Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 26.01.2018

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

 

1/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

  • časť z parcely C-KN 3858/181, LV 2351, plocha o výmere 14 m2

 

Nájomca:  Alena Berčíková - AUTOBAR,  Cesta osloboditeľov 21, 977 03 Brezno, IČO: 35 315 172

 

 

2/  previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

a to :

 

  • pozemok  v  ú. Brezno, parc. C-KN č. 1941/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere  272 m2  v celosti

do výlučného vlastníctva MVDr. Janky Mihalikovej, bytom Horná 1745/21,  977 03 Brezno.

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, C-KN č. 5725/29 - trvalé trávne porasty o  výmere 439 m2,  v celosti

do  bezpodielového spoluvlastníctva  manželov Ivana a Oľgy Švihoríkových,

             obaja bytom 9. mája 2142/9, 977 03 Brezno

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, C-KN č. 5725/26 - trvalé trávne porasty o  výmere 821 m2,  v celosti

do  bezpodielového spoluvlastníctva  manželov Tibora a Eleny Andreánskych,

             obaja bytom Dr. Clementisa 1218/28, 977 01 Brezno

 

  • pozemok, v k. ú. Brezno, parc.   C-KN č. 5725/21 - trvalé trávne porasty o  výmere 580 m2,

       v celosti  do  podielového spoluvlastníctva:

 

             1/   Soňe Švecovej,  bytom  Krčulova 1200/3, 977 01 Brezno,  v podiele 1/5

             2/   Dany Škodovej, bytom Zadné Halny 2065/12, 977 01 Brezno,  v podiele 1/5

             3/  Janky Hruškovej, bytom Hviezdoslavova 93, 976 67 Závadka nad Hronom,

                   v podiele 1/5

             4/  Milana Škodu,  bytom dr. Clementisa 1220/9, 977 01 Brezno, v podiele 1/5

             5/  Antona Škodu,  bytom Ďatelinova 10, 821 01 Bratislava, v podiele 1/5,

              

  • pozemok, v k. ú. Brezno, parc.   C-KN č. 5725/10 - trvalé trávne porasty o  výmere 497 m2,

      v celosti  do  podielového spoluvlastníctva:

 

              1/   Lýdie Kollárovej,  bytom Pittsburgská 9,  010 08 Žilina,  v podiele 1/2

              2/   Jána Bánika,  bytom Vránskeho 46, 977 01 Brezno,  v podiele 1/2

            

  • pozemok, v k. ú. Brezno, parc.   C-KN č. 5725/23 - trvalé trávne porasty o  výmere 590 m2,

             v celosti  do výlučného vlastníctva Ivana  Šajgala, bytom Vlkanovská 328/130,

             976 31 Vlkanová

 

  • pozemok, v k. ú. Brezno, parc.   C-KN č. 5725/25 - trvalé trávne porasty o  výmere 535 m2,

             v celosti  do výlučného vlastníctva Simana Ďurča,  bytom  MPČĽ  2166/9,

             977 03 Brezno

 

  • pozemok, v k. ú. Brezno, parc.   C-KN č. 5725/9 - trvalé trávne porasty o  výmere 623 m2,

             v celosti  do výlučného vlastníctva Mgr. Tibora Tasáryho,  bytom Cabaj 96,

             951 17 Cabaj- Čápor

 

 

V Brezne, 26.01.2018

 

                                              

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                           primátor mesta, v. r.