Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno - Vyšná Boca

Zverejnené: 10.06.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Prenajať nehnuteľný majetok ( časť) mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • parcela C-KN 693/24 – Trvalý trávny porast o výmere 3583 m2 , k. ú. Vyšná Boca, obec Vyšná Boca vedená  na LV 1155.

 

 

V Brezne 10.06.2019

 

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD. v .r.

                                                                                            primátor mesta