Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Rekreačný dom s dielňou, oplotenie a prípojky na siete tech. vybavenia územia

Zverejnené: 27.05.2019

OBEC HORNÁ LEHOTA
Stavebný úrad

Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová

___________________________________________________________________________

Č.: OcÚ 150/2019                                                                         

V Hornej Lehote dňa : 23.05.2019

Ev.č.: 06/2019

Vybavuje: Andrišek Miroslav

(tel.č. 048/6306288)

e.mail : miroslav.andrisek@ brezno.sk

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

 

Ing. Ondrej Sova a Ing. Mária Lindorová, obaja bytom Rumančekova 857/22, Bratislava podali dňa 16.4.2019 žiadosť  o stavebné  povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na  stavbu „Rekreačný dom s dielňou, oplotenie a prípojky na siete tech. vybavenia územia“, Rekreačný dom s dielňou na pozemku C-KN parc. č . 688/2,vodovodná a kanalizačná prípojka na pozemku C-KN parc.č. 1250, elektrická prípojka na pozemku parc. č. E-KN 362 v k.ú Horná Lehota.

 

 K nehnuteľnosti pozemok parc .č. C-KN 688/2, má stavebník vlastnícky vzťah  podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 1635.

K pozemku parc.č. E-KN 362, v k.ú. Horná Lehota, má stavebník spoluvlastnícky vzťah podľa výpisu z listu vlastníctva č. 345 a súhlasy spoluvlastníkov.

 

Obec Horná Lehota, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákč.5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v spojenom stavebnom a územnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 39, § 39a, § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

 

„Rekreačný dom s dielňou, oplotenie a prípojky na siete tech. vybavenia územia“

 

 

na pozemku parc.č. C-KN 688/2, v k.ú. Horná Lehota, pozostávajúca z vybudovania jednopodlažnej stavby rekreačného domu v tvare obdĺžnika, s najväčšími pôdorysnými rozmermi 11,0m x 8,0m s prestrešenou terasou z južnej strany domu pôdorysných rozmerov 4,0m x 4,0m, dielne s prístreškom v tvare obdĺžnika pôdorysných rozmerov 8,7m x 5,5m,  prípojky vodovodnej a splaškovej kanalizácie na pozemku parc. č. C-KN 1250, 688/2  elektrickej NN prípojky na parcelách č. C-KN 688/2 a E-KN parc. č. 362 sa podľa § 66 stavebného zákona a § 4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje

 

   Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1.)Stavba ,,Rekreačného domu a dielne bude umiestnená na pozemku C-KN parc. č. 688/2 v k.ú. Horná Lehota  nasledovne:

Rekreačný dom :

 • od južnej. hranice pozemku parc. č. 688/2 (spol.hr. s parc.č.688/1).................4,0m a 8,0m
 • od severnej hranice pozemku parc.č.688/2 ( spol.hr.s parc. č 688/3)........................... 0,5m
 • od východnej hranice pozemku parc. č.688/2 (spol. hr. s parc. č. 1234/1)..................12,0m
 • od západnej hranice pozemku parc.č. 688/2 ( objekt SO-02)...................................... 10,0m

 

Dielňa :

 • od južnej hranice pozemku parc. č. 688/2 (spol. hr. s parc. č. 688/1)............................0,5m
 • od severnej hranice pozemku parc.č.688/2 (spol. hr. s parc. č.688/3)...........................7,3m
 • od východnej hranice pozemku parc.č. 688/2 ( objekt SO-01)....................................10,0m

 

Rekreačný dom  je navrhovaný ako samostatne stojaci objekt – drevenica so sedlovou strechou, výškou hrebeňa + 7,8m nad upravený terén. Jedná sa o jednopodlažný rekreačný dom s obytným podkrovím v tvare obdĺžnika pôdorysných rozmerov 11,0m x 8,0m s prestrešenou terasou z južnej strany objektu pôdorysných rozmerov 4,0m x 4,0m s čiastočným podpivničením.

 

Dispozičné riešenie stavby:

 

1.NP – Zádverie, chodba, izba, kúpeľňa, schodisko, špajza, obývacia izba, kuchyňa.

Podkrovie – Schodisko, chodba, spálňa, šatník, kúpeľňa. WC, izba.

Suterén - Pivnica

 

Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď zo začistení vybetónovať. Základové pásy sú obojstranne rozšírené o 100 mm, prípadne jednostranne o 200 mm voči hrúbke nad-základových stien. Základové pásy sú navrhnuté z betónu C16/20.

Základy pod všetky zvislé konštrukcie sa zamerajú a vykonajú podľa stavebného výkresu. Hĺbka základovej škáry je v rámci prízemia do hĺbky – 1250 mm pod úrovňou U.T. – upraveného terénu.

            Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z debniacich tvárnic D-27 (DT-30) so zálievkou betónom tr. C20/25, šírky 270 (300) mm doplnené konštrukčnou výstužou tr. B505 DN 12 mm vodorovne v špárach a vo dvojiciach na zvislo á 300 mm - sú navrhnuté v nezámrznej hĺbke: - 1,200 m.

            Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá dvojnásobná hydroizolácia na báze bitúmenov Hydrobit S60, umiestnená na podkladný betón s nutnosťou penetrácie podkladu. Hydroizoláciu je potrebné vyviesť nad hornú úroveň okapového chodníka po obvode stavebného objektu do výšky 250 – 300 mm.

            Nosné murivo suterénu je navrhnuté z debniacich tvárnic DT-27 (resp. DT30, zn. PREMAC,  hr. 300 mm),  so zálievkou betónom tr. C20/25, doplnené konštrukčnou výstužou tr. B505 DN 12 mm vodorovne v špárach a vo dvojiciach na zvislo á 300 mm.

            Nosné a obvodové steny nadzemnej časti objektu sú navrhnuté z drevených trámov profilu 250 * 250 mm, hr. 250 mm, doplnené z interiérovej strany tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 140 mm vloženej do drevených rámov z profilov 100*140 mm, doplnené plošným rámom z drevených profilov 25*25 mm a ukončené debnením s OSB dosiek hr. 18 mm. Deliace priečky sú vytvorené z dreveného rámu z profilov 100*140 mm s vloženou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm obojstranne uzatvorené panelmi z OSB dosiek hr. 18 mm.

Stropná konštrukcia nad suterénom je navrhnutá ako prefabrikovaný typ Prespor „B24“ so zálievkovým betónom a nadbetonávkou betónovou zmesou tr. C20/25 hr.  40 mm. Celková hrúbka stropnej konštrukcie – nosná časť je navrhnutá 200 mm. Na stropnej konštrukcii je položený drevený nosný rám z profilov 80*100 mm s vloženou tepelnou izoláciou na báze polystyrénu EPS hrúbky 2*50 mm. Proti zvĺhaniu konštrukcie podlahy prízemia je celá plocha základovej dosky a stropnej konštrukcie penetrovaná ALP lakom a opatrená dvojnásobnou natavovanou vrstvou hydroizolácie na báze bitúmenov.

            Stropná konštrukcia nad prízemím je navrhnutá ako drevený priznaný trámový strop s vloženým podhľadom z tatranského profilu Celková hrúbka stropnej konštrukcie – nosná časť je navrhnutá 200 mm. Na stropnej nosnej konštrukcii je uložený drevený nosný rám z profilov 80*100 mm s vloženou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hrúbky 2*50 mm.

            Konštrukcia krovu je navrhnutá z drevených trámových krokiev rozmerov 140/220 mm, ukladaných na drevené trámové pomúrnice 180/180 mm na vencoch obvodových stien. Zastrešenie má sedlový tvar, prípadne s polvalbami so sklonom 42°.

            Strešná krytina je navrhnutá z betónovej kusovej strešnej krytiny zn. BRAMAC, typ Klasik, farba červenohnedá, alt. hnedá farba. Výkaz všetkých prvkov potrebných pri zhotovení krytiny sa nachádza v časti - Výpis strešnej krytiny BRAMAC. Pozn. výkaz výmer je urobený pre suchý spôsob zhotovenia krytiny.

Na krove je použitá “Vysoko difúzna fólia BRAMAC TOP“, kladená celoplošne priamo na krokvy s minimálnym presahom jednotlivých pásov fólie 10 cm. Fólia je pripevnená horizontálne na krokvy kontralatou. Riešenie izolačnej fólie pri hrebeni je s minimálnym prekrytím 10 cm – detaily pozri P.D. časť Architektúra.  Pri použití difúznej fólie BRAMAC TOP je možnosť celoplošného riešenia vďaka jej dobrej paropriepustnosti. Samozrejme je potrebné zaistiť odvetranie vzduchovej vrstvy pod krytinou. Fóliu pri hrebeni uložiť celoplošne s prekrytím 10 cm. Pri použití inej izolačnej fólie je potrebné spôsob ukončenia pri hrebeni konzultovať s dodávateľom fólie. Jednotlivé pásy fólie vzájomne vodotesne spojiť pomocou obojstranne lepiacej pásky „DUOROL“. Na prelepenie poškodených miest na fólii je možné použiť jednostranne samolepiacu pásku „DIVOTAPE“. Pre napojenie prestupov cez poistnú hydroizolačnú vrstvu, ako sú sanitárne odvetrania, strešné okná a komíny je možné použiť jednostranne lepiacu pásku „FLEXIROL“.

           Vonkajšie a vnútorné drevené konštrukcie rekreačného domu je nevyhnutné opatriť ochranným náterom proti poveternostným vplyvom, dvojnásobným náterom proti hnilobným a proti drevokazným škodcom, ako aj dvojnásobným protipožiarnym náterom. Farebné stvár-nenie podľa výberu investora.

Okná, balkónové (terasové) dvere a vchodové dvere sú navrhnuté plastové s izolač-ným trojsklom ( súčiniteľ prestupu tepla Umax = 0,7 W.m-2.K-1), farba biela v interiéri a farebné stvárnenie na exteriérovej strane podľa požiadavky investora; prípadne celodrevené z euro hranolov min. hr. 78 mm taktiež s izolačným trojsklom, opatrené ochranným povrchovým náterom. Farebné stvárnenie podľa výberu investora.

Komín je navrhovaný ako jedno prieduchový s privetrávacou šachtou, trojzložkový, kde dymovod je riešený zo šamotových tvárnic DN 200 mm, chránený vrstvou minerálnej vlny hr. 20 mm a vedený/osadený v prefabrikovaných betónových tvárniciach nad úroveň strechy. Je určený pre použitie doplnkových spotrebičov vykurovania s uzavretou spaľovacou komorou s prívodom exteriérového vzduchu (akumulačná pec, krbové kachle)     s nízkym výkonom vykurovania (do 6kW).

Skladba jednotlivých druhov podláh podľa účelu miestnosti je identifikovaná vrátane popisu v samostatnej prílohe - pozri časť I. - Výpis podláh.

Schodisko z prízemia na podkrovie je celodrevené jednoramenné so zrkadlom, bez medzipodesty s nášľapnými drevenými stupňami s podstupnicami a s dreveným zábradlím.

Vykurovanie

Vykurovací systém je navrhnutý ako kombinovaný: teplovodný dvojrúrkový s podlahovým vykurovaním vrátane rozdeľovača na prízemí, v podkroví je zabezpečenie tepelnej pohody navrhované formou elektrického odporového podlahového vykurovania rohožami vrátane termostatov a teplotných čidiel v každej miestnosti, ktoré je doplnené v oboch kúpeľniach rebríkovými radiátormi zn. KORAD, ktoré budú napojené na rozvádzač a TČ na 1.N.P. hlavného stavebného objektu.

Zdrojom tepla pre vykurovanie bude tepelné čerpadlo zn. PANASONIC AQUAREA, typu: vzduch-voda, s menovitým výkonom elektro ohrevu 16 kW so zabudovaným zásobníkom TÚV s užitočným objemom 180 l. Riadenie zdroja tepla bude riešené vlastnou riadiacou jednotkou tepelného čerpadla, doplnenej ekvitermickou reguláciou s exteriérovým teplotným čidlom.

Ako doplnkový zdroj tepla pre vykurovanie sú navrhnuté krbové kachle s keramickým povrchom s uzatvorenou spaľovacou komorou s exteriérovým prívodom vzduchu, s nízkym výkonom (5,5 kW) pre vykurovanie, ktoré budú zaústené do trojzložkového jedno prieduchového komína s privetrávacou šachtou so šamotovým dymovodom DN 200 mm. Palivom pre krbové kachle bude drevo a drevené brikety.

Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydala Obec Horná Lehota – stavebný úrad záväzným stanoviskom číslo 81/19, Ca zo dňa 4.3.2019

Napojenie na siete technického vybavenia územia:

 • Elektroinštalácia: Káblová prípojka bude realizovaná z jestvujúceho  podperného bodu č. 46 siete SSD, cez skrinku SPP2/63A .Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený  zemou káblom NAYY-4x25 cez parcelu E-KN 362 (na ktorú má stavebník spoluvlastnícky vzťah podľa LV č.345) mechanicky chránený v ochrannej trubke(chráničke) a ukončený v pilierovom rozvádzači RE na pozemku stavebníka parc. č. 688/2. Elektromerový rozvádzač bude umiestnený na verejne prístupnom mieste v min. výške 70 cm nad úrovňou okolitého terénu.
 • Vodovodná prípojka: Objekt bude pripojený na verejný vodovod novou vodovod. prípojkou HDPE DN 32 na pozemku C-KN parc. č. 1250 v telese obecnej komunikácie .Na vodovodnej prípojke je navrhnutá vodomerná šachta na pozemku C-KN p. č. 688/2 vo vzdialenosti cca 5,0 m od miesta napojenia na verejný vodovod .
 • Kanalizácia: : Splaškové odpadové vody budú odvedené navrhovanou kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 mm do existujúcej kanalizačnej siete v telese obecnej komunikácie na pozemku C-KN p. č . 1250.
 • dažďové vody zo strechy budú zachytávané pomocou dažďových zvodov a odvedené voľne na terén.

 

Dielňa s prístreškom

Je navrhnutá ako doplnková stavba k rekreačnému domu pôdorysných rozmerov 7,0m x 5,4m. Pozostáva z miestnosti dielne so sociálnym zázemím (WC, umývadlo) , schodiskom do podkrovia a prechodom do skladu. Podkrovie je vyhradené pre skladovacie potreby rekreačného domu.

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z debniacich tvárnic D-27 (DT-30) so zálievkou betónom tr. C20/25, šírky 270 (300) mm doplnené konštrukčnou výstužou tr. B505 DN 12 mm vodorovne v špárach a vo dvojiciach na zvislo á 300 mm - sú navrhnuté v nezamŕzateľnej hĺbke: - 1,200 m.

 Nosné a obvodové steny nadzemnej časti objektu sú navrhnuté z drevených trámov hr. 250mm. Sedlová strecha s výškou hrebeňa + 6,8m nad upravený terén bude pokrytá betónovou strešnou krytinou BRAMAC Klasik, farba červenohnedá resp. hnedá. Okná a dvere sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom.

Vodovodná prípojka

Objekt dielne s prístreškom bude napojený spoločnou domovou vodovodnou prípojkou PE DN 32 mm na vodomernú šachtu na pozemku stavebníkov parc. č. C-KN 688/2.  

Kanalizačná prípojka

Splašková kanalizácia dielne s prístreškom  bude odvádzaná spoločným PVC kanalizačným potrubím DN 125 mm do jednotnej kanalizácie prostredníctvom kontrolnej šachty a revíznej šachty a jestvujúcej verejnej kanalizačnej prípojky vyvedenej v súčasnosti na pozemok stavebníkov na parc. č. C-KN 688/2.

NN Elektro prípojka

Objekt dielne bude napojený do rozvádza č R3 na NN zemnú prípojku elektrickej
energie prostredníctvom domovej časti NN prípojky ukončenej v RE skrini s osadeným
fakturačným elektromerom na hranici pozemku.

 

 

 

 

Vykurovanie

Vykurovací systém je navrhnutý ako lokálny sezónny - prenosné elektrické olejové
radiátory. V sociálnom zariadení bude osadený rebríkový radiátor s vloženou elektrickou
výhrevnou špirálou s príkonom 350W.

Oplotenie :  zo strany ulice bude vytvorené prefabrikovanými plotovými tvárnicami so zálievkou z betónu C 20/25 + konštrukčná výstuž B500 DN 12mm s posuvnou bránou 3000/1800mm a bráničkou 1800/850mm. Ostatné oplotenie pozemku bude vytvorené poplastovanými stĺpikmi a strojovým 4-hranným pletivom výšky 175cm.

 

Dopravné napojenie je po miestnej komunikácii   parc.č. C-KN 1250 v k.ú. Horná Lehota, vedený na LV č. 1328 ako ostatné plochy  v majetku  obce Horná Lehota.

 

2) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní,  ktorá  je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

3) Pri  uskutočňovaní  stavby   je   potrebné dodržiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti  práce   a  technických   zariadení,  dbať    na  ochranu  zdravia  osôb  na   stavenisku.  Stavenisko   musí  byť     zabezpečené   pred   vstupom   cudzích   osôb  na  miesta,  kde   môže  dôjsť  k ohrozeniu     života   alebo zdravia. Pre  prísun   stavebného  materiálu  a  prístup   mechanizmov   použiť  len  stavebný   pozemok, na ktorý bude  vjazd z jestvujúcej miestnej komunikácie.

 Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.

   Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak,  aby  bola zabezpečená ochrana  zdravia ľudí   na  stavenisku  a  v  jeho  okolí,  ako  aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

 

  4) Stavba bude ukončená do 06/2021.

 

5)  Stavba bude  uskutočňovaná svojpomocou, stavebný dozor bude vykonávať Doc. Ing. Michal Božík, Medená 12, 811 02 Bratislava, číslo oprávnenia 00725*10 – pozemné stavby

   6) Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval AISO, s.r.o. a Ing. Sova Ondrej, Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

 

     7) Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou  v  stavebnom  konaní,   zodpovedá  stavebník.

                                

   8) Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

 

     9) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013  Z.z. o stavebných  výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

10) Dodržať podmienky záväzného stanoviska obce H. Lehota – orgánu štátnej správy vo veciach   ochrany ovzdušia,  ktoré bolo vydané dňa 4.3.2019 pod číslom 81/19, Ca.

 11) Dodržať podmienky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

 

  OÚ Brezno, OSŽP, orgán št. správy ochrany prírody a krajiny (OU-BR-OSZP-2019/002843-002) zo dňa 01.03.2019

 • Stavbu realizovať v súlade a v rozsahu s predloženou projektovou dokumentáciou.
 • Všetky práce musia byť vykonávané čo najšetrnejšie voči okolitému prostrediu.
 • Nevytvárať depónia výkopovej zeminy a stavebného materiálu vo voľnej krajine.
 • Výkopovú zeminu (hlavne vrchnú humusovú vrstvu) využiť na opätovný zásyp stavebných rýh a úpravy terénu v okolí stavby, príp. umiestniť na skládke. Všetky plochy narušené stavebnou  činnosťou je potrebné zrekultivovať, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín. Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
 • Pohyb stavebných mechanizmov obmedziť na prístupovú komunikáciu a stavebné pozemky. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať hlavne v suchom období, aby nedochádzalo k poškodzovaniu pôdneho a vegetačného krytu a vytváraniu koľají. Zabrániť deštrukcii vegetačného krytu.
 • Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).
 • Realizáciou stavby by nemal byt' potrebný výrub drevín alebo krovín. V prípade nutnosti výrubov požiadať ešte pred samotnou realizáciou stavby príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Horná Lehota) o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. o ochrane prírody a krajiny.
 • V prípade, že sa v predmetnej trase stavby vyskytnú invázne druhy rastlín najmä (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), netýkavka žliazkatá (lmpatiens glandulifera), pohánkovec japonský (Falopiajaponica) a iné je potrebné ich sledovať a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z.z ..
 • Ak sa takéto rastliny (najmä pohánkovec japonský a zlatobyľ kanadská) vyskytnú na dotknutom území počas výkopových prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.
 • Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou, s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemným prácami a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.

 

OÚ Brezno, pozemkový a lesný odbor (OU-BR-PLO-2019/003043-002) zo dňa 11.3.2019

 

 • Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
  stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
  samonáletu drevín.
 • Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej
  hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením
  a rozprestretím na iné parcely pol'nohospodárskej pôdy.
 • Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
  nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku - z ornej pôdy
  na zastavanú plochu. Zmenu druhu pozemku vykoná na žiadosť vlastníka Okresný úrad Brezno, katastrálny odbor. Brezenská 4

 

      OÚ Brezno, OSŽP,  orgán št. vodnej správy (OU-BR-OSZP-2019/003136-002) zo dňa 3.4.2019

 • Napojenie novobudovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod zrealizovať so
  súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejného
 • Napojenie novobudovanej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu zrealizovať so
  súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejnej
  kanalizácie.
 • Odstavnú plochu pre motorové vozidlo vhodným spôsobom zabezpečiť voči úniku
  škodlivých látok (ropné látky, a pod.) do podzemných a povrchových vôd.
 • Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu
  kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku
  znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko
  špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.
 • Počas stavebných prác je na nezabezpečených plochách zakázané vykonávať akékoľvek
  činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami - dopĺňať pohonné
  hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy stavebných a prepravných
  mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok.
 • Pri realizácii stavby podľa PS dodržať ochranné pásma vodovodu, kanalizácie
  a kanalizácie s prípojkami podľa STN 755401, STN 736701 a ON 75 5411.

 

 

 

SSD, a.s. Žilina, ( 4300099214 ) zo dňa 8.11.2018

 • V predmetnej lokalite, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné
  vedenia a podperné body.
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
  251/2012 Z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii
  výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 • Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako
  odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa v majetku SSD na podpernom bode Č. 46.
 • Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x40 Ampér
 • Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona
  251/2012 Z.z .. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm2 a
  istiacu skriňu SPP2/63A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení
  podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení
  pripojovacieho poplatku na účet SSD.
 • Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu
  zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
 • Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený
  káblom NAYY-J4x25mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
 • Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE)
  umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí
  vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie
  elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby.
  Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V
  rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je
  potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj
  montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009
  Z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk.
 • Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať
  elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane
  RE v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných
  miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)",
  ktoré sú zverejnené na stránkach ssd.sk.Elektrický prívod je elektro energetické
  zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej
  prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje
  stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického
  zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej
  dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je
  povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých
  nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na
  vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
 • Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred
  požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom Č. 124/2006 Z.z.
  a Vyhláškou č. 508/2009 Z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o
  energetike.
 • Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických
  podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického
  prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné
  pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD "Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na
  pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (d'alej "Čestné
  prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany
  SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa
  pripojovacej zmluvy čl. l. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia -
  Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie
  elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 • Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie
  splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia
  (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného
  meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude
  považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je
  možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 • SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať
  distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného
  miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ
  povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta
  .
  Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
  stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy apod.).

 

SSD, a.s. Žilina (4300099214) vyj. k el. kúreniu zo dňa 8.11.2018

 • Súhlasíme s pripojením priamovýhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba 06 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s elektrickým vykurovaním tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby 06 v zmysle cenníka: - pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HOO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), HOO musí byť istené plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade že je na odbernom mieste nainštalovaný rMS, nie je potrebná montáž HOO s plombovateľným ističom 2A.
 • Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromeranje In= 3x40 A.
 • Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač
  a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s " Všeobecnými podmienkami
  k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti
  Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSO)", ktoré sú zverejnené na stránkach ssd.sk
 • Prípadné práce na elektrickom prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie realizovať
  odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovat' kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 25112012 Z.z., ssn v nevyhnutnom rozsahu obmedzit', alebo prerušit' dodávku elektriny.
 • Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke ssd.sk.
 • Pred prihlásením el. kúrenia (pred zmenou sadzby) odberatel' predloží do SSD:
  - toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberatel'a, - doklad o zaplatení pripoj. poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, - "Čestné prehlásenie žiadatel'a o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (d'alej "Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach ssd.sk ,
  a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Týmto čestným prehlásením odberatel' okrem iného prehlasuje, že splňa podmienky v zmysle platného
  cenníka pre pridelenie danej sadzby. V prípade, že pri kontrolnej činnosti SSD bude zistený nesúlad skutkového stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami v zmysle platného cenníka, bude SSD uvedený stav riešiť ako porušenie obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou legislatívou! Každé vybudované elektroenergetické zariadenie odberatel'a musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberatel' povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. Pred pripojením odberného miesta v prípade navýšenia hlavného ističa pred elektromerom musí odberatel' uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom.
 • Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byt' splnené technické a obchodné
  podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!
 • zmenu sadzby požiada odberatel' prostredníctvom svojho dodávatel'a za predpokladu, že do
  požadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberatel' pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSD. Následne vybratý dodávateľ požiada SSD o zmenu sadzby na danom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
 • . Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci prikladajte fotokópiu tohto vyjadrenia, resp. uvádzaj te našu značku.

 

Slovak Telekom, a. s. Bratislava (6611904576) zo dňa 18.2.2019

 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: zauska@telekom.sk, 0902719521
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
  telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pás
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. 7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 

StVPS, a. s. Banská Bystrica (13782/2018-ZC4083-1206) zo dňa 15.11.2018

 • Zakazuje sa používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodnej prípojky.
 • Vodomernou šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomerná šachta musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru, musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byt' odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná.
 • Pripojenie a osadenie vodomeru môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu (kanalizácie) na základe žiadosti žiadateľa o prípojku. Pripojenie sa vykonáva na náklady prevádzkovatel'a (resp. vlastníka) verejného vodovodu (kanalizácie).
 • Zriadenie prípojky môže vykonať aj iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác. Všetky práce (materiál, zemné práce, montáž) sú na náklady žiadateľa o prípojku.
 • V zmysle Zákona 442/2002 Z. z. podľa 4 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovatel'om verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
 • Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod (kanalizáciu) sú uvedené na internetovej stránke našej spoločnosti stvps.sk

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

 

Uzatvorenú obchodnú zmluvu o dodávke pitnej vody.

 

               Pri žiadosti o pripojenie objektu na verejný vodovod a kanalizáciu je nutné doložiť:

 

 • Vyjadrenie StVPS. a.s. Závod 01 Banská Bystrica k stavebnému zámeru č. 13782/2018-ZC4083- 1206 zo dňa 15.11.2018
 • Pri uzatvorení odberatel'skej zmluvy je potrebné doložiť list vlastníctva objektu pripojeného na verejný vodovod (kanalizáciu) nie starší ako 3 mesiace.

 

      12) 30 dní pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadať príslušný stavebný úrad o       vydanie kolaudačného rozhodnutia.  

 

 

                           V konaní neboli uplatnené  námietky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

Obec Horná Lehota, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1  zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zaevidoval dňa  16.4.2019 žiadosť Ing. Ondreja Sovu a Ing. Márie Lindorovej, obaja bytom Rumančeková č. 12, Bratislava  o stavebné  povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na  stavbu „Rekreačný dom s dielňou, oplotenie na pozemku parc.č. C-KN 688/2, elektrická prípojka na pozemku C-KN 688/2 a E-KN 362, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka“ na pozemku parc. č. C-KN 688/2, 1295 v  k.ú. Horná Lehota.

 

Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 25.04.2019 oznámil listom č. OcÚ 150/2019  známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na  deň  22.05.2019.

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že so stavebnými prácami na stavbe nie je začaté.

 

Obec Horná Lehota nemá schválený žiadny územno-plánovací podklad, ktorý by riešil predmetné územie avšak vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa nemení funkčné využitie územia.

 

K umiestneniu a povoleniu  predmetnej stavby sa vyjadrili: SSD, a.s. Žilina, ST a.s.Bratislava, StVPS a.s. B. Bystrica,  Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Brezno, orgán štátnej vodnej správy, Lesy SR, š. p. OZ Slov. Ľupča, ORPZ, dopravný inšpektorát Brezno, Obec Horná Lehota.

Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté  do  podmienok tohto rozhodnutia.

                                                                                                                                                            

Podkladom pre vydanie rozhodnutia sú predložené doklady, vyjadrenia  dotknutých  orgánov spolupôsobiacich v konaní,  vyjadrenia účastníkov konania a  skutočnosti zistené pri miestnom zisťovaní.

 

V konaní stavebný úrad posúdil podľa  §  37 sa § 62 ods.1  stavebného zákona  a  zistil,  že  jej  umiestnenie neodporuje hľadiskám  starostlivosti  o  životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie. že  uskutočnením  stavby  nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Na základe uvedeného bolo možné rozhodnúť tak, ako je  uvedené  vo  výroku  tohto rozhodnutia. 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

Správny poplatok v zmysle sadzobníka zákona NR SR číslo  145/1995   Z.z.  -  o  správnych       poplatkoch  v  znení  neskorších  predpisov   vo výške 80,00 eur bol uhradený platbou v hotovosti do pokladnice tunajšieho úradu.

 

 Poučenie:

 Podľa  §  53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v  znení  neskorších   predpisov,  proti   tomuto  rozhodnutiu   možno   podať   odvolanie   v    lehote   15  dní odo dňa jeho doručenia  na  Obec  Horná Lehota  –  stavebný úrad, Horná Lehota č. 99, 976 81 Podbrezová.

Toto  rozhodnutie  je preskúmateľné  súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

 

                                                                                                     Vladimír Bušniak

                                                                                                      starosta obce

 

                                                                                                                                                                                                                                     Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 a 61 ods. 4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a obce Horná Lehota,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a obce Horná Lehota.

 

Vyvesené dňa..........................................                      Zvesené dňa............................................

 

 

                                               Pečiatka a podpis organizácie,

                                         ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie