Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na Potočnej ul. v Brezne

Zverejnené: 21.11.2023

Predmet súťaže: 

pozemok,  parc. reg. C-KN č. 6159/97 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m2,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1  


Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 20.12.2023 o 14.00 hodine.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovom sídle mesta,  v sekcii  „Úradná tabuľa“ od 21.11.2023. 


Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

  1. Súbory na stiahnutie:
  2. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
  3. Tlačivo „Cenová ponuka - Potočná“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu
  4. Tlačivo „Cenová ponuka - Potočná“ – súťažný návrh pre právnickú osobu
  5. Tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív