Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov na Moyzesovej ulici v Brezne

Zverejnené: 12.04.2017

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a §9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno 

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na ulici Moyzesovej v Brezne   

 

 Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív