Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZÁPISNICA O VYHODNOTENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - Potočná ul.

Zverejnené: 24.10.2023

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno,

pozemku  v k. ú.  Brezno, Potočná ul., a to : 

 

 

1.      Úvodné ustanovenie

 

Mesto Brezno vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno a to : 

 

pozemok,  parc. reg. C-KN č. 6159/97 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 612 m2,

evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.

 

Obchodnú verejnú súťaž  na  predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta vyhlásilo mesto Brezno opakovane dňa 12.09.2023 na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 20/2023 zo dňa 23.02.2023 a č. 176/2023 zo dňa 23.08.2023.

 

Oznámenie o vyhlásení OVS  bolo zverejnené v regionálnom týždenníku MY Horehronie dňa 12.09.2023, oznámenie a súťažné podmienky boli zverejnené od uvedeného dňa na webovom sídle mesta www.brezno.sk, v sekcii „Úradná tabuľa - majetku mesta“,  na úradnej tabuli mesta a Centrálnej úradnej tabuli v dobe od  12.09.2023 do 11.10.2023.;  ponuka bola zverejnená aj na internetových realitných portáloch.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov skončila dňa 11.10.2023 o 14.00 hodine.

 

Na posúdenie a vyhodnotenie predložených súťažných návrhov primátor mesta Brezno určil   súťažnú komisiu  (ďalej len „komisia“) v zložení:

 

Ing. arch. Ján Králik- poslanec MsZ

Ing. Miroslav Fašang - poslanec MsZ

Matej Garaj - poslanec MsZ

Mgr. Lucia Ličková -  zamestnanec mesta, MsÚ- odbor právny a majetkový

JUDr. Iveta Biela -  zamestnanec mesta, MsÚ - odbor právny a majetkový

 

Zasadnutie komisie na vyhodnotenie OVS sa konalo  dňa 20.10.2023 so začiatkom o 9.50 hod; zasadnutia komisie sa zúčastnili:

Ing. Miroslav Fašang, Ing. arch. Ján Králik, p. Matej Garaj, Mgr. Lucia Ličková, JUDr. Iveta Biela.

Na zasadnutí komisie boli prítomní všetci jej členovia, komisia bola uznášania schopná.

Členovia komisie zvolili  za predsedu komisie Ing. Miroslava Fašanga a za zapisovateľa  komisie  JUDr. Ivetu Bielu.

Komisia sa oboznámila sa s podmienkami OVS v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka, a dohodla si postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia OVS. 

 

 

 

 

2.      Účastníci súťaže

 

Do konca lehoty na predkladanie súťažných návrhov (do 11.10.2023 do 14.00 hodiny) nebol  vyhlasovateľovi  OVS doručený žiadny súťažný návrh.

 

Uzávierka doručenia súťažných návrhov bola vykonaná komisiou po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov;   záznam z nej bol spísaný dňa   20.10.2023 o 10.00  hodine.

 

Na základe uvedenej  skutočnosti komisia konštatuje, že ďalší postup pri posudzovaní návrhov, kontrola dodržania podmienok OVS a výber najvhodnejšieho návrhu sú  bezpredmetné.

Zasadnutie komisie bolo  ukončené  dňa   20.10.2023  o 10.15 hodine.

 

                                                                                              

p. Matej Garaj, v. r.                                                          ....................................

 

Ing. Miroslav Fašang, v. r.                                               ....................................

 

Ing. arch. Ján Králik, v. r.                                                  ....................................

 

Mgr. Lucia Ličková , v. r.                                                  ....................................

    

JUDr. Iveta Biela, v. r.                                                       ...................................

 

                                                                                                 

3.

 

Komisia odporúča primátorovi mesta alternatívne buď v súťaži  nateraz nepokračovať a vyčkať na vhodnejšiu situáciu  na predaj alebo vyhlásiť ďalšie kolo OVS  s použitím minimálnej ceny na 75.-  €/m2 pozemku.

 

V Brezne dňa    20.10.2023

                                                          

                                                                                                                                     

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív