Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - MEACORP s.r.o.

Zverejnené: 19.06.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/10156-08

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec

Oznámenie o začatí  územného konania.

 

MEACORP s.r.o. (IČO:46999817), Dr.Clementisa 1218/20, 977 01 Brezno, podali dňa 05.04.2019 a doplnili dňa 10.06.2019  návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prevádzka zmrzlinárne – PIETRO GELATO“ na pozemkoch parc.č.C- KN  1146/66, 1146/94 (stavba, časti prípojok), 1146/1 (časť kanalizačnej prípojky, časť NTL prípojky plynu)  v  k.ú.Brezno.

 

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a  známym  účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

08.07.2019 (pondelok) o 09,00 hod.

 

so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika 1, Brezno, zasadačka Mestského zastupiteľstva – budova Nám.gen.M.R.Štefánika č.3 - poschodie.

 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne – kancelária stavebného úradu Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, prízemie č.dverí 13, v pracovných dňoch  a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky  k  návrhu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje  stanoviská aj dotknuté orgány.

V súlade s ustanovením § 42 ods.5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.   

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 36 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,   15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie   súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

    

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta,

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

na základe poverenia

 

 

 ...........................................                                                                 .......................................                       

vyvesené na úradnej tabuli                                                                 zvesené z úradnej tabule

dátum, pečiatka, podpis                                                                      dátum, pečiatka, podpis