Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2024

Zverejnené: 16.11.2023


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2024:


A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné, tematické kontroly
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v predchádzajúcom období
2. Kontrola vybavovania sťažností v podmienkach mestskej samosprávy
3. Kontrola vybavovania petícií v podmienkach mestskej samosprávy
4. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta
5. Kontrola prevodov vlastníctva majetku mesta ukončených v roku 2023
6. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta v podmienkach
mestských rozpočtových organizácií
7. Kontrola čerpania príspevkov z rozpočtu mesta na obstaranie dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku v podmienkach mestskej príspevkovej organizácie
b) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
2. Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad
3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti


B. PLNENIE INÝCH ÚLOH
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Brezno za rok 2023
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v meste Brezne.


 Ing. Ingrid Konečná Veverková
 hlavná kontrolórka mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív