Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru predaja a prenájmu - osobitný zreteľ

Zverejnené: 13.03.2017

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

NÁJOM, ZAŤAŽENIE, ZÁMENA A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • Pozemok v  k. ú. Brezno

-           parcela reg. C-KN č. 8097/22 – ostatné plochy o výmere 466 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1

do výlučného vlastníctva Mgr. Michala Milošoviča, bytom Ladislava Novomeského 1231/9, 977 01 Brezno 

 

  • Pozemok v  k. ú. Brezno

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3976/107 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 34 m2, oddelená  geometrickým plánom č. 36639729-344/16, vyhotoveným spoločnosťou SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. od parcela reg. C-KN č. 3976/15 -  zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1612 m2,  

 do bezpodielového spoluvlastníctva vlastníctva manželov Ing. Milana Majera a manželky

 RNDr. Kornélie Majerovej, trvale bytom Štúrova 908/31, Brezno 977 01

 

  • zámena pozemkov v k. u. Brezno v lokalite Mazorníkovo na Potočnej ulici v Brezne

          

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1720/2 – orná pôda, o výmere 95 m2, oddelená geometrickým plánom č. 00634808-382/16, vyhotoveným spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r. o.  od parcely reg. E-KN č. 11566 -  orná pôda o celkovej výmere 134 m2

 

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1721/1 – ostatné plochy, o výmere 55 m2, oddelená geometrickým plánom č. 00634808-382/16, vyhotoveným spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r. o.  od parcela reg. E-KN č. 16148/3 -  ostatné plochy, o celkovej výmere 116 m2

 

obe v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

za pozemky:

 

parcela reg.  C-KN č. 8378 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere  76 m2,

parcela reg.  C-KN č. 8379 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 62 m2 ,

 

obe v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 466 v prospech  ITECO ŽERIAVY s.r.o., spoluvlastnícky podiel 1/1

 
         

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív