Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 30.04.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

 

 

  • parcela C-KN 748 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 , k. ú. Brezno, obec Brezno vedená  na LV 2351

 

Do vlastníctva Hroncovej Kataríny, Nálepkova 1195/32, 977 01 Brezno

 

 

 

 

V Brezne 19.04.2019

 

 

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD. v .r.

                                                                                            primátor mesta