Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - priamy nájom - nehnuteľný majetok mesta Brezno

Zverejnené: 16.01.2018

Oznámenie o priamom nájme pozemkov

 

Mesto Brezno podľa § 9a ods. 2 v náväznosti na § 9a ods. 9  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto

 

O Z N A M U J E,

 

že nehnuteľný majetok  - mesta Brezno:

- časť parcely o výmere  20 m2 z parcely reg. C-KN č. 47, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 2629 m2, v   k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1 (podľa priloženého nákresu) sa  bude prenajímať  v súlade s  § 9a ods. 1 písm. c) v nadväznosti na   § 9a ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

priamym nájmom

 

 

Súbory na stiahnutie