Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - 11518 Brezno – Podkoreňová – Rozšírenie NNK

Zverejnené: 13.06.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/10564-03

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným na zastupovanie ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo,podali dňa 30.04.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „11518 Brezno – Podkoreňová – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba  v  k.ú.Brezno.

Na umiestnenie stavby bolo vydané Mestom Brezno – stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom MsÚ-2019/439-06 zo dňa 19.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa   20.04.2019.

 

K pozemkom dotknutým stavbou parc.č.register E-KN 3951, register C-KN 4553/1, 4553/10 v k.ú.Brezno má  podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 11555 vlastnícky vzťah Ing. Martin Štulrajter, bytom Krížno 632/14, 976 52 Čierny Balog.

Stavebník má s vlastníkom týchto pozemkov uzatvorenú Zmluvu  budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, číslo zmluvy Z-D-2019-000266-00 zo dňa 06.02.2019. 

K pozemku dotknutému stavbou parc.č.register C-KN 4363 v k.ú.Brezno má podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 2351 vlastnícky vzťah  Mesto Brezno. Navrhovateľ má s vlastníkom pozemku uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo Z-D-2019-00265-00 zo dňa 06.02.2019.    

 

Mesto Brezno, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákč.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v spojenom stavebnom a územnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

 

„11518 Brezno – Podkoreňová – Rozšírenie NNK“

 

na pozemkoch  parc.č.KN – líniová stavba v k.ú. Brezno, pozostávajúca z rekonštrukcie trafostanice 309/ts/podkorenova_obec.2, rekonštrukcia NN siete, úpravy domových prípojok,

montáže NN zemných káblov,  demontáže vodičov podperných stĺpov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje

 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

            1) Stavba sa člení na tieto stavebné objekty:

SO 01: Rekonštrukcia trafostanice 309/ts/podkorenova_obec.2.

SO 02: Rekonštrukcia NN siete.

SO 03: Úprava domových prípojok.

SO 04: Montáž NN zemných káblov.

SO 05: Demontáž

 

SO 01: Rekonštrukcia trafostanice 309/ts/podkorenova_obec.2.

Nemení sa umiestnenie trafostanice.

Rekonštrukcia trafostanice 309/ts/podkorenova_obec.2 predstavuje výmenu zvodu k transformátoru, transformátora za 250kVA a skrine SVS spolu s RST rozvádzačom. Existujúce

vývody sa pripoja do novej SVS.

Stožiarová trafostanica do 630kVA. Poistkový spodok sa nemení poistka J25, 25kV, 20A.

Trojfázový olejový transformátor s medeným vinutím vo vlnovej nádobe TOHn 338/22,22/0, 42/0,242 kV, 250kVA, IP 00. NN strana transformátora s NN rozvádzačom bude prevedená káblami 4xNSGAFŐU 1x240mm2 uloženými vo zvodových rúrach. Existujúci vývod z trafostanice smer RIS c.1/2x sa nadpojí káblom(N)AYY-J 3x120+70 5m a spojkou SVCZ-M 3,5 x 95-150. Typový rozvádzač RST, v skrini SVS-B upevnenej na konštrukcii TS, s krytím IP44/20 z prednej strany, IP44/00 zo zadnej strany. Hlavný istič ABB Tmax T5 400A Ir =344A. Meranie spotreby elektrickej energie pomocou trojfázového elektromeru pre meranie spotrebovaného činného výkonu cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 40015 a triedou presnosti 0,5%, 10 VA. Cez PTP bude pripojený aj elektronický ampérmeter EAM.1. Počet vývodov 6 s poistkovými lištovými odpínačmi s ukončovacími " V" svorkami. Skriňa SVS sa s uzemňovaciu sústavou prepojí vodičom FeZn10 cez rozoberateľnú uzemňovaciu svorku.

 

SO 02: Rekonštrukcia NN siete.

Dĺžka trasy rekonštruovaného vedenia je 462m.

Vymenia sa 2 podperné body. Existujúce AlFe vedenie z trafostanice 309/ts/podkorenova_obec.2 sa nahradí izolovaným vodičom Retilnes. Z trafostanice bude vedený izolovaný vodič Retilens 3x150+95, ktorý sa ukonči v novej istiacej skrini VRIS 1K + KKP na podpernom bode PB č. 3 a z nej sa napojí AlFe vedenie smer č. d. 25. Druhý vodič

Retilens 3x15 0+ 95 + 2x16 z trafostanice bude vedený po podperný bod PB č. 10, kde sa ukončí

v novej istiacej skrini VRIS 2K +KKP. Z novej istiacej skrine sa napojí existujúce AlFe vedenie

4x70 AlFe 6mm2 smer č. d. 32 a nový zemný kábel. Na podpernom bode PB č. 6 sa osadí  istiaca skriňa VIRS 1 a z nej bude vedený izolovaný vodič Retilens 3x50+ 54,6+ lx16 smer č. d. 60. 

 

SO 03: Úprava domových prípojok.

Domové prípojky, ktoré nemajú istenie na podpernom bode sa do vybavia novými HDS podľa počtu prípojok z podperného bodu. Vzdušné prípojky prevedené holými vodičmi sa nahradia samonosným káblom NFA2X 4x16. Nové HDS SPP1 budú napájané káblom (N)AYY-J   4x25 a HDS SPP2 káblom (N)AYY-J 4x16.

 

SO 04: Montáž NN zemných káblov.

Z novej istiacej skrine VRIS 2K + KKP na podpernom bode PB č. 10 bude vedený nový zemný kábel (N)AYY-J 3x120+70 do novej istiacej skrine PRIS 6.1 DINO VV 1/5 P2 IP 2x. 

          

SO 05: Demontáž.

Vodiče: AlFe vedenia 4x70 AlFe6mm2 40m+ 345m+ 70m.

Zdemontuje sa 2 kusy podperných bodov.

Trafostanica: Zdemontujú sa zvody k transformátoru, transformátor a SVS skriňa spolu s RST rozvádzačom.

 

2)Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom    konaní,  ktorá  je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez    predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3)Pri  uskutočňovaní  stavby   je   potrebné dodržiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti  práce   a   technických   zariadení,  dbať    na  ochranu  zdravia  osôb  na   stavenisku.  Stavenisko   musí  byť     zabezpečené   pred   vstupom   cudzích   osôb  na  miesta,  kde   môže  dôjsť  k ohrozeniu     života   alebo zdravia. Pre  prísun   stavebného  materiálu  a  prístup   mechanizmov   použiť  len  stavebný   pozemok, na ktorý bude  vjazd z jestvujúcej miestnej komunikácie.

  Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.

  Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak,  aby  bola zabezpečená ochrana  zdravia  ľudí

  na  stavenisku  a  v  jeho  okolí,  ako  aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

 

  4)Stavba bude ukončená do 12/2021.

 

 5)Stavba bude  uskutočňovaná  zhotoviteľom. Stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby.

 

             6) Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie archivačné číslo: 989-09-2018 vypracovala v 09/2018 spoločnosť ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, autorizačne overil Ing. Tomáš Šimurda,  autorizovaný stavebný inžinier, č.autor: 6049*A2.

 

 7)Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou  v  stavebnom  konaní,   zodpovedá zhotoviteľ stavby.

                                

 8)Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

 

 9)Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013  Z.z. o stavebných  výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

  10)Dodržať podmienky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

  

    Mesto Brezno-MsÚ Brezno-OIŽPSP (MsÚ-2019/2074-02)

  -Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií, čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia.

  -K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, Technických služieb Brezno ako správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene, so schváleným projektom dopravného značenia.

    -Križovanie miestnej komunikácie v spodnej časti komunikácie riešiť bezrozkopávkovou technológiou podvŕtaním komunikácie a uložením sietí do chráničky s tým, že štartovacia a koncová jama bude zriadená mimo komunikácie. Minimálna hĺbka uloženia chráničky v telese cesty je 0,9m.

   -Križovanie miestnej komunikácie v hornej časti bude riešené vzdušným vedením, križovanie realizovať vo výške min. 6m.

   -Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť uložený na miestnej komunikácii ani do odvodňovacích zariadení dotknutých pozemných komunikácií a nesmie spôsobovať ich znečistenie. Stavebník musí vykonať potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií počas realizácie prác. Po ukončení prác komunikácie vyčistiť.

  -V mieste zásahu do komunikácie, chodníkov a zelene si uplatňujeme záruku 36 mesiacov od ukončenia prác. Ak počas záručnej doby dôjde k vzniku nerovnosti komunikácie v dôsledku poklesu rozkopávky a jej okolia v šírke 1m okolo miesta zásahu, žiadateľ je povinný na vyrozumenie správcu komunikácií nedostatok bez meškania odstráni.

   -Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009Z.z: o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 -Žiadne zariadenie nesmie byť uložené do telesa komunikácie.

 -V danej lokalite sa nachádzajú siete verejného osvetlenia v správe TS Brezno, žiadame pred realizáciou prác požiadať o vytýčenie týchto sietí.

-Nové podporné body umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od okraja vozovky min. 0,5m.

-Nové podporné body umiestniť tak, aby nezasahovali do vjazdov k RD súkromných vlastníkov.

-Pred realizáciou prác oznámiť skutočný termín realizácie prác.

-Po ukončení prác dotknuté časti komunikácie odovzdať zápisnične správcovi komunikácii.

  Pokiaľ nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu komunikácii správcom považujeme práce za neukončené.

  

 Technické služby Brezno (276/2019 TS-185/2019)

 -Dochádza ku križovaniu miestnej komunikácie s navrhovaným pretlakom na osadenie podzemného NN kábla, štartovacie jamy požadujeme dôkladne zhutniť a dosypať.

 - TS Brezno požadujú prípadné znečistenie miestnej komunikácie previesť na náklady zhotoviteľa.

 - TS Brezno požadujú záruku na prípadné poškodenie MK z dôvodu prác na pretlaku MK v dobe do 36 mesiacov od odovzdania.

 - TS Brezno požadujú po ukončení prác zhotoviteľom písomné odovzdanie TS.

 TS Brezno majú v záujmovom území inžinierske siete VO, ktoré sú vedené vzduchom po pravej

  strane MK.

 

  Okresný úrad  Brezno, PLO (OU-BR-PLO-2019/000575-2)

  -Investor stavby pred vydaním stavebného povolenia požiada tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, resp. stanoviska na použite poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 18 zákona č. 22012004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak doba záberu vrátane vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu neprevýši dobu jedného roka. 

 

  Okresný úrad  Brezno, OSŽP -  úsek ŠSOH (OU-BR-OSŽP-2018/007942-002)

  - Zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku.

  -Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 , ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie resp. uloženie zeminy mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  -Odpad stavebného charakteru, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón (2 ks betónových podperných bodov a 2 ks základov podperných bodov) odovzdať prednostne do zariadení určených na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.

  -Zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 17 04 05 - železo a oceľ (množstvo cca 0,11 t), 17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 (množstvo cca 0,47 t).

 -Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie.

 -Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-Pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

 

Okresný úrad  Brezno, OSŽP -  úsek ŠSOPaK (OU-BR-OSZP-2018/007976-004)

-Trasy výkopov káblových rýh  plánovať tak, aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo akémukoľvek neželaným výrubom drevín alebo krovín, rovnako tak aj poškodeniu drevín a ich koreňových systémov.

-V prípade odstránenia drevín, resp. krovín  je investor povinný požiadať o  súhlas príslušný orgán štátnej správy (mesto Brezno)  ešte pred realizáciou činnosti, v súlade s § 47   ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

-Dreviny v okolí staveniska, potenciálne ohrozené poškodením počas výkopov, chrániť pred poškodením (nadzemné aj podzemné časti dreviny). A to hlavne pri využití kopacích strojov.

  V prípade potreby chrániť územky ohrozených drevín aj obložením ich územkových častí (drevené obloženie, omotanie textíliou a pod.). Obloženie po ukončení výkopov a ich zahrnutí a upravení odstrániť. V miestach z vyššou hustotou drevín uprednostniť ručné kopanie.

-Nevytvárať depónia výkopovej zeminy a stavebného materiálu vo voľnej krajine.

  Výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy okolia stavby, prebytky z miesta bezo zvyškov odviesť a umiestniť na mieste k tomu určenom. Narušený povrch uviesť do stavu blízkeho pôvodnému stavu, urovnať.

-Pohyb mechanizmov obmedziť len na prístupovú cestu a stavebné pozemky, vo voľnej krajine je pohyb mechanizmov obmedzený. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt.

- Zemné ako aj stavebné práce vykonávať vo vhodnom ročnom ako aj vegetačnom období (sucho, bez zrážok), aby nedochádzalo k vytváraniu koľají a poškodzovaniu okolitých trávnatých plôch.

-Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

-Všetky plochy narušené stavebnou činnosťou je potrebné zrekultivovať, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

-V prípade, že sa v predmetnej trase stavby vyskytnú invázne druhy rastlín najmä (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), pohánkovec japonský (Falopia japonica) a iné je potrebné ich sledovať a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z..

-Ak sa takéto rastliny (najmä pohánkovec japonský a zlatobyľ kanadská) vyskytnú na dotknutom území počas výkopových prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.

 

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica  CS SVP OZ BB 1799/2018/2, CZ 12509/2018-39211)

-Križovania vodného toku káblovým vedením je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 736822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".

-V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Križovanie vedenia s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov.

-Pri križovaní vzdušným vedením musí voľná výška vzdušných káblov umožňovať bezpečný prejazd nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.

- Zemné káblové vedenie je potrebné v rámci koryta a pobrežných pozemkov toku umiestniť

v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca

vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.

- Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble uložené v chráničke pod dnom koryta toku s krytím min. 1,2 m a s presahom min. 5,0 m na obidve strany toku, t.j. vrátane jeho pobrežných pozemkov. V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť koryta toku, bude ho po zatiahnutí chráničky potrebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

-K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona (Ing. Juraj Schӧn, mobil 0903601835).

-Stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta alebo montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia horného Hrona Zvolen, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade nebude správca toku zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku. Montážne jamy musia byť umiestnené mimo pobrežných pozemkov toku (t.z. vo vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary).

  -Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: "POZOR NEBÁGROVAŤ"; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečí prevádzkovateľ elektrického vedenia ich okamžitú obnovu.

-Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod korytom toku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženej chráničky), ktorý bude križovaný káblovým vedením.

-V prípade, že križovania káblového vedenia s vodným tokom nebudú zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie elektrického vedenia do prevádzky schopného stavu bude znášať jeho prevádzkovateľ.

-V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.

-V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

-Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

-Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave,   aby

   nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.

 

-Nakoľko náš štátny podnik ako správca toku nie je vlastníkom pozemku pod jeho korytom v mieste podzemného križovania, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

-V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

-V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania navrhovanej stavby došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

SSD, a s., Žilina (4600044110)

-V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine.

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

-Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

-Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.

-Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno.

-Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

-V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

-Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

 

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava (TD/NS/0047/2019/Ka)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP­D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

 

-V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.

-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 482424806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

-Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP·D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 0,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

-Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

-Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

-Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

-Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111727.

-Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

-Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 02.

-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby. kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

 

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného elektrického zariadenia v zemnom prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať Ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.

 

-Súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach križovania - navrhovaných vedení technického vybavenia - elektrického zariadenia v zemnom prevedení vrátane uzemňovacej sústavy s exitujúcimi plynárenskými zariadeniam, je povinnosť stavebníka vykonať ich uloženie v zmysle STN 73 6005, TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.

-V prípade, že stavebník realizuje navrhovanú trasu - elektrických zariadení v zemnom prevedení vrátane uzemňovacieho vodiča - bezvýkopovou metódou ( pretláčaním ) v mieste križovania s PZ - je povinný dodržať min. stanovenú vzdialenosť pre križovanie s PZ v súlade s TPP 906 01 , tab. 7., tým nie sú dotknuté povinnosti stavebníka, aby pri týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 733050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990.

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava  (6611828825)

         Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

         - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je

           potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal

            uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.

         -V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 

11)30 dní pred uvedením stavby do trvalého užívania  požiadať  príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené  námietky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

Mesto Brezno, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1  zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zaevidoval dňa  30.04.2019 žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným na zastupovanie ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „11518 Brezno – Podkoreňová – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba  v  k.ú.Brezno.

  Mesto Brezno - stavebný úrad listom číslo MsÚ-2019/10564-02 zo dňa 14.05.2019 oznámil začatie stavebného konania formou verejnej vyhlášky  po dobu 15 dní na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno. Zároveň oznámenie konania zaslal na vedomie dotknutým orgánom jednotlivo.

Keďže stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska (z miestneho šetrenia územného konania uskutočneného dňa  18.03.2019) a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej riadne posúdenie, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pre uplatnenie námietok určil lehotu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

 

V konaní stavebný úrad posúdil § 62 ods.1 a ods.2 stavebného zákona  a  zistil,  že  jej  umiestnenie neodporuje hľadiskám  starostlivosti  o  životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie. že  uskutočnením  stavby  nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

 

Na základe uvedeného bolo možné rozhodnúť tak, ako je  uvedené  vo  výroku  tohto rozhodnutia.     

 

K povoleniu  predmetnej stavby sa vyjadrili: SSD, a.s.Žilina, ST a.s. Bratislava,  StVPS a.s. B.Bystrica, SPP –distribúcia, a.s. Bratislava,   OÚ Brezno, OSŽP – úsek ŠVS, ŠSOH, PLO, SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Mesto Brezno-MsÚ Brezno-OIŽPSP, Technické služby Brezno.

 

Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté  do  podmienok tohto rozhodnutia.        

   

     Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.        

 

         Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

Správny poplatok v zmysle sadzobníka zákona NR SR číslo  145/1995   Z.z.  -  o  správnych   poplatkoch  v  znení  neskorších  predpisov   vo výške 100 eur bol uhradený platbou v hotovosti do pokladnice tunajšieho úradu.

 

Poučenie:

Podľa  §  53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v  znení  neskorších  predpisov,   proti   tomuto  rozhodnutiu   možno   podať   odvolanie   v    lehote   15  dní odo dňa jeho doručenia  na  Mesto  Brezno  –  stavebný úrad,  Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, 977 01 Brezno.

Toto  rozhodnutie  je preskúmateľné  súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 69 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,   15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

 

                                                                      JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                        primátor mesta

          Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                      na základe poverenia

 

 

 

 

 

 

...........................................                                                                 .......................................                       

vyvesené na úradnej tabuli                                                                 zvesené z úradnej tabule

dátum, pečiatka, podpis                                                                      dátum, pečiatka, podpis