Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 25.07.2018

Zverejnené: 20.07.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

siedme pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

25. júla 2018 (streda) o 15.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.


PROGRAM

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno“.

Predkladá:       JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:       Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou

Ďurišovou

 

 1. Dotácia na podporu projektu „Obnova NKP - Hrobka rodiny Lehotských

Predkladá:       JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:       Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

 1. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Brezna na funkčné obdobie 2018 – 2022

Predkladá:       JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval.       Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom mestského úradu Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Majetkové záležitosti
  • Žiadosť spoločnosti MEACORP  r. o. o odkúpenie pozemku na Ulici ČSA
  • Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne
  • Odkúpenie pozemkov - parcela reg. C-KN č. 3858/153 a novovytvorenej parcely C-KN 3858/224 nachádzajúcich sa v Brezne, časť Mazorníkovo, Ul. MPČĽ, v blízkosti bytového domu s. č. 2171

Predkladá:              Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:              Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna