Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Zverejnené: 26.10.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt: Veronika Demelová
nar. 20.07.1988
977 01 Brezno


Písomnosť:  Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 26.10.2023

 

Daňový subjekt: Jaroslav Ďuriš
nar. 12.04.1968
977 01 Brezno

 

Písomnosť:  Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 26.10.2023


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna –
Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 26.10.2023
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných 
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si 
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.