Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno - Kováčik

Zverejnené: 28.11.2023

ZVEREJNENIE  ZÁMERU   PREVODU VLASTNÍCTVA  A NÁJMU

 NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU  MESTA  BREZNO

 

 Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 

zverejňuje zámer

 

Previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 

 1/     Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. Krátka  

·         novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3523/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2, oddelená geometrickým plánom č. 55166709-424/2023,  od parc. reg. C-KN č. 16165/2, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno,

                všeobecná hodnota pozemku:  15.- € /m2                

 

pre nadobúdateľa:

Bronislav Kováčik, Podbrezová

 

V  Brezne  dňa  28.11.2023     

                         

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív