sa nachádza nadzemné VN, NN vedenie v majetku SSD, s.
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásma a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu lO.metrov, pre NN vedenie je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
 • V súčasnosti sa pre uvedenú lokalitu pripravuje výstavba nového distribučného NN vedenia z ktorého sa budú nápajať jednotlivé rodinné domy, presná poloha istiacich skríň bude známa až po ich osadení. Projektovú dokumentáciu el. prípojky žiadame vypracovať a zaslať na posúdenie až po ich osadení.
 • Platnosť tohto vyjadreniaje 6 kalendárnych mesiacov odjeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
 • Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

 3) Dodržať všeobecné podmienky dotýkajúce sa odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona č.  79/2015 Z.z. o odpadoch:

 • pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • vzniknuté odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

4) Pre povolenie stavby rodinného domu a prípojok na siete technického vybavenia územia postačí v zmysle § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona ohlásenie jednoduchej stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

 

 

Toto  rozhodnutie platí podľa § 40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie súhlasu s ohlásenou jednoduchou  stavbou rodinného domu, a prípojok na siete technického vybavenia územia umiestnených týmto rozhodnutím.

 

V konaní neboli uplatnené  námietky účastníkov konania.

 

 

 

ODÔVODNENIE  :


            Dňa 14.04.2019 podal Ing. Jozef Zerzan, bytom 9. mája 2145/37, Brezno v zastúpení Ing. Antonom Rosíkom, Závodie 1681/85, Čierny Balog, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby Rodinný dom, garáž, hospodárska budova a prípojky na siete technického vybavenia územia“ RD, garáž, hosp. budova na poz. C-KN parc.č. 4490/8, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka na poz. C-KN parc.č. 4490/2,  v k.ú. Brezno.

 

Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 20.02.2019 oznámil listom č. MsÚ-1904/2019-05 známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 24.06.2019. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené, umiestnenie stavby je navrhované v urbanizovanom okrsku č. 11 Podkoreňová – Ivančíkovo,, z hľadiska územného určenia v území ZV – zmiešané územie vydiecke. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Brezna, schválenou  MsZ v Brezne zo dňa 14.12.2001 pod číslom 134/2001/II s účinnosťou od 01.01.2002 ani následnými doplnkami.

           Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri  miestnom šetrení a schválený územný plán mesta Brezno.    

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa  § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie. 

K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili:

MsÚ Brezno - architekt mesta; MsÚ Brezno – OPaM, úsek správy a evidencie majetku, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy; Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Slovak Telekom a.s. Bratislava; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica. Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

            Stavba  vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určením zák. č. 237/2000 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon v znení neskorších noviel.

 

            Správny poplatok uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 120,- eur do pokladne Mestského úradu v Brezne.

 

 

POUČENIE :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na stavebný  úrad  mesta Brezna, Nám. gen. M. R. Štefánika 1.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

  

                                        JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                     primátor mesta

                                    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                    na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky a podľa § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

Vyvesené dňa..........................................                      Zvesené dňa............................................

 

 

 

 

                                               Pečiatka a podpis organizácie,

                                         ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie:

Ing. Anton Rosík, Závodie 1681/85, 976 52 Čierny Balog

Daniel Veverka, ČSA 70/48, 977 01 Brezno

Štefan Šimko, Podkoreňová 2219/122, 977 01 Brezno

Ing. Kereňová Lívia, Šaling 840/10, 976 52 Čierny Balog

Poľnohospodárske družstvo ,,Ďumbier“, Podkoreňová 3, 977 01 Brezno
 

  

 

  

3) Dodržať všeobecné podmienky dotýkajúce sa odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

 • pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • vzniknuté odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

4) Ak pri stavebných prácach dôjde k  poruche na vodovodnom potrubí, ktoré vybudovalo JRD ČSSP v Brezne na základe vodohospodárskeho rozhodnutia č. PLVH-1413/79-Dš zo dňa 21.09.1979 k pani Anne Paučovej, bytom Podkoreňová 11, Brezno túto poruchu bezodkladne opraviť resp. dať do pôvodného stavu.

 

 

5) Pre povolenie stavby rodinného domu a prípojok na siete technického vybavenia územia postačí v zmysle § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona ohlásenie jednoduchej stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

 

V konaní  uplatnilo podmienku Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, Brezno ako účastník konania a realizátor stavby vodovodného potrubia k pani Anne Paučovej, ktoré v prípade poruchy na vodovodnom potrubí požaduje opravu resp. uvedenie vodovodu do pôvodného stavu. Táto podmienka je zohľadnená v bode č. 4 tohto rozhodnutia. Taktiež stavebník akceptuje zvýšenú hlučnosť, prašnosť a zápach z existujúcich objektov PD Ďumbier v danej lokalite.

 

Toto  rozhodnutie platí podľa § 40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie súhlasu s ohlásenou jednoduchou  stavbou rodinného domu, a prípojok na siete technického vybavenia územia umiestnených týmto rozhodnutím.

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :


            Dňa 14.01.2019 na tunajšom úrade podal a dňa 25.01.2019 doplnil Daniel Veverka, bytom ČSA 70/48, Brezno v zastúpení Dušanom Strelcom, Žltý piesok 103, Banská Bystrica, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby Rodinný dom (novostavba) a prípojky na siete technického vybavenia územia“ RD na poz. C-KN parc.č. 4490/7, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka na poz. C-KN parc.č. 4490/2, 4363  v k.ú. Brezno.

 

Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 20.02.2019 oznámil listom č. MsÚ-1904/2019-05 známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 13.03.2019. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené, umiestnenie stavby je navrhované v urbanizovanom okrsku č. 11 Podkoreňová – Ivančíkovo,, z hľadiska územného určenia v území ZV – zmiešané územie vydiecke. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Brezna, schválenou  MsZ v Brezne zo dňa 14.12.2001 pod číslom 134/2001/II s účinnosťou od 01.01.2002 ani následnými doplnkami.

 

Pri ústnom prejednaní bola uplatnená podmienka Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, Brezno ako účastníka konania a realizátora stavby vodovodného potrubia k pani Anne Paučovej, ktoré požaduje v prípade poruchy na vodovodnom potrubí opravu resp. uvedenie vodovodu do pôvodného stavu. Táto podmienka bola zohľadnená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri  miestnom šetrení a schválený územný plán mesta Brezno.    

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa  § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie. 

K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili:

MsÚ Brezno - architekt mesta; MsÚ Brezno – OPaM, úsek správy a evidencie majetku, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy; Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Slovak Telekom a.s. Bratislava; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica. Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

            Stavba  vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určením zák. č. 237/2000 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon v znení neskorších noviel.

 

            Správny poplatok uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 40,- eur do pokladne Mestského úradu v Brezne.

 

POUČENIE :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na stavebný  úrad  mesta Brezna, Nám. gen. M. R. Štefánika 1.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

 

                                   JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                     primátor mesta

                                    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                    na základe poverenia

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky a musí byť v  zmysle § 26 zák. č. 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

 

 

 

Vyvesené dňa .............................................       Zvesené dňa .............................................

 

 

 

           Pečiatka a podpis organizácie,
           ktorá potvrdzuje vyvesenie
            a zvesenie