Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - Vagnár

Zverejnené: 03.01.2018

MESTO BREZNO

 Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno   

 

Predmet súťaže:

 

pozemky, novovytvorené parc. reg.  C-KN:

  • č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  795  m2                                                          
  • č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                       
  • č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  800  m2                                                                                          
  • č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere  799  m2                                                                                    
  • č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2                                                                                                       
  • č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere   702 m2                                                               

 

všetky oddelené geometrickým plánom č. 00634808- 308/2017, vyhotoveným  Siman a Jorčík spol. s.r.o., Židlovo 3, Brezno,  od parc. reg. E-KN č. 15912 - trvalé trávne porasty o výmere 1144839 m2, k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore

 

Súbory na stiahnutie

ovs_vagna_zavazna_ponuka_fo_podnikatel doc - textový dokument 32.77 kB

ovs_vagna_zavazna_ponuka_ponuka_po doc - textový dokument 32.77 kB

ovs_vagnar_vyhlasenie doc - textový dokument 446.98 kB

ovs_vagnar_zavazna_ponuka-fo doc - textový dokument 34.30 kB

ovs_vagnar_pozemky_doplnene PDF - dokument 499.50 kB