Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 29.03.2017

Zverejnené: 20.03.2017

 Dokumenty na stiahnutie


Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

druhé pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

29.marca 2017 (streda) o 09.00 hodine


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote.

 

 


Program 2. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 29. marca 2017 (streda) o 09.00 hodine


1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 22. 3. 2017
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského
úradu Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou PhDr.
Jankou Lemberkovou
6. Majetkové záležitosti
6.1. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – nebytových priestorov
v objekte Reštaurácia a telocvičňa za prebytočný pre účel nájmu
6.2 Žiadosť spoločnosti Lesy mesta Brezno, s.r.o, Brezno o nájom časti nebytových
priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici 7, Brezno
Predkladá: Ing. Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno
Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno
6.3 Žiadosť PaeDr. Jána Peteraja, bytom Elena Maróthy Šoltésová 1061/1, 977 01
Brezno o nájom pozemku
6.4 Žiadosť spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., IČO: 36 632 775, so sídlom
Černáková 5, 977 01 Brezno o zámenu pozemkov na Potočnej ulici
6.5 Žiadosť Mgr. Michala Milošoviča, bytom ŠLN 9, 977 01 Brezno o odkúpenie
pozemku
Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6.6. Žiadosť Aleny Berčíkovej- AUTOBAR o nájom pozemku na ul. MPČĽ
v Brezne
6.7. Žiadosť Ivany Slovíkovej o nájom pozemku na ul. MPČĽ v Brezne
6.8. Žiadosť Radoslava Chovanca – RZ-gastro o nájom pozemku na ul. MPČĽ
v Brezne
6.9. Žiadosť Vojtecha Pokoša s manželkou o nájom pozemkov na ul. Vrbová
v Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
6.10 Žiadosť Ing. Milana Majera a RNDr. Kornélie Majerovej o odkúpenie
pozemku v lokalite Mlynná
6.11 Žiadosť Štefana Balúcha a Anny Hlásnej o uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena
6.12 Žiadosť Tomáša Pokoša o prenájom pozemku v lokalite Hlavina
6.13 Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno nachádzajúceho sa
v prevádzkovej budove na Nám. gen. M. R. Štefánika č. 3 za prebytočný
6.14 Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno nachádzajúceho sa v objekte
bývalého vojenského areálu v Brezne, časť Rohozná za prebytočný
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
7 Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 28.2.2017
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým
8 Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na I. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým
9 Návrh na zmenu príspevku mesta na stravovanie dôchodcov a ťažko zdravotne
postihnutých občanov v meste Brezne
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým
10 Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2016
Predkladá: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno
Spracoval: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno
11 Správy hlavnej kontrolórky
11.1. Správa z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností
a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2016
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

11.2 Správa z vykonaných kontrol vyraďovania a likvidácie majetku mesta v
správe škôl a školských zariadení
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
12 Rôzne
12.2 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2017
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým
12.3 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2017
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým
12.3 Návrh na členstvo mesta Brezno v združení právnických osôb „Iniciatíva
stredné Slovensko“
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
12.4 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno "
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou
12.5 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2, Brezno"
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou
12.6 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4,
Brezno "
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou
12.7. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
o činnosti komisií
13 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto
Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
14 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
15 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív