Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 09.05.2018

Zverejnené: 03.05.2018

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

štvrté  pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

9. mája 2018 (streda) o 15.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 


Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote.

 

PROGRAM

4. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

2. Procedurálne otázky

 

4. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno na rok 2018 na realizáciu projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - telocvičňa

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

5. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ  Karola Rapoša, ul. Pionierska 4, Brezno

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

6. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno“

Predkladá:       JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

7. Majetkové záležitosti

Schválenie uzatvorenia Rámcovej  zmluvy o obstaraní diela medzi Mestom Brezno a spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s. a vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno za prebytočný majetok pre účel dočasného užívania  

Predkladá:             Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval:             Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

 

8. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna