Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stavebné povolenie - rekonštrukcia NN siete

Zverejnené: 21.03.2017

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Stavebné povolenie

 

       Dňa 27.7.2016 podala a dňa 17.2.2017 doplnila  Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.  Žilina, Žilina – Pri Rajčianke 2927/8 v zastúpení INGO s.r.o., Žilina – Radová 1080/28 na tunajšom úrade  žiadosť o stavebné  povolenie na stavbu “8543 – Brezno – Bujakovo – ul.Padličkovo, rekonštrukcia NN siete“ – líniová stavba v k.ú. Brezno.

        Stavebník  má k pozemkom stavbou zasiahnutým súhlasy vlastníkov.

        Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  ( ďalej len stavebný zákon ), preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto: novostavba

“8543 – Brezno – Bujakovo – ul.Padličkovo, rekonštrukcia NN siete“

 • líniová stavba v k.ú. Brezno, pozostávajúca zo zrealizovania rekonštrukcie nn rozvodov v časti Padličkovo sa  podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 

1) Popis stavby:

Z existujúceho NN rozvádzača priehradovej trafostanice 380/ts/bujakovo_obec.1 bude zrealizovaný nový vzdušný káblový vývod závesným káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm2, WL 01, v dlžke trasy 407m, ktorý bude ukončený vexistujúcej skrini VRIS I na existujúcom podpernom bode č.12  JB 10,5/10kN. Trasa nového závesného káblového vedenia závesným káblom RETILENS 3x15~+95+2x16mm2, WL 02 bude realizovaná z priehradovej trafostanice 380/ts/bujakovo_obec.1 po podperný bod č.2 v pôvodnej trase a od podperneho bodu č. 02 po podperný bod č. 11 bude nová trasa. Z podpemého bodu č. 7 po nový podperný bod č. 7A bude zrealizovaná odbočka závesným káblom Retilens 3x50+54,6+1x16mm2, WL 02, v dĺžke trasy 40m, ktorý bude vyvedený z navrhovanej skrine VRIS l, nainštalovanej na novom bodpernom bode č. 7, napojenej z navrhovaného vzdušného káblového vedenia.

Existujúce NN vzdušné vedenie 3x70+50mm2 vyvedené z NN rozvádzača priehradovej trafostanice 380/ts/bujakovo_obec.1 bude po existujúci podperný bod č. 8 v dlžke trasy 389m zdemontované. Taktiež bude zdemontovaná odbočka NN vzdušného vedenia zrealizovaná vodičmi 3x50+35mm2 z existujúceho podperného bodu č. 4 Ap po existujúci podperný bod č. 4B JB 9/6kN, v dlžke trasy 51m.

V súvislosti s realizáciou vzdušného káblového vedenia je potrebné zrealizovať demontáž existujúcich vzdušných káblových prípojok závesným káblom AYKYz 4Bx16mm2 a ich následnú montáž na existujúce a nové podperné body, montáž nových poistkových skriniek Spp 1/1 a SPP 2, zvodov pre existujúce NN prípojky pre RD a 10 nových NN prípojok závesným NN káblom AYKYz 4x16mm .

2) Stavba  bude  uskutočnená  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom     konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez     predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a      technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným  zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

5) Stavba bude ukončená do 03/2019.

6) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. Meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa nahlásiť po výberovom konaní na stavebný úrad.

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil Ing. Peter Podmanicky, ELPP s.r.o., Žilina – Závodská cesta 4.

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

9) Za priestorové usporiadanie v teréne zodpovedá stavbyvedúci a stavebník.

10) Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších noviel.

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12) Pred realizáciou prác požiadať o vytýčenie všetkých vlastníkov jestvujúcich inžinierskych sietí a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach.

13) Prípadné škody, ktoré v priebehu výstavby vzniknú na susedných nehnuteľnostiach bezodkladne odstrániť, prípadne kompenzovať v plnej výške preukázaných nákladov.

14) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č. 7288/2015/ZC2647-620 z 8.7.2015

 • Vodovodné potrubie PVC DN 110 nie je možné vytýčiť. Presnú trasu vodovodného potrubia v teréne požadujeme v mieste možného stretu s plánovaným stavebným zámerom určiť sondami (na náklady investora stavby). Pred zahájením výkopových prác pre realizáciu sond požadujeme dohodnúť stretnutie s pracovníkmi našej spoločnosti na mieste stavby (zabezpečí p. Peter Javorčík - vedúci prevádzky vodovodov Brezno, tel. kontakt 0918706547).
 • Žiadame dodržat' ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle Zákona číslo 442/2002 Z.z. min. 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri potrubí do 500 mm vrátane, min. 2,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri potrubí nad 500 mm.
 • V ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle Zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zakázané:
  • vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  • vysádzať trvalé porasty,
  • umiestňovať skládky,
  • vykonávať terénne úpravy.
 • Pätky navrhovaných podporných bodov vzdušného NN vedenia požadujeme osadiť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu.
 • Žiadame rešpektovať ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 v plnom rozsahu.
 • Doporučujeme rešpektovať ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyj.č. 6611513767 z 24.6.2015

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Andrea Hrehová, andrea.hrehova@telekom.sk, +421 48 4135972;lveta Petényiová,

iveta.petenyiova@telekom.sk, +421 484198977

 1. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí za kresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 2. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 3. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 455321630,0902719521

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom,a.s.

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

Upozornenie:

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlblace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čisl012129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

Upozornenie:

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. Žiadame dodržal' platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorov ú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava, vyj.č .23443/2016/O420-2 z 23.9.2016

 1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
 2. Pred realizáciou prác je potrebné požiadať na Oblastnom riaditeľstve Zvolen Sekcii Oznamovacej a zabezpečovacej techniky o zakreslenie podzemných vedení v správe ŽSR. V prípade, že sa nachádzajú v tesnej blízkosti stavby zabezpečiť ich vytýčenie a ochranu v zmysle požiadaviek OR Zvolen,

3.Keďže sa stavba nachádza na pozemkoch v správe ŽSR požadujeme, aby si stavebník pred začatím prác zabezpečil vyjadrenie a súhlas ŽSR Strediska hospodárenia s majetkom RP Zvolen, M.R. Štefánika 2,

4.Realizáciou stavby nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR a prebytočná zemina ani iný odpad vzniknutý pri realizácii stavby nesmie byť bez súhlasu ŽSR skladovaný na týchto pozemkoch,

 1. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej

prevádzky,

 1. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 "Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
 2. Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
 3. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

 

 1. ŽSR nezodpovedajú za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude

nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,

l0.Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny, vyj. Č. OU-BR-OSZP-2016/007581 z 27.10.2016

1.Pri realizácii prác, použiť mechanizmy v dobrom technickom stave cl technické riešenia, zabraňujúce usmrcovaniu vtákov na elektrických stĺpoch

 1. V prípade potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby. postupovať v súlade so zákonom č. 54312002 Z.z., o ochrane prírody cl krajiny. v znení neskorších predpisov.
 2. Práce s použitím ťažkých mechanizmov vo voľnom teréne, realizovať za vhodného počasia, kedy sa vylúči, alebo minimalizuje na minimálny možný rozsah poškodenie voľného terénu (nevykonávať v období podmáčanie terénu po intenzívnejších dažďoch).
 3. Narušené trávnaté plochy (aj poškodenia zelených plôch od kolies ťažkých mechanizmov) uviesť do pôvodného stavu (urovnať cl prípadne vykonať opatrenia na ozelenenie).
 4. Prebytočný materiál, jeho zbytky, ako aj odpad, z lokalít práce odviezť.

 

Okresný úrad Brezno, odsbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy odpadového hospodárstva, vyj.č. OU-BR-OSZP-2016/007568-002 z 6.10.2016

- v prípade vzniku, zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadu, zaradeného podl'a vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 činnosťou R 12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až Rll (činnosť uvedená v prílohe č. I k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

- odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom: 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01. 17 09 02 a 17 0903 nie je dovolené použit' na terénne úpravy, v prípade možnosti využit' len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie. vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad na zneškodnenie na skládku "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno

- zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadov, vzniknutých pri realizovaní stavby zaradených podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 17 02 01 - drevo; 17 04 02 - hliník; 17 04 04 - zinok; 17 04 05 - železo a oceľ;

- odpady, u ktorých nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, odovzdať na zneškodnenie. Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len oprávnenej osobe na ich nakladanie v zmysle zákona 79120 l 5 l. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní kde investor predloží:

-doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe:

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, vyj.č. 09144/2017/SŽDD/08255 z 31.1.2017  

 1. Stavba v OPO musí byť zabezpečená proti požiaru. musí byť vyhovené všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

 

 1. Stavba musí byť zaistená proti účinkom spôsobených prevádzkou dráhy ( hluk, otrasy). Stavebník si nemôže ani v budúcnosti uplatňovať voči Železniciam SR (prevádzkovateľovi dráhy) náhradu prípadných škôd stavby, spôsobených účinkami obvyklej prevádzky železničnej trate.
 2. Pri uskutočňovaní stavebných prác Je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom. ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak. ako je určené zákonom o odpadoch .
 3. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť splnenie podmienok podľa stanoviska ŽSR, GR. Odbor expertízy. Bratislava, zo dňa 23.9.2016. pod č.j.: 23443/2016/O420-2.

 

15) Pred realizáciou odstavenia dodávky elektrickej energie v danej lokalite,  nahlásiť na mesto Brezno rozsah a časový úsek odstávky, z dôvodu oboznámenia občanov mesta.

  

16)  Pred   uvedením   stavby   do  užívania   požiadať  príslušný  stavebný  úrad  o   vydanie       kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 27.7.2016 podala a dňa 17.2.2017 doplnila  Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.  Žilina, Žilina – Pri Rajčianke 2927/8 v zastúpení INGO s.r.o., Žilina – Radová 1080/28 na tunajšom úrade  žiadosť o stavebné  povolenie na stavbu “8543 – Brezno – Bujakovo – ul.Padličkovo, rekonštrukcia NN siete“ – líniová stavba v k.ú. Brezno. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 23.2.2017 oznámil začatie stavebného konania spojeného s územným  konaním dotknutým  orgánom a  známym účastníkom konania a súčasne  nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 15.3.2017.

Pri miestnej ohliadke bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené, predmetná stavba je navrhovaná na okraji obytnej zóny mestského sídelného útvaru mesta Brezno.  Funkčné využitie územia na daný účel nie je v rozpore s platným  územným plánom mesta Brezno, ktorý bol schválený dňa 14.3.2001 Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno č VZN 065, uzn.č. 134/2001/II. Pri ústnom prejednaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, §  62 ods. 1  a ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní:

Okresný úrad Brezno, odbor SZP, úsek št. vodnej správy, Okresný úrad Brezno, odbor SZP úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Brezno, odbor SZP, úsek št. správy odpadového hospodárstva, Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, Slovak Telekom a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica; Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s. Bratislava; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava; Železnice SR. 

 • Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.
 • Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 • Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 • Správny poplatok uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 100 eur do pokladne mestského úradu.

Poučenie: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení                                      neskorších predpisov proti  tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia na Meste Brezne – stavebnom úrade so sídlom na  Nám. gen. M. R. Štefánika  č.1 v Brezne.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 69 ods. 2 stavebného  zákona vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív