Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru predaja a prenájmu - osobitný zreteľ

Zverejnené: 25.04.2017

 ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU  A  NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                             

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • časť pozemku v rozsahu 20 m2 na  ČSA, k. ú, Brezno,  parc. reg. C-KN č. 47 - zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 2629 m2 , LV 5804

 

 nájomcovi:   Mgr. Peter Mikloš,  ČSA 46,  977 01 Brezno

 

  • časť pozemku v rozsahu cca 1500 m2  na ul. Pionierska, k.ú. Brezno, parc. reg. C-KN č. 3515/4 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14138 m2, LV 2351

 

nájomcovi:   Mgr. Silvia Paulovičová, Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská

 

 V  Brezne  dňa  24.04.2017

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív