Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 19.09.2018

Zverejnené: 12.09.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam

ôsme  pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2018 (streda) o 09.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 


PROGRAM

8. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 19. septembra 2018 (streda) o 09.00 hodine

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.8.2018

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. YY/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor  starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru

 

 1. Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezna

Predkladá:            Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Majetkové záležitosti

8.1        Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezna v k. ú. Brezno, pozemkov v lokalite Kozie chrbty pri Jaskyni mŕtvych netopierov, za prebytočný majetok

8.2        Žiadosť  Euronom Slovakia, s.r.o. Brezno o nájom časti pozemku na mestskej tržnici  na ul. ČSA v Brezne

8.3        Žiadosť Júliusa Pokoša o odkúpenie pozemku na Baštovej ul. v Brezne

8.4        Žiadosť manželov Izsovcov o odkúpenie  a zámenu pozemkov na Baštovej  ulici v Brezne

8.5       Žiadosť  manželov Pončákových  o nájom  časti pozemku na ulici Baštová v Brezne

Predkladá:            JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom       

8.6       Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Brezno – nebytový priestor nachádzajúci sa v areáli Základnej školy s materskou školou  Pionierska 2, Brezno za prebytočný

8.7       Žiadosť Zdena Bartoša o prenájom pozemku na  Vrbovej ulici v Brezne

8.8       Žiadosť Ľubomíra Zachara, bytom Boženy Němcovej 9, 977 01 Brezno, o odkúpenie  pozemku v lokalite Podkoreňová

8.9       Žiadosť Ing. Petra Turanského o nájom  pozemku v lokalite sídlisko Mazorníkovo v Brezne

8.10     Žiadosť Ing. Antona Mariša o odkúpenie  pozemku v lokalite Šimunička v Brezne

8.11     Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici v Brezne   

8.12     Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť  Rohozná, v blízkosti hotela Fantázia 

8.13     Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj kolesového minifinišéra  Ammann, model AFW 150G s príslušenstvom, rok výroby  2016, výrobné      číslo : 90 176

8.14     Žiadosť spoločnosti BODY EVOLUTION s.r.o. o rozšírenie predmetu nájmu v areáli bývalej materskej školy na Mazorníku  a zníženie nájomného 

            Predkladá:            Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

8.15     Žiadosť Jána Sroku, bytom Pod Poľanou 22,  976 56 Pohronská Polhora o odkúpenie pozemku v lokalite Pod Poľanou v k. ú. Pohronská Polhora

                        8.16     Odkúpenie nehnuteľného majetku v areáli sadov a parkov TS Brezno

8.17     Žiadosť Oľgy Hriňovej o odkúpenie pozemku v lokalite Kozlovo v Brezne

8.18     Žiadosť  spoločnosti  Mako plus s.r.o. o zníženie nájmu nebytových priestorov - futbalový štadión 

8.19     Žiadosť Jaroslava Oláha o odkúpenie pozemku na  Vrbovej ulici v Brezne

8.20     Žiadosť Margity Šingerovej, bytom 9. mája 16, 977 03 Brezno  o odkúpenie pozemku v Brezne na Ul. Rovne

8.21     Žiadosť Štefana Juhaniaka, bytom Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová  o odkúpenie pozemku v Brezne na Ul. Rovne

8.22     Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemku  na Ulici Fraňa Kráľa  priamym predajom

8.23     Návrh poradovníka  na byty

Predkladá:            Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:            Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok  2017

Predkladá:               JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:               Odbor  starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2018

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do 31.07.2018

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 – návrh na V. zmenu

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Stav pohľadávok mesta za 2. štvrťrok 2018

Predkladá:             Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok.2018

Predkladá:             Ing. Ivan Kamenský, riaditeľ TS Brezno

Spracoval:             Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka TS Brezno

 

 1. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2018

Predkladá:             Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval:             Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky

16.1      Správa z vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia

účelových dotácií z rozpočtu mesta za rok 2017 a v oblasti poskytnutia účelových finančných príspevkov z rozpočtu mesta za rok 2017

 Predkladá:               Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:               Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

16.2 Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v zariadeniach sociálnych služieb „Nádej“ a „Lúč“

 Predkladá:                               Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 Spracoval:               Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 1. Rôzne

17.1     Zmena účelu čerpania dotácie pre Miniatur golf klub Brezno na rok 2018

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17.2.    Zmena čerpania dotácie pre Detský folklórny súbor Šťastné detstvo na rok 2018

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17.3.    Poskytnutie mimoriadnej dotácie neziskovej organizácii  Diecézna Charita Rožňava v roku 2018

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17.4.    Zmena čerpania dotácie pre Horehronské múzeum v Brezne na rok 2018

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou vedením odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17.5     Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Brezno“.

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

17.6     Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 1. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta