Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru predaja a zámeny nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 10.10.2023

ZVEREJNENIE  ZÁMERU  PREDAJA A  ZÁMENY  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA  BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 zverejňuje zámer

 

 

 

A / Previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 

1/   Pozemok v k. ú. Brezno, Podkoreňová

·         parcela reg. E-KN č. 16139/7- ostatná plocha a nádvorie o výmere 110 m2,

evidovaný  v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno  

pre nadobúdateľa:  Ľubica Turňová, Brezno

 

 

2/  Pozemok v k. ú. Brezno, Rohozná

·         parc. reg. C-KN č. 7403/3trvalý trávny porast  o výmere 125 m2

evidovaný  v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno

pre nadobúdateľa:  Jakub Bučko, Predajná

 

 

3/  Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. Kiepka

·         novovytvorená parc. reg. C-KN č. 2120/6 - zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 42 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 55166709-285/2023 oddelením od  parc. E-KN č. 16101/1, k. ú. Brezno, LV č. 5804, v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno (grafická príloha)

      pre nadobúdateľov:  Michal Tištian, Lívia Machničová, Brezno

 

 

4/  Pozemok v k. ú. Jarabá,  Bachláč

·         novovytvorená parc. reg. C-KN č. 449/8 - ostatná plocha o výmere 100 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 50855719-119/2023 oddelením od  parc. E-KN č. 449/1, k. ú. Jarabá, LV č. 136, v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno (grafická príloha)

                  pre nadobúdateľa:  Ing. Matej Lovič, Brezno

 

5/   Pozemok v k. ú. Brezno, Ul. Krátka  

·         časť  parc. reg. C-KN č. 16165/2, evidovanej v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno, v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno, oddelená geometrickým plánom  v rozsahu  cca 103 m2  (grafická príloha)              

pre nadobúdateľa:  Bronislav Kováčik, Podbrezová

 

6/  Pozemok, k. ú. Brezno, Ul. Baštová

·         parcela reg. C-KN č. 5434 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,

evidovaný  v katastri nehnuteľností  na LV č. 5804, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1  vlastník Mesto Brezno  

          pre nadobúdateľa:  Jana Medveďová, Brezno

 

B/  Zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

1/    Pozemky v k. ú. Brezno, LV 2351:

·          parc. C-KN č. 6784/21- ostatná plocha o výmere 49 536 m2

·          parc. C-KN č. 6784/14 - zast.pl. a nádvorie o výmere 1 m2

·          parc. C-KN č. 6784/5 - zast.pl. a nádvorie o výmere 33 m2

·          parc. C-KN č. 6784/4 - zast.pl. a nádvorie o výmere 15 m2

·          parc. C-KN č. 7789/32 - zast.pl. a nádvorie o výmere 3 671 m2

·          parc. C-KN č. 7792/9 - zast.pl. a nádvorie o výmere 230 m2

·          parc. C-KN č. 7792/1 – lesný pozemok o výmere 67 783 m2

·          parc. C-KN č. 7792/2 – lesný pozemok o výmere 15 762 m2

·          parc. C-KN č. 7791/2 - zast.pl. a nádvorie o výmere 98 m2

·          parc. C-KN č. 7791/6 – trvalý trávny porast o výmere 15 246 m2

·          parc. C-KN č. 7791/7 – trvalý trávny porast o výmere 13 440 m2

·          parc. C-KN č. 7791/17 - ostatná plocha o výmere 3185 m2

·          parc. C-KN č. 7793 - zast.pl. a nádvorie o výmere 65 m2

vlastník: Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, sídlo: Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

za  stavbu, č. súp. 1790, reštaurácia a telocvičňa, postavená na pozemku C-KN č. 1978/2, k. ú. Brezno, LV 5506       

      vlastník: LESY MESTA BREZNO, s.r.o., IČO: 00 313 319, Švermova 7,

       977 01 Brezno

 

 

V  Brezne  dňa  10.10.2023