Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno - Dedeček

Zverejnené: 10.10.2023

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

 

pozemok:

 

-  parcela reg. C-KN č. 4727/2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6766 m²  

 

 v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351  v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

 

Odčlenením od parcely 4727/2 a to novo vytvorené parcely:

-          4727/5 o výmere 52 m2

-          4727/6 o výmere 295 m2

 

do vlastníctva: Dedeček Peter, bytom: Tisovská cesta 3936/20A, 977 01  Brezno.

 

2/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

 

pozemky:

 

-  parcela reg. E-KN č. 137/2 , druh pozemku: záhrada, o výmere 1106 m²  

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804  v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Odčlenením  od parcely 137/2 a to novo vytvorené parcely:

-          5114/2 o výmere 18 m2

-          5115/2 o výmere 585 m2

-          5115/3 o výmere 290 m2

-          5115/4 o výmere 214 m2

 

do vlastníctva:

1.      Marián Lepko, bytom: SNP 23, 977 01  Brezno.

2.      Marek Mikloško, bytom: SNP 28, 977 01  Brezno.

 

V Brezne, dňa 10.10.2023                                     

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív