Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 19.12.2018

Zverejnené: 15.12.2018

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 14. decembra 2018

  

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,


ktoré sa uskutoční dňa


19. decembra 2018 (streda) o 08.00 hodine

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 PROGRAM
11. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 19.decembra 2018 (streda) o 08.00 hodine


1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna


2. Skúška hlasovacieho zariadenia


3. Procedurálne otázky


4. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno


5. Schválenie zmluvy o postúpení práv medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s Banská Bystrica a Mestom Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou mestského úrade Mgr. Zuzanou Ďurišovou


6. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno - autobusové zastávky za neupotrebiteľný
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou mestského úrade Mgr. Zuzanou Ďurišovou


7. Odkúpenie pozemku – parcela reg. C-KN č. 7978/20, v lokalite Mlynná dolina, v k.ú. Brezno do vlastníctva mesta Brezno
Predkladá: Mgr.Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanaou Ďurišovou


8. Mimoriadna odmena pre poslancov MsZ
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou mestského úrade Mgr. Zuzanou Ďurišovou


9. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna