Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 27.06.2018

Zverejnené: 20.06.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

šieste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

27. júna 2018 (streda) o 9.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 


Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

PROGRAM
6. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 27. júna 2018 (streda) o 09.00 hodine


1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna


2. Skúška hlasovacieho zariadenia


3. Procedurálne otázky


4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2018
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského
úradu Brezno


5. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §§ 2, 5, 6, 7 a 8 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Brezno č. 20/2015
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval. Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom mestského úradu Mgr. Martinom Juhaniakom


6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2018 o umiestňovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom


7. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán mesta Brezno - Zmeny a
doplnky č. XII
Predkladá: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom


8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach
Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XIII., ktorým sa dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta
Brezna
Predkladá: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta
Spracoval: Obor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

9. Majetkové záležitosti
9.1 Žiadosť Anny Telkovej o odkúpenie pozemku na Baštovej ulici v Brezne, miestna časť
Zadné Halny
9.2 Žiadosť Heleny Kokavcovej o odkúpenie pozemku na Nám. gen. M.R. Štefánika v
Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
9.3 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom a mestom
Brezno a spoločnosťou Nájomné byty, s.r.o. ako záložcami za účelom zabezpečenia
úveru vo výške 655 200,00 eur na obstaranie 24 nájomných bytov na Ulici ŠLN
v Brezne
9.4 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom a mestom
Brezno a spoločnosťou Nájomné byty, s.r.o. ako záložcami za účelom zabezpečenia
úveru vo výške 34 550,00 eur na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k 24
nájomným bytom na Ulici ŠLN v Brezne
Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
9.5 Žiadosť spoločnosti MEACORP s. r. o. o odkúpenie pozemku na Ulici ČSA
9.6 Žiadosť Mgr. Radoslava Rusnáka o zámenu pozemkov na Potočnej ul. v Brezne
9.7 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Potočnej ulici
v Brezne
9.8 Opätovná žiadosť Márie Boháčikovej o odkúpenie pozemku v Pohronskej Polhore
9.9 Žiadosť spoločnosti Mako plus s.r.o. o zníženie nájmu nebytových priestorov -
futbalový štadión
9.10 Návrh poradovníka na byty
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
Mgr. Martinom Juhaniakom

10 Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna do roku 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno


11 Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.5.2018 do 31.5.2018
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým


12 Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2018
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým


13 Rozpočet mesta Brezno – návrh na III. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým


14 Správy hlavnej kontrolórky
14.1 Správa z vykonanej kontroly čerpania príspevkov na obstaranie
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku na Technických službách
Brezno.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
14.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna v II.
polroku 2018
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná


15 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia
Brezno, a.s. za rok 2017
Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.
Spracoval: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.


16 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno
Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.
Spracoval: Ing. Tóthová Oľga, námestník pre ekonomický úsek NsP Brezno, n.o.
17 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. za rok 2017
Predkladá: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica
Spracoval: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica


18 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za
rok 2017
Predkladá: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno
Spracoval: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno
MsÚ – 2018/9886-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno


19 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2017
Predkladá: Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG
Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG


20 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno
za rok 2017
Predkladá: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.
Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.


21 Rôzne
21.1 Žiadosť občianskeho združenia Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno
o poskytnutie dotácie
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým
21.2 Správa o plnení PHSR k 31.12.2017
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, SOR odboru investičného Mestského úradu
Brezno
21.3 Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2017
Predkladá: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
Spracoval: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
21.4 Delegovanie zástupcov mesta Brezna do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
21.5 Podanie žiadostí o podporu vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu zariadenia sociálnych služieb s názvom „Zariadenie pre
seniorov a denný stacionár“ na ul. Boženy Němcovej 1090/25 v Brezne
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou


21.6 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o činnosti komisií


22 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej
organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto
Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
a náčelníka mestskej polície


23 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna


24 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna