Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra - Komunikácie

Zverejnené: 07.06.2019

Mesto Brezno – ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-1729/2019 -31

 

Stavebné povolenie

 

 

Dňa 27.12.2018 podali ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení splnomocneným Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra, SO-01: Komunikácie na pozemku C-KN parc.č. 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú. Brezno, na umiestnenie ktorej vydalo Mesto Brezno, stavebný úrad dňa 4.7.2018 územné rozhodnutie pod číslom MsÚ-2018/3265-16, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.2018.

 

K pozemkom C-KN par.č. 610/1, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 612/2, 612/5, 612/6 k.ú. Brezno má stavebník vlastnícke právo podľa LV č. 13474.

K pozemkom C-KN par.č. 36, 610/25, 610/81 a E-KN parc.č. 13648/7 a 14493/1 k.ú. Brezno má s ich vlastníkom, Mestom Brezno stavebník uzavretú zmluvu zo dňa 23.4.2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom realizácie stavieb a vstupu na pozemky.

 

         Mesto Brezno, ako  príslušný  špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie  podľa § 120 zákona č.  50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel  (ďalej len stavebný  zákon) v náväznosti  na § 3a) ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. - o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel,  preskúmal žiadosť stavebníka  v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a  so známymi účastníkmi  konania  a po  preskúmaní podľa  § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

 

Stavba

 

“Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra, SO-01: Komunikácie“

 

na pozemkoch C C-KN parc.č. 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú. Brezno pozostávajúca zo zrealizovania siete pozemných komunikácií v území bývalých Kasární Brezno,  sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje

 

 

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

 

 • Popis stavby:

Stavba “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra, SO-01: Komunikácie je vymedzená:

 • z východu, severu a západu oplotením bývalého Areálu kasární J. Švermu.
 • z juhu areálom obchodného centra umiestneného súbežne s ul. Československej armády (cestou 1/66).

Stavba zasahuje pozemky: C-KN parc.č. 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú. Brezno.

Stavebný objekt SO-01 Komunikácie rieši dopravnú obsluhu riešeného územia prostredníctvom sietí miestnych komunikácii (MK) - vetvy A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O1. Miestne komunikácie sú zastúpené komunikáciami obslužnými (automobilové komunikácie), komunikáciami upokojenými (pešia zóna, obytná zóna), komunikáciami pre chodcov (chodníky).     Automobilové komunikácie budú dvojpruhové alebo jednopruhové, obojsmerné, zokruhované alebo slepé a opatrené otáčacím kladivom.

 

Členenie stavebného objektu "SO-01 Komunikácie" na etapy a fázy:

 SO-01.1 Komunikácie I. etapa (automobilové komunikácie a chodníky)

     - SO-01.1.1 Komunikácie I. etapa I. fáza - vetvy:

     A, B (km 0,252 12 - 0,265 12), C, D, E, F, F1, G, J (km 0,000 00 - 0,011 00), N (km 0,000 00-0,072 22),   O (km 0,140 00 - 0,148 00);

     - SO-01.1.2 Komunikácie I. etapa II. fáza - vetvy :

     B (0,105 62 - 0,252 12), H, I, J (km 0,164 41 - 0,177 66);

 SO-01.2 Komunikácie II. etapa (automobilové komunikácie a chodníky) - vetvy:

    B (km 0,000 00 - 0,105 62), J (0,011 00 - 0,164 41), K, L, L1, M, N (km 0,072 22 - 0,245 37)

 

Riešené územie sa na sieť miestnych komunikácii pripája v troch miestach:

 • na západe na ulicu Banisko (cesta k Nemocnici) prostredníctvom vetvy "N",
 • na juhu cez MK pri obchodnom centre na komunikáciu na ulicu Československej armády (v danom území plní funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B1, kategórie MZ 14/60 - pôvodne cesta I/66, ktorá bola preložená do novej trasy ako obchvat Brezna)
 • prostredníctvom vetvy "A" a na východe na ulicu Sekurisova prostredníctvom vetvy "D".

 

            Automobilové komunikácie sú navrhnuté ako obslužné, funkčnej triedy C2 a C3. Z obslužných komunikácii je vylúčená tranzitná doprava, umožňujú priamu obsluhu objektov a územia. Navrhované komunikácie automobilové sú s krytom živičným.

            Prepájajúce vetvy (O, O1) a koncové vetvy (F1, G, H, I, L, M) sú navrhované ako komunikácie s funkciou pobytovou a obslužnou, funkčnej triedy D1 – upokojené komunikácie. Upokojené komunikácie sú komunikácie s vylúčeným alebo obmedzeným prístupom motorovej dopravy – priama obsluha všetkých objektov za stanovených podmienok premávky, ich funkciou je umožniť pohyb chodcov a cyklistov.

 

Popis jednotlivých vetiev miestnych komunikácii

 • vetva A predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 6,5 m v smere juh - sever, odpája sa z existujúcej automobilovej komunikácie na ulici Československej armády, končí v križovatke vetiev B, G, F;
 • vetva B predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 6,5 m, ktorá od križovatky vetiev A, B, G, F pokračuje na západ, kde končí na vetve N, odpájajú sa z nej vetvy H, I, J, K, L;
 • vetva C predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere východ - západ, prepája vetvy A, J, N;
 • vetva D predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere západ - východ, prepája vetvy A a E, končí na existujúcej komunikácii východne od riešeného územia na ulici Sekurisova;
 • vetva E predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere sever – juh, prepája vetvy F/F1 a D;
 • vetva F predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m, ktorá od križovatky vetiev A, B, G, F pokračuje na východ, kde končí na vetva E, resp. končí ako F1;
 • vetva F1 predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m, ktorá od križovatky s vetvou E/F pokračuje na východ, kde končí slepo;
 • vetva G predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m, ktorá od križovatky vetiev A, B, G, F pokračuje na sever, kde končí slepo, preto je vetva opatrená otáčacím kladivom OK-G;
 • vetva H predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v juh - sever, odpája sa z vetvy B, končí slepo, je navrhovaná otáčacím kladivom OK-H;
 • vetva I predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v smere juh - sever, odpája sa z vetvy B, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom OK-I;
 • vetva J predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere juh - sever, prepája vetvy C, O/O1 a B;
 • vetva K predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere sever - juh, odpája sa z vetvy B, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom OK-K;
 • vetva L predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 5,5 m v smere juh - sever, prepája vetvy B a M;
 • vetva L1 predstavuje pešie prepojenie vetvy L a MCH4 prostredníctvom terénnych schodov. Chodník a schody majú šírku 4,5 m. Chodník predstavujú 3 úseky, ktoré sú medzi 2 terénnymi schodami a prepájajúcimi vetvami;
 • vetva M predstavuje navrhovanú automobilovú komunikáciu š. 4,5 m v smere východ - západ, odpája sa z vetvy L, končí slepo, je navrhovaná s otáčacím kladivom OK-M;
 • vetva N predstavuje automobilovú komunikáciu š. 6,5 m v smere sever – juh v trase ulice Banisko, ktorá sprístupňuje OD Kaufland Brezno, prepája vetvy B a C, končí na existujúcej miestnej komunikácii na ulici Banisko zabezpečujúcej dopravnú obsluhu Nemocnice s poliklinikou Brezno a OD Kaufland Brezno;
 • vetva Opredstavuje miestnu komunikáciu - "zjazdný chodník" š. 4,5 m v smere západ – východ, prepája vetvy J a A s režimom pešej zóny;
 • vetva O1 miestnu komunikáciu - zjazdný chodník" š. 3,0 m v smere západ východ, prepája vetvu J a otáčacie kladivo OK-K na vetve K s režimom pešej zóny.

 

Návrh konštrukčných vrstiev

Kryt automobilových komunikácii bude asfaltový a dláždený (vetvy O a O1), kryt chodníkov bude dláždený a mlatový (MCH1 - MCH4).

 

 

KV1 - Konštrukčné vrstvy automobilových komunikácii (funkčná trieda C2, C3, D1) s krytom z asfaltového betónu

-asfaltový betón                                ACO11-II; CA 50/70 STN EN 13108-1         40 mm

-postrek spojovací z asfaltu               PS; B 0,5 kg/m2         STN 73 6129 

-asfaltový betón                                 ACP16-II; CA 50/70 STN EN 13108-1         70 mm

-postrek spojovací z asfaltu                PS; B 0,5 kg/m2         STN 73 6129             

-mechanicky spevnené kamenivo      MSK; 31,5 GB           STN EN 13242+A1   150 mm

-štrkodrvina                                        ŠD; 31,5 GC              STN EN 13242+A1   200 mm

-štrkodrvina                                        ŠD; 31,5 GP               STN EN 13242+A1   200 mm

-geotextília Tatratex 300 g/m2

-zemná pláň (Edef=45MPa)                                                                                     660 mm

 

KV2 - Konštrukčné vrstvy chodníkov umožňujúcich prejazd automobilov

-betónová dlažba DL 60                                STN 73 6131-1                                    60 mm

-lôžko zo štrkodrvy fr. 4-8 mm L                  STN 73 6131-1                                     40 mm

-štrkodrvina                            ŠD; 31,5 GC   STN EN 13242+A1                           250 mm

-geotextília 300 g/m2

-rastlý terén (Edef = 45 MPa)                                                                                  350 mm

 

KV3 - Konštrukčné vrstvy chodníkov bez prejazdu automobilov

-betónová dlažba DL 60                                STN 73 6131-1                                    60 mm

-lôžko zo štrkodrvy fr. 4-8 mm L                  STN 73 6131-1                                     40 mm

-štrkodrvina                            ŠD; 31,5 GC   STN EN 13242+A1                           150 mm

-rastlý terén (Edef = 30 MPa)                                                                                  250 mm

 

KV4 - Konštrukčné vrstvy komunikácii (funkčná trieda D1 - vetva O a O1) s dláždeným krytom

- betónová dlažba                                          DL I    STN 73 6131                            80 mm

- lôžko zo štrkodrvy fr. 4-8 mm                     L         STN 73 6131                            30 mm

-mech. spevnené kamenivo    MSK; 31,5 GB           STN EN 13242+A1               150 mm

-štrkodrvina                                        ŠD; 31,5 GC   STN EN 13242+A1               200 mm

-štrkodrvina                                        ŠD; 31,5 GP   STN EN 13242+A1               200 mm

-geotextília 300 g/m2

-zemná pláň (Edef=45MPa)                                                                                     660 mm

 

KV5 - Konštrukčné vrstvy mlatového chodníka

-    mech. spevnené kamenivoMSK; 31,5 Gb            STN 73 6126                          150 mm

-    štrkodrvina                                   ŠD; 31,5 Gc    STN EN 13242+A1               150 mm

-    zemná pláň (Edef=30 MPa)                                 STN 72 1006                          300 mm

 

Lemovanie okrajov komunikácii

Automobilové komunikácie v dotyku so zeleňou, kde sa neuvažuje s napojením budúcich terénov alebo s vjazdami na pozemok budú lemované betónovými cestnými obrubníkmi rozmerov 1000/260/150 mm so skosením 120/40 mm uloženými na stojato s prevýšením 120 mm, lôžko a opora z betónu prostého C16/20.

Automobilové komunikácie v mieste vjazdu na pozemok rodinných domov, budú lemované betónovými cestnými obrubníkmi rozmerov 1000/260/150 mm so skosením 120/40 mm, uloženým na ležato s prevýšením 20 mm, lôžko a opora z betónu prostého C16/20.

Komunikácie pre chodcov v dotyku so zeleňou budú lemované betónovými obrubníkmi parkovými rozmerov 1000/200/50 mm uloženými na stojato v úrovni nivelety, lôžko a opora z betónu prostého C16/20.

 

Debarierizačné opatrenia

            Chodníky:

            Chodník musí byť široký min. 1300 mm a môže mať pozdĺžny sklon najviac 1:12 a priečny sklon najviac 1:50. Plocha chodníka okrem priechodu pre chodcov musí byť zvýšená oproti ploche vozovky min. o  50 mm alebo okraj pešej komunikácie pri vozovke musí byť vyznačený varovným pásom širokým 400 mm. Minimálna voľná šírka chodníka podľa STN 73 6110 je 1500 mm.

Signálne pásy sa budujú na chodníku pred priechodom pre chodcov v smere osi priechodu pre chodcov. Signálny pás má mať v smere prechádzania cez priechod dĺžku min. 1200 mm. V mieste kríženia signálnych pásov sa umiestňuje hladká plocha o veľkosti 800x800 mm.

Miesto priechodu cez vozovku sa na pešej komunikácii po celej jej šírke označí signálnym pásom s odlišnou štruktúrou povrchu so šírkou najmenej 800 mm. Po celej dĺžke zníženého obrubníka smerom do chodníka sa umiestni varovný pás so šírkou 400 mm.

Priechody:

            Šírka priechodu musí byť najmenej 3000 mm so sklonom max. 1:8, so zvislým prevýšením najviac 20 mm. Charakteristiky signálneho pásu na priechodoch pre chodcov zoradené podľa dôležitosti: 

            Priechody budú mať zníženie obrubníka výrazne vyznačené odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so šírkou 400 mm. Varovný pás s použitím dlažby pre nevidiacich rozmerov 200x200x60 mm s výstupkami tvaru polgule (alebo zrezanej polgule). Vodiace pásy s použitím dlažby pre nevidiacich rozmerov 200x200x60 mm s drážkami.

 

Odvodnenie komunikácii

Povrchové odvodnenie komunikácii bude zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu cez uličné vpusty betónové TBV do dažďovej kanalizácie (SO-04). Na styku s existujúcou komunikáciou na ulici Banisko a vetvy N bude líniový odvodňovací žľab, ktorý bude vyústený do existujúcej priekopy. Zaústenie žľabu do priekopy bude prostredníctvom priekopového žľabu.

Odvodnenie zemnej pláne komunikácii bude zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez drenáž do uličných vpustov. Pozdĺžny sklon drenáže bude min. 0,5%.

 

Statická doprava

Pre potreby rodinných domov (RD) navrhovanej IBV zástavby v riešenom území je uvažované, že na 1 RD pripadajú 2 odstavné stojiská na vlastnom pozemku.

Súčasťou uličného priestoru vetvy "D" budú aj parkoviská, ktoré prislúchajú k bytovým domom, Požiadavka vyplynula zo stavebno technických väzieb voči projektu bytových domov. Posúdenie celkovej potreby stojísk je súčasťou PD bytových domov. Projektované odstavné stojiská zaradené tohto projektu stavby sa budú podieľať na celkovej potrebe stojísk pre uvedené bytové domy. Na vetve "D" sú navrhované stojiská s radením kolmým a pozdĺžnym. Stojiská s kolmým radením budú rozmerov 2,50 x 5,25 m, stojiská s pozdĺžnym radením budú rozmerov 5,5 x 2,50 m.

 

Zemné práce, terénne úpravy

Zemné práce budú pozostávať odkopávok a prekopávok do projektovaných profilov, spätných zásypov, násypov, humusovania v hr. 100 mm, osiatia trávového osiva.

            Pre riešené územie bol prevedený inžinierskogeologický prieskum " Brezno - kasárne", Progeo s.r.o, Žilina, 21.11.2017 s nasledovnými závermi pre komunikácie:

Sklony zárezov a násypov:

Prechodné zárezy a násypy na stavenisku vydržia vo zvislých sklonoch bez paženia maximálne na výšku 1,0 m. Prípadné hlbšie zárezy a násypy pažiť príložným pažením alebo upraviť do sklonu maximálne 2:1. Trvalé zárezy a násypy treba upraviť do sklonu:

 • pri hĺbke menšej alebo rovné 2 m jednotný sklon nie strmší ako 1 : 2 ;
 • pri hĺbke zárezu väčšom ako 2 m až do 6 m jednotný sklon nie strmší ako 1 : 1,75 ;
 • pri hĺbke zárezu väčšom ako 6 m, prípadne pri zárezoch plytších zaradených do 3. geotechnickej kategórie sklon svahu má byť navrhnutý podľa výpočtu s použitím efektívnych parametrov.

 

 

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom     konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez     predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a      technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným  zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

 

5) Stavba bude ukončená do 30.9.2021.

 

6) Stavba bude  uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa, 15 dní po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

 

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Ing. Roman Tiso, autorizovaný stavebný inžinier, č.oprávnenia 4587*SP*12.

 

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

9) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších noviel.

 

10) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

11) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

 

12) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

OU Brezno, ŠVS, OU-BR-OSZP-2019/003069-002 1.3.2019

 1. Rešpektovať, že v zmysle § 49 vodného zákona, môže správca vodného toku pri výkone správy užívať pobrežné pozemky. Pre vodný tok Besná ako drobný vodný tok; je to územie o šírke 5,0 m od brehovej čiary.
 2. V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác. Zároveň rešpektovať minimálnu vzdialenosť 4,0 m od brehovej čiary vodného toku, nakoľko sa jedná o ochranné pásmo vodného toku v zmysle STN 75 2102 úpravy riek a potokov. Podľa nej na tomto území nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacimi vodám, výstavbou súbežných inžinierskych sieti. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
 3. Podzemné križovanie podzemných vedení s vodným tokom realizovať v zmysle Stn 73 6822 Križovania a súbehy vedení a komunikácia s vodnými tokmi , uložením' chráničky.
 4. V zmysle § 10, ods. 2, písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vypracovať povodňový plán zabezpečovacích pác zhotoviteľa stavby( ďalej len "PPZP). PPZP musí obsahovať všetky náležitosti podľa Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z. So stavenými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PP ZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami t.j. Okresným úradom Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 5. Potrubie na pobrežnom pozemku uložiť do chráničky (prípadne obetónovať) aby nedošlo k jeho poškodeniu počas vykonávania údržbárskych a povodňových' zabezpečovacích prác zo strany správcu vodného toku. V prípade, že na pobrežnom pozemku sú v súčasnosti už vybudované, iné stavby (napr. rodinné domy, cesty) chráničku položiť len do voľne prístupných pozemkov. Chráničku dimenzovat' na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t, aby správca vodného toku mohol používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
 6. Stavebný otvor v prípade mikrotunelovania (alebo stavebné ryhu v prípade prekopania koryta vodného toku) určený k uloženiu podzemného vedenia je možné uzavrieť až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcu správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Schon 0903 601 835), o čom musí byt vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodu upozorniť' na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy.
 7. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniku investori (správcovi) pozemného vedenia pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemného vedenia pod dnom toku.
 8. Prípadnú štartovaciu a koncovú jamu v úseku križovania s vodným tokom realizovať v minimálnej vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku smerom k pozemku investora.
 9. Do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia stavby bude po zrealizovaní podzemného križovania potrebné uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok, nakoľko pozemok pod vodným, tokom nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SVP. š. p., Banská Štiavnica v úseku vodného toku, kde výstavbou križovania dôjde k poškodeniu prípadného existujúceho opevnenia koryta vodného toku, žiadame poškodené opevnenie toku uviesť do pôvodného stavu, aby nedochádzalo k jeho narúšaniu pri zvýšených vodných stavov a plynulo ho napojiť na súčasné opevnenie koryta vodného toku.
 10. V prípade neopevneného koryta vodného toku celé koryto toku upevniť so stabilizovaním opevnenia základovou päťkou na celú šírku ochranného písma podzemného vedenia tak, aby nedošlo k zmenšeniu kapacity koryta vodného toku (plynule napojiť opevnenie na pôvodné koryto vodného toku) a v tomto priestore umožniť správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov.
 11. Realizáciou opevnenia koryta toku nesmie byť zmenšený prietočný profil vodného toku.
 12. Miesto križovania s vodným tokom žiadame vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: POZOR NEBAGROV A Ť. V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 13. V prípade potreby výrubu drevín požiadať o vydanie povolenia poľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
 14. Prípadne oplotenie riešiť ako rozoberateľné pre možnosť zabezpečovania prístupu ťažkej mechanizáciu ku korytu vodného toku v rámci údržby vodného toku a v prípade povodňových zabezpečovacích prác.
 15. V rámci predmetnej výstavby ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byt' použité látky a materiály, taktiež mechanizmy používané pri prácach udržiavania v bezchybnom technikom stave, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
 16. Stavebné práce vykonávať počas nízkych vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou vo vodnom toku v čase realizácie križovania vodného toku.
 17. Stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi.
 18. Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na predmetnej stavbe pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.
 19. K začatiu a ukončení stavby a taktiež k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do vodného toku pri výstavbe križovania prizvať zástupcu správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Schön 0903 601 835).
 20. Počas výstavby a prevádzky stavby dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológii a zariadení.
 21. V prípade povodňových prietokov a pri odchode ľadov vzniknuté škody na majetku v inundačnom území znáša investor.
 22. Strojné mechanizmy a zariadenia používané pri realizácii prác protihavárijne zabezpečiť proti úniku ropných látok a iných nebezpečných látok do prostredia. Zabezpečiť materiálne prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov látok škodiacich vodám do prostredia. Rešpektovať § 39 vodného zákona. V mieste staveniska a v blízkosti vodných tokov neskladovať ropné produkty.
 23. Počas výstavby neuskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežnom pozemku a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého pre prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní stavby.
 24. Bezodkladne odstrániť stavebný materiál a stavebnú suť, ak dôjde k ich spadnutiu do koryta toku.
 25. Po ukončení stavebných prác dôkladne vyčistiť pozemky staveniska.
 26. Zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 27. Dodržať ďalšie podmienky správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.

 

OU Brezno, ŠSOH, OU-BR-OSZP-2018/008402-002 3.12.2018

 • zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;
 • nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (množstvo cca 10,0 t), ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie resp. uloženie zeminy mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podl'a § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • odpady stavebného charakteru, zaradené podl'a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (množstvo cca 11,5 t) a pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón (množstvo cca 52,8 t) odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROL T A s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovatel'a Sekológ s.r.o., Brezno;
 • zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 15 010l - obaly z papiera a lepenky, 150102-obaly z plastov, 170201-drevo, 1704 05 - železo a oceľ;
 • zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;
 • zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu, zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógové číslo 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami;
 • odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčast'ou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

TS Brezno , 4613/2018

Vjazd na Sekurisovu ulicu posunúť na hranicu súčasnej komunikácie tak, aby nedošlo k zmenšeniu profilu komunikácie a nie tak ako je riešené v PD. Bude potrebné vyriešiť nové nábehové polomery vjazdu vetvy D.

 

ORHaZZ Brezno, ORHZ-BR2-2018/00097-002 28.11.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie "Brezno Kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra" v kat. území: Brezno a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s touto pripomienkou:

 1. Vzhľadom k spôsobu zabezpečenia potreby vonkajšej vody na hasenie požiarov, kde špecialista požiarnej ochrany Ivan Žiak uvažuje s osadením 3 ks nadzemných hydrantov DN 150, je potrebné aby stavebník/investor do termínu kolaudácie stavby predložil na okresné riaditeľstvo doklad o funkčnosti jestvujúcich hydrantov a súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu o využívaní spomínaných hydrantov na účely požiarnej ochrany. V prípade, ak tak neurobí resp. stavebník/investor nedostane súhlas o využívaní hydrantu na účely požiarnej ochrany, je potrebné zabezpečiť požadované množstvo vonkajšej vody na hasenie požiarov iným spôsobom v zmysle vyhlášky MV SR Č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

 

ORPZ Brezno, ODI, ORPZ-BR-ODI1-9-85/2018, 16.11.2018

Okresný dopravný inšpektorát v zmysle plnení úloh na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vydáva záväzné stanovisko v ktorom dáva súhlas s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie za dodržania podmienok:

Dodržania ustanovení zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. z.

Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné predložiť na okresný dopravný inšpektorát na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu prenosného a trvalého dopravného značenia.

Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených všeobecných podmienok pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.

 

V SÜD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica, odb. stanovisko 7165012240/30/18/BT/OS/DOK

Pri inšpekcii vykonanej dňa 07.09.2018 boli zistené nasledovné nedostatky:

 1. Pri použití vyrovnávacieho prstenca nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. MZP SR č. 453/2000 Z. Z.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. Z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatku v bode 1.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

 

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia (SO 06) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR Č. 508/2009 Z. Z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. Z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vyhradených plynových zariadení (plynovod a pripojovacie plynovody) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podla § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. Z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. Z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) (SO 08, SO 09) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. Z. v znení neskorších predpisov a § 14

ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. Z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) (SO 08, SO 09) do prevádzky je

potrebné vykonať úradnú skúšku podl'a § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. Z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. "b) zákona č. 124/2006 Z. Z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

 

Upozornenie:

- Bolo by vhodné navrhnúť iné podložie (podklad) vzhladom na stabilitu a na prisadanie schodišťa priamo k úrovni, ktorá je položená vyššie, ako je základ schodiska.

- V prípade aj keď terénne schody kopírujú terén, je účelné aspoň na jednej strane umiestniť madlo (900 mm pre dospelých a 750 mm pre deti). Uľahčuje sa tým zostup najmä starším osobám v prípade

šmykl'avého povrchu vplyvom vonkajších poveternostných podmienkach (dážď, sneh, ľad).

- Minimálna podchodná výška v šachte, kde armatúra je umiestnená mimo otvor v strope, musí byť 2,1 m v zmysle príl1 ods. 15 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. Z.

- Rozlíšenie schodov medzi sebou hlavne za šera ul'ahčuje rôzna farebná alebo materiálová úprava nadstupníc v ich prednej časti.

- Pre prístup do šachiet musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šácht) alebo pri

stúpadlových rebríkov STN 73 3282 (ocel'ové rebríky). Pri použití vyrovnávacieho prstenca nebude dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty.

- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podl'a vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. Z. v znení neskorších predpisov.

- V projekte sú citované neplatné predpisy (zákon č. 330/1990 Z. z., zákon č. 525/1990 Zb., zákon č. 67/1997 Z. z., zákon č. 163/2001 Z. z., zákon č. 272/1994 Z. z., zákon č. 95/20002 Z. z., zákon č. 315/1996 Z. z., nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z., nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z. z., nariadenie vlády SR č.159/2001 Z. z., nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z. z., nariadenie vlády SR č.247/2001 Z. z., nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z., nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 493/2002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 46/2002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 47/2002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 40/20002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 39/2002 Z. z., vyhl. SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb., vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z. z., vyhl. MV SR č. 446/1991 Zb., vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., vyhl SÚ BP č. 43/1985 Zb., vyhl. SÚ BP č. 126/1982 Zb., vyhl. MZ SR č. 164/1997 Z. Z., vyhl. MZ SR č. 86/1999 Z. Z. a pod.).

 

Poznámka:

TUV SUD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podl'a STN EN ISO/lEe 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

 

StVPs a.s Banská Bystrica, 14353/2018/ZC4211-1241, 18.12.2018

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. a.s. Banská Bystrica (StVPS. a.s.) :

 • Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadeni v správe našej spoločnosti.

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a.s.,Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno (objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti, objednávka na napojenie na verej.vodovod a splaškovú kanalizáciu).

 • Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

- min.2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 75 6101)

 

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

 1. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby. konštrukcie, ktoré obmedzujú pristup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
 2. b) vysádzať trvalé porasty
 3. c) umiestňovať skládky
 4. d) vykonávať terénne úpravy
 • Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovat' vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.
 • Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop.
 • Pri výkopových prácach a pri zásype rvhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti ( zabezpečí: StVPS, a.s. Závod 01 - prevádzka vodovodov Brezno, Sekurisova 4. Brezno - p.Mgr. Molčan, zástupca prevádzky ČOV a kanalizácii Brezno). O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica pri realizácii prác požadujeme spisať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.
 • V zmysle § 19 ods. 6 Zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona Č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je stavebník povinný v prípade zásahov do terénu vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany vodovodu a kanalizácie na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

Tieto, práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. prípadne prevadzkovateľa.

 

SVP š.p. OZ Banská Bystrica, CS SVP OZ BB 43/2019/29, 7.2.2019

Na základe uvedených skutočností je možné súhlasiť s opravou vyjadrenia zo dňa 15.01.2019, avšak pre výstavbu a prevádzku stavby do podmienok pre vydanie stavebného povolenia požadujeme uviesť

nasledovné:

Z pohľadu technicko-prevádzkového:

 • V rámci stavebného konania požadujeme projektovú dokumentáciu stavby doplnit':

- popis a detailnejšie výkresy všetkých križovaní (v otvorenom koryte vodného toku) a vyústenia SO- 05 Povrchové odvodnenie odborne spôsobilou osobou (Situácia, rezy, pozdĺžny profil, trasu na pobrežnom pozemku, ďalej kóty pevného dna koryta vodného toku a spodnej hrany potrubia v mieste vyústenia, v prípade križovaní vedení s vodným tokom kótu vrchnej hrany chráničky križujúceho vedenia a kóty pevného dna koryta vodného toku (krytie).,

 • Rešpektovať, že v zmysle § 49, zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách, môže správca vodného toku pri výkone správy užívať pobrežné pozemky. Pre vodný tok Besná, ako drobný vodný tok, je to územie o šírke 5,0 m od brehovej čiary. V zmysle § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác. Zároveň rešpektovať minimálnu vzdialenosť 4,0 m od brehovej čiary vodného toku, nakoľko sa jedná o ochranné pásmo vodného toku v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov. Podl'a nej na tomto území nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacimi vodám, výstavbou súbežných inžinierskych sietí. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma,
 • podzemné križovanie podzemných vedení s vodným tokom realizovať v zmysle STN 73 6822 .Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" s uložením chráničky v hÍbke minimálne 1,2 m pod najhlbším dnom upraveného a 1,5 m neupraveného koryta vodného toku, t.j. vzdialenosť vrchnej hrany chráničky a skutočného dna koryta vodného toku,
 • ak doba realizácie križovania prípadne prekopaním vodného toku presiahne 1 týždeň, vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác" zhotoviteľa stavby v súvislosti s navrhovaným križovaním a tento predložiť správcovi vodného toku k vyjadreniu a orgánu štátnej vodnej správy na schválenie,
 • potrubie na pobrežnom pozemku uložiť do chráničky (prípadne obetónovať), aby nedošlo k jeho poškodeniu počas vykonávania údržbárskych a povodňových zabezpečovacím prác zo strany správcu vodného toku. V prípade, že na pobrežnom pozemku sú v súčasnosti už vybudované iné stavby (napr. rodinné domy, cesty), chráničku žiadame položiť len do voľne prístupných pozemkov. Chráničku žiadame dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t, aby správca vodného toku mohol používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení,
 • stavebný otvor v prípade mikrotunelovania (alebo stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta vodného toku) určený k uloženiu podzemného vedenia je možné uzavrieť až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcu Správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Schön-0903-601835), o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemného vedenia pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemného vedenia pod dnom toku,
 • od investora stavby žiadame predložiť správcovi vodného toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením existujúceho podzemného vedenia pod vodným tokom v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a zameranú kótu krytia uloženého vedenia, ako aj kótu dna toku,
 • prípadnú štartovaciu a koncovú jamu v úseku križovania s vodným tokom realizovať v minimálnej vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku smerom k pozemku investora,
 • nadzemné objekty (hydrant, odkaľovač, šachta, stĺp a pod.) a podzemné objekty (retenčné nádrže) situovať tak, aby bola dodržaná minimálna vzdialenosť 5,0 m od brehovej čiary vodného toku smerom k pozemku investora, vzdialenosť platí aj pre prípadné oplotenie, aby nebránilo správcovi toku pri samotnej správe toku, ako aj v prípade havárií a povodňových situácií na vodnom toku,
 • do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia stavby bude po zrealizovaní podzemného križovania potrebné uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzkv podzemného vedenia križujúceho vodný tok, nakol'ko pozemok pod vodným tokom nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica,
 • v úseku vodného toku, kde výstavbou križovania dôjde:

- k poškodeniu prípadného existujúceho opevnenia koryta vodného toku, žiadame poškodené opevnenie toku uviesť do pôvodného stavu, aby nedochádzalo k jeho narúšaniu pri zvýšených vodných stavoch a plynulo ho napojiť na súčasné opevnené koryto vodného toku,

- v prípade neopevneného koryta vodného toku žiadame celé koryto vodného toku opevniť so stabilizovaním opevnenia základovou pätkou na celú šírku ochranného pásma podzemného vedenia tak, aby nedošlo k zníženiu kapacity koryta vodného toku (plynule napojiť opevnenie na pôvodné koryto vodného toku) a v tomto priestore umožniť správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov. Realizáciou spevnenia koryta toku nesmie byť zmenšený prietočný profil vodného toku,

 • miesto križovania s vodným tokom žiadame vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami), s nápisom: "POZOR NEBAGROVA Ť". V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu,
 • po realizácii stavby porušené pobrežné pozemky upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu,
 • počas výstavby neuskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku a na pobrežnom pozemku, aby pri zvýšených vodných stavoch nemohlo dôjsť k jeho splaveniu do koryta vodného toku, okrem materiálu použitého na realizáciu vodovodného potrubia a úpravu vodného toku po zrealizovaní križovania,
 • prípadný výrub stromov riešiť v súlade s ust. § 47 zák. Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
 • prípadné oplotenie riešiť ako rozoberatel'né pre možnosť zabezpečenia prístupu ťažkej mechanizácie ku korytu vodného toku v rámci údržby vodného toku a v prípade povodňových zabezpečovacích prác,
 • v rámci predmetnej výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité látky a materiály, taktiež mechanizmy používané pri prácach udržiavať v bezchybnom technickom stave, aby nemohlo dôjsť k zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite,
 • stavebné práce vykonávať počas nízkych vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku v čase realizácie križovania vodného toku,
 • stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi,
 • správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na predmetnej stavbe pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti,
 • k začatiu a ukončeniu stavby a taktiež k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do vodného toku pri výstavbe križovania prizvať zástupcu Správy povodia horného Hrona Zvolen (kontakt: Ing. Schön-0903-601835).

Nakoľko SVP, š.p., OZ Banská Bystrica nie je správcom prekrytia vodného toku Besná. ku križovaniam inžinierskych sietí so zatrúbnenym úsekom vodného toku (ako aj ostatné strety záujmov s prekrytím toku) je potrebné so žiadosťou o vyjadrenie k projektovej dokumentácii sa obrátil' aj na vlastníka tohto prekrytia.

V rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva súhlas na činnosť v pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach v zmysle § 27, ods. l, písm. a) zákona Č. 36412004 Z. z. v znení neskorších predpisov, vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie).

Stavebníka upozorňujeme, že vodný tok Besná na území navrhovanej výstavby je potrebné uviesť do takého stavu vhodným spôsobom, aby bola zabezpečená a využitá prietočnosť a kapacita potrubí v plnom rozsahu v zmysle výpočtov v súvislosti s odvádzaním dažďových odpadových vôd z predmetného územia. Jedná sa totiž o zatrúbneny úsek vodného toku potrubím 2-x DN 700 a následne DN /000 až po zaústenie do vodného toku Hron a o to, že tieto potrubia sú zanesené nánosmi a ich prietočnosť je odhadovaná na polovičnú kapacitu a menej, s čím sa vo výpočtoch nepočitalo.

 

SPP-D a.s. Bratislava, TD/KS/0040/2019/Ba, 1.2.2019

Vyjadrenie pre - Brezno Kasárne, Komunikácie a technická infraštruktúra, l. etapa, II etapa,

stavebné objekty SO 01 - SO 12

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

-stavebník je povinný zrealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 736005, STN 733050 a TPP 906 01,

-stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovatel'ov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

-pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky Č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** STN EN 12007-1:2013 (38 6409) STN EN 12007-2:2013 (386409), STN EN 12007-3:2016 (38 6409), STN EN 12007-5:2013 (38 6409), resp. TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 70212, TPP 70215, TPP 93502, TPP 904 01 ** STN EN 12327:2013 (38 6437),** TPP 609 01, STN EN 12279 (38 6430) ** TPP 906 01, TPP 70002,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č. +421 48 242 4806) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisova noriem,

-stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Ziadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000310518,

-stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : Spp - distribúcia, a.s., Ing. Radovan IIlith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod.,

-stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,

 

TECHNICKÉ PODMIENKY:

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohl'adom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacíe práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

-stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydiením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

-stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Banská Bystrica, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,

 

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-Stavebník zabezpečí pripojenie navrhovaného stavebného objektu SO -06 STL plynovodu 090 PE pre lokalitu Brezno Kasárne - Komunikácie a technická infraštruktúra kolmo na existujúcu distribučnú sieť STL plynovod DN300 OCL (ID: 191353) na par. KN-C 1/1 po splnení podmienok uvedených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D a schválení technologického postupu prepojovacích prác .

-Stavebník je povinný pri realizácii osadenia HUP na STL pripojovacích plynovodoch - prípojkách (PP) D32 budovaných spolu s STL plynovodom postupovať tak abv tieto boli umiestnené na hraniciach pozemku budúcich investorov RO vrátane STL PP D40 pre objekty obchodných prevádzok  , ku ktorým bude zabezpečený verejný prístup, ďalej tak aby prípadné ďalšie stavebné aktivity stavebníka neobmedzili trvalý prístup prevádzkovatel'a distribučnej siete k HUP po uvedení PZ do prevadzky v sulade s podmienkami SPP-D za účelom prevádzky, údržby PZ . Zvislú časť požadujeme uložiť do ochranného potrubia .

-V prípade osadenia domových regulačných zostáv tieto je stavebnik povinný osadiť v súlade s TPP 70212 (Domové prípojky z ocele a PE). Stabilizáciu zvislej časti STL PP - prípojky nerealizovať betonážou, ale ukončiť tak aby bola zabezpečená bezpečná montáž budúceho objektu ORZ pre obchodné meradlo s príslušenstvom v zmysle TPP 702 07 , TPP 702 12 Nadzemná časť pripojovacieho plynovodu sa musí chrániť podl'a čl. 3.10.3 TPP 70201 proti tepelnému namáhaniu a mechanickému poškodeniu

-Stavebník je povinný zabezpečiť priestorové vytýčenie hraníc pozemkov v miestach ukončenia STL PP ako aj samostatné navrhované objekty v súlade s platnými STN a ust. Stavebného zákona - §46-c Geodet a kartograf stavby. Zápis z vytýčenia hranic pozemkov bude súčasťou technicko-právnej dokumentácie stavby

-Stavebník je povinný dodržať prípade realizácii navrhovaných PZ 090/063/040/032 PE 100 , inžinierskych sietí - bezvýkopovou metódou ( pretlačaním ) min. stanovenú vzdialenosť pre križovanie vedení technického vybavenia územia v súlade s TPP 906 01 , tab. 7., tým nie sú dotknuté povinnosti stavebníka, aby pri týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 733050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990

-Stavebník je povinný dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v mieste/miestach križovania - navrhovaných prípojok inžinierskych sietí na vedenia technického vybavenia územia v zemnom prevedení vrátane príslušenstva s exitujúcimi a navrhovanými plynárenskými zariadeniami ( PZ ), a ich uloženie musí byť vykonané v súlade STN 73 6005, TPP 906 01, pred ich zasypaním zabezpečí obnovu pieskového lôžka PZ v súlade s TPP 702 01/ TPP 702 . Týmto nie sú dotknuté povinnosti stavebníka uvedené" Všeobecných podmienkach"

-Stavebník zabezpečí vybudovanie navrhovaných PZ určených technických parametrov v súlade s predchádzajúcim vyjadrením iba prostredníctvom oprávnene; osobv a prevádzkovatel'om distribučnej siete odsúhlasenej PD pre pripojenie budúceho OPZ k distribučnej sieti

-Pripojenie odberných plynových zariadení budúcich odberatel'ov je podmienené uzavretím Zmluvy o pripojení do distribučnej siete a splnením podmienok a postupov určených v predchádzajúcom vyjadrení

 

Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 6611832422 z 20.11.2018

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade meny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parc. číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68

zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods., 1 zákona c. 351/2011 z., z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

 

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom

rozsahu.

 

SSD a.s. Žilina, 4300082802, 15.2.2019

Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia vyššie uvedenej stavby pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk .

Po posúdení zaevidovanej požiadavky SSD súhlasí s vydaním stavebného povolenia podl'a predloženej projektovej dokumentácie "Brezno Kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra" za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

 1. Pre danú lokalitu už boli vypracované technické návrhy (TN) pripojenia jednotlivých odberných miest, ku ktorým boli zo strany žiadatel'a predložené konkrétne žiadosti o pripojenie, a to podl'a predložených žiadostí ( TN - 11130 a 11535). Technické riešenie podl'a vyššie uvedených TN je potrebné zapracovať do PD.
 2. Zmena navrhnutých NN rozvodov, umiestnenie a počet rozpojovacích skríň PRIS bude po posúdení jednotlivých žiadostí o pripojenie všetkých plánovaných budúcich odberných miest v tomto záujmovom území plne v kompetencii SSD. Rozmiestnenie energetických zariadení sa preto oproti Vami navrhovanému môže líšiť.
 3. Bod napojenia - pre nové odberné miesta v plánovanej IBV bude určený po predložení všetkých žiadosti o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia všetkých plánovaných budúcich odberných miest v tomto záujmovom území, spolu s príslušnými dokladmi.
 4. SSD požaduje doložiť plánované rozmiestnenie všetkých budúcich odberných miest v tomto záujmovom území (rodinných a bytových domov) na zavkladovaných parcelách s uvedením čísla parcely už zapísanej do KNC OGN, verzia 7, v súradnicovom systéme JTSK, rozmer 20.

 

Upc broadband slovakia s.r.o. Bratislava, 216181579, 7.11.2018

 1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
 2. Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác,3. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pasiem podľa

ust. § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN, preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce

 1. s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
 2. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 3. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 4. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 5. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 6. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
 7. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,

Z uvedených dôvodov teda žiadame: dodržať ust. zákona Č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC.

 

13)  Stanovisko spoločnosti KAUFLAND SR v.o.s.

 1. Počas výstavby Stavby nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná ani rušená prevádzka Stavby Kaufland. Stavebné práce, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť prevádzku Stavby Kaufland, musia byť vykonávané mimo prevádzkových hodín Stavby Kaufland.
 2. Stavba Kaufland ani Pozemky Kaufland nesmú byť využívané pre skladovanie materiálu ani ako odstavná plocha pre stavebné mechanizmy a/alebo pre vozidlá pracovníkov a dodávatel'ov Stavby, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
 3. Stavebník musí minimálne 10 dní vopred informovať spoločnosť Kaufland o začatí stavebných prác. V prípade, ak by realizáciou Stavby boli akýmkol'vek spôsobom dotknuté inžinierske siete spoločnosti Kaufland alebo ich prevádzka a riadne/nepretržité fungovanie, je Stavebník povinný toto vopred prerokovať so spoločnosťou Kaufland.
 4. Realizáciu stavebného zámeru zabezpečí Stavebník na vlastné náklady.
 5. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti Kaufland pri realizácii Stavby, a je povinný ich v čo najskoršom termíne odstrániť. Pokial' tak neurobí, spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo ich odstrániť na náklady Stavebníka.
 6. V prípade zistenia akýchkol'vek nezrovnalostí, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku Stavby Kaufland, žiadame' kontaktovať spoločnosť Kaufland na adrese: Kaufland Slovenská republika, v.o.s., oddelenie IMMO-Projekte, Trnavská 41/A, Bratislava.
 7. Stavebník zabezpečí udržiavanie čistoty výstavbou dotknutých Pozemkov Kaufland a príjazdových komunikácií počas realizácie stavebných prác. V prípade znečistenia Pozemkov Kaufland alebo príjazdových komunikácií zabezpečí Stavebník bezodkladne na vlastné náklady odstránenie znečistenia. Ak Stavebník aj napriek výzve zo strany spoločnosti Kaufland neodstráni prípadné znečistenie Pozemkov Kaufland, bude toto zabezpečené zo strany spoločnosti Kaufland a náklady budú refakturované Stavebníkovi.
 8. Odvod dažďových vôd zo Stavby musí byť riešený tak, aby ani v prípade prívalových dažďov nedochádzalo k odtoku dažďových vôd zo Stavby na Pozemky Kaufland. Stavba bude povolená v súlade s dokumentáciou predloženou Stavebníkom spoločnosti Kaufland na vyjadrenie (jej časť- situačný plán je prílohou č.2), ktorá bola upravená v súlade s požiadavkou predchádzajúcej vety tohto bodu.
 9. Akékol'vek zmeny pri realizácii Stavby oproti dokumentácii odsúhlasenej spoločnosťou Kaufland, ktoré by sa mohli akýmkol'vek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu a objektu Stavby Kaufland, ako aj jej prevádzky, žiadame pred začatím realizácie prác vopred predložiť spoločnosti Kaufland na odsúhlasenie.
 10. Pred začatím stavebných prác je Stavebník povinný odsúhlasiť so spoločnosťou Kaufland projekt organizácie výstavby a pohybu vozidiel Stavby.
 11. Činnosťou Stavebníka a umiestnením Stavby sa nesmú zhoršiť prevádzkové podmienky Stavby Kaufland, najmä plynulosť dopravy, nesmie dôjsť k riziku vzniku poškodenia majetku a areálu Stavby Kaufland alebo k zvýšeniu jej prevádzkových nákladov. Stavebník musí pri realizácii Stavby zachovať ochranné pásmo jestvujúcich inžinierskych sietí na Pozemkoch Kaufland.

 

14)  Dodržať podmienky rozhodnutia č. MsÚ-2019/9747-03 zo dňa 23.4.2019 – povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Sekurisova ulica, ktoré vydalo Mesto Brezno ako príslušný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií.

 

15)  Dodržať podmienky rozhodnutia č. MsÚ-2019/9746-03 zo dňa 23.4.2019 – povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Banisko, ktoré vydalo Mesto Brezno ako príslušný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií.    

 

16)  Pred   uvedením   stavby   do  užívania   požiadať  príslušný  stavebný  úrad  o vydanie        kolaudačného rozhodnutia.

 

V priebehu konania uplatnila spoločnosť KAUFLAND Slovenská Republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava pripomienky, ktoré sú zohľadnené v plnom rozsahu v bode č.13 výroku tohto rozhodnutia.

 

Odôvodnenie:

 

       Dňa 27.12.2018 podali ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra, SO-01: Komunikácie na pozemku C-KN parc.č. 36, 610/1, 610/25, 610/81, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 612/2, 612/5, 612/6 a E-KN 13648/7, 14493/1 v k.ú. Brezno, na ktorú vydalo Mesto Brezno, stavebný úrad dňa 4.7.2018 územné rozhodnutie pod číslom MsÚ-2018/3265-16, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.2018. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka listom č.MsÚ-2019/1729-02 zo dňa 16.1.2019 na doplnenie podania a konanie prerušil rozhodnutím č.MsÚ-2019/1729-03 zo dňa 16.1.2019. Dňa 8.3.2019 stavebník doplnil podanie v zmysle výzvy č.MsÚ-2019/1729-02 zo dňa 16.1.2019. Na základe žiadosti o stavebné povolenie dňa 3.4.2019 oznámil  špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie  podľa § 120 zákona stavebného  zákona v náväznosti  na § 3a) ods. 4 zák.č. 135/1961 Zb. - o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel, účastníkom konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona začatie stavebného konania  a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 2.5.2019.

V priebehu konania uplatnila spoločnosť KAUFLAND Slovenská Republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava listom zo dňa 3.4.2019 (doručené e-mailom stavebnému úradu dňa 30.4.2019) pripomienky, ktoré sú zohľadnené v plnom rozsahu v bode č.13 výroku tohto rozhodnutia.

Stavebný  úrad v  uskutočnenom stavebnom  konaní preskúmal predloženú  žiadosť o  stavebné povolenie  z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 3. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Brezno schváleným mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.2.2001 a to schválením VZN mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn.č. 134/2001/II s účinnosťou od 01.02.2002 v znení jeho doplnkov.

K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili: SSD a.s. Žilina; Slovak Telekom a.s. Bratislava; SPP-Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B.Bystrica; Orange Slovensko a.s.; O2 Slovakia s.r.o.; upc broadband slovakia s.r.o. Bratislava; Slovanet a.s. Bratislava; Veolia Energia Brezno, a.s.; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; OÚ Brezno, odbor OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; OÚ Brezno, odbor OSŽP, úsek štátnej vodnej správy; OÚ Brezno, odbor krízového riadenia; ORHaZZ v Brezne; ORPZ v Brezne, ODI; Technické služby Brezno; TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica; Mesto Brezno ako príslušný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií.

     Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej  priložené, vyjadrenie dotknutých orgánov a poznatky územia stavebnému úradu známe.

Uskutočnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu  určeným  stavebným  zákonom  v plnom znení.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

     Stavebné  povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo  dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

     Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ   stavebné  povolenie     nenadobudne  právoplatnosť (§  52  zákona  číslo 71/1967  Zb. v  znení noviel).

     Správny poplatok uhradený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Zb. o  správnych poplatkoch v znení  neskorších noviel vo výške 800,- € prevodom na účet mestského úradu.

 

Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení                                      neskorších predpisov proti  tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia na Meste Brezne – stavebnom úrade so sídlom na  Nám. gen. M. R. Štefánika  č.1 v Brezne.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

na základe poverenia

 

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

2019_06_07_kasarne-brezno-situacia_sp PDF - dokument 1.53 MB