Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o vyhodnotení verejne obchodnej súťaže - Potočná ulica, 5. kolo

Zverejnené: 11.03.2024
Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, nachádzajúcemu sa  v k. ú. Brezno, Potočná ul., a to : 
 
pozemok,  parc. reg. C-KN č. 6159/97 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m2,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.  
 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 16.01.2024, lehota na podávanie súťažných návrhov skončila dňa 15.02.2024 o 11.00 hodine. Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa 23.02.2023 od 10.00 hod.
 
Do súťaže nebola v určenej lehote predložená  jedna súťažná ponuka, ktorá bola vyhodnotená ako víťazná ponuka
predkladateľ súťažného návrhu:  Ing. Filip Drugda, Potočná 4043/6B, 977 01 Brezno
 
V Brezne  29.02.2024
 
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta, v. r.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív