Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom, garáž

Zverejnené: 04.06.2019

 Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ 10388/2019-02 

 

Vec: OZNÁMENIE o začatí územného konania – verejná vyhláška

 

      Ing. Jozef Zerzan, bytom 9. mája 2145/37, 977 03 Brezno, v zastúpení Ing. Antonom Rosíkom, Závodie č. 1681/85, Čierny Balog podal dňa 14.04.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Rodinný dom, garáž, hospodárska budova a prípojky na siete tech vybavenia územia“ RD na poz. parc.č.C-KN 4490/8, el. prípojka verejná kanalizácia a vodovod na parc.č. C-KN 4490/2, 4363  v k.ú.Brezno.

   

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

 

   Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym  účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

                                                            24.6.2019  t.j pondelok  o   10: 00 

 

 so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám. Gen. Štefánika č. 1 č. dverí 7 – stavebný úrad.

 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade so sídlom na Mestskom úrade v Brezne – kancelária stavebného úradu Nám. gen. M.R. Štefánika č.1, prízemie, č. dverí 7, v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní.

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky  k  návrhu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje  stanoviská aj orgány.

 

 

V súlade s ustanovením § 42 ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

 primátor mesta

 Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

na základe poverenia

 

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

Doručuje sa:

Ing. Anton Rosík, Závodie 1681/85, 976 52 Čierny Balog

Daniel Veverka, ČSA 70/48, 977 01 Brezno

Štefan Šimko, Podkoreňová 2219/122, 977 01 Brezno

Poľnohospodárske družstvo ,,Ďumbier“, Podkoreňová 3, 977 01 Brezno