Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - zamestnanca práčovne v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 20.10.2023

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

zamestnanca práčovne v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpokladaný  termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  06.11.2023

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je 700 Eur.

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod MsÚ Brezno – Odbor zariadení sociálnych služieb ako  Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • pranie a žehlenie odevov
 • obsluha pracích a sušiacich strojov
 • upratovanie a dezinfekcia práčovne a skladu špinavého a čistého prádla
 • podľa potreby zástup obslužných činností (upratovačka, výdaj stravy)

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • základné vzdelanie
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov je výhodou (nie podmienkou)

 

Požiadavky:

 • bez požiadaviek na odbornú prax
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať
 • samostatnosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 27. októbra 2023 s označením „Zamestnanec práčovne pre ZPS a DS“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony  

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údaj

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/285 00 52, janka.lemberkova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 20.10.2023