Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - Taxi

Zverejnené: 21.11.2017

Mesto Brezno

 

v zastúpení primátorom mesta, JUDr. Tomášom Abelom, PhD., v súlade s § 9a ods. 2, v náväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľný majetok mesta Brezno – pozemky pod stanovištia TAXI  č. 1 až 12, určené v § 14 ods. 1 VZN-03/2016 o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území mesta bude mesto Brezno prenajímať na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

priamym nájmom

 

 Dokumenty a tlačivá na stiahnutie