Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - VN prípojka a trafostanica

Zverejnené: 04.06.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/10505-02

 

VEREJNÁ    VYHLÁŠKA

 

 

 

VEC
OZNÁMENIE
o začatí územného konania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

     Dňa 12.5.2019 podali Brezno Industry, s.r.o., ČSA 69/25, 977 01 Brezno na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “VN prípojka a trafostanica“  líniová stavba na pozemkoch E-KN parc.č. 3412, 3370, 3369, 3436, 3439, 3440/1, 3440/2, 3444/1, 3447, 3446, 2652, 2653/1, 16203/55, 16203/54 a C-KN 841/86 v k.ú. Brezno.

    Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

21.6.2019 (piatok) o 10:00 hod.

so  zrazom  na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 3, Brezno.

    

Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne, nám. Gen. M. R. Štefánika č.1, Stavebný úrad č. dverí 13 v úradných  dňoch (pracovné dni okrem utorka a štvrtku) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci   konania   môžu   svoje   námietky  k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa  na ne  neprihliadne. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí   predložiť jeho  zástupca písomnú plnú  moc.

 

V súlade s §42 ods.5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

 

    JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

v zastúpení Ing. Ivanom Kamenským,

vedúcim OIŽPSP

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

 

Súbory na stiahnutie

uko_br-industry_vn-a-trafo_situacia PDF - dokument 313.44 kB