Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 13.03.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO
Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto
              

zverejňuje zámer
 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :


časť z parcely C-KN 3858/181, LV 2351, plocha č. 3858/500 - 20 m2 podľa geodetického elaborátu  č. zák.17003
 
Nájomca:  Ivana Slovíková,  MPČĽ 45, 977 03 Brezno, IČO: 41 919 190

časť z parcely C-KN 3858/181, LV 2351, plocha č. 3858/501 - 10 m2 podľa geodetického elaborátu  č. zák.17003
 
Nájomca:Alena Berčíková - AUTOBAR,Cesta osloboditeľov 21, 977 03 Brezno, IČO: 35 315 172

časť z parcely C-KN 3858/181, LV 2351, plocha o výmere 10 m2 podľa geodetického elaborátu  č. zák. 2017/007
 
Nájomca: Radoslav Chovanec-RZ Gastro,Vodárenská 737/1, 976 52 Čierny Balog, IČO: 44 863 071

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív