Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 14.11.2018

Zverejnené: 07.11.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam

deviate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

14. novembra 2018 (streda) o 09.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 


PROGRAM

9. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 19. septembra 2018 (streda) o 09.00 hodine

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.10.2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

 1. Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia VZN-XX/2018 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Majetkové záležitosti

 

8.1 Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, II. etapa,1.úsek“

8.2 Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica o odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno a Mýto pod Ďumbierom

 

8.3 Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Bujakovo

 

8.4 Žiadosť Ing. Petra Nomilnera o odkúpenie pozemku v Brezne, lokalita Pred Rohoznou-Kozlovo

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

8.5. Odkúpenie areálu bývalej pekárne na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva Mesta Brezno

 

8.6. Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Brezno a Nemocnicou s poliklinikou Brezno, n.o. pri majetkovoprávnom vyporiadaní spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. E KN č. 161 nachádzajúcom sa v areáli bývalej nemocnice

 

8.7 Žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o poskytnutie 2- izbového bytu

 

8.8 Žiadosť Pavla Tököliho s manželkou o zámenu pozemkov na Krátkej ulici v Brezne

 

8.9 Žiadosť Pavla Lopušného o dokúpenie časti pozemku na Ul. ČSA v Brezne

 

8.10 Žiadosť Mareka Hlaváčika kominárske služby o nájom pozemku na Nálepkovej ul. v Brezne

 

8.11 Žiadosť Jozefa Rapčana o nájom časti pozemku na Švermovej ulici v Brezne

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Návrhy na ocenenie za rok 2018

Predkladá: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia pri MsZ mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 

 1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 - II. aktualizácia

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 

 1. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.8.2018 – do 30.9.2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky

  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Brezna na I.
   polrok 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

13.2 Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v rokoch 2015 – 2017 v ZŠ s MŠ zriadených mestom

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

13.3 Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v CVČ za rok 2017

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

 1. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018

 

  1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
   Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
   za školský rok 2017/2018

Predkladá: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

Spracoval: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

 

  1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok
   2017/2018

Predkladá: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Spracoval: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

 

14.3 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá: Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Spracoval: Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

 

14.4 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

Spracoval: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

 

14.5 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
           Centra voľného času Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá: Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

Spracoval: Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

 1. Rôzne

  1. Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 

15.2 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v Brezne“.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

15.3 Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

15.4 Zmena účelu čerpania dotácie pre Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno na rok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15.5 Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15.6 Ústna informácia primátora mesta o organizačných zmenách mestského úradu v roku 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený Ing. Ruženou Šefrankovou, poverenou riadením odboru

 

15.7 Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta Brezno – účet 042

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

            15.8 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

16. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

17. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

18. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna