Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu SOR školského úradu

Zverejnené: 25.04.2017

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

samostatného odborného referenta školského úradu

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom a vnútornej správy s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.:

 

 • VŠ II. stupňa zameranie učiteľstvo pre základnú školu
 • osobitný kvalifikačný predpoklad – prvá atestácia
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno, alebo do podateľne úradu v termíne do 31. mája 2017 s označením SOR školského úradu.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR školského úradu
 • štruktúrovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.07. 2017.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív