Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny že v termíne od: 18.09.2023 07:30:00 do: 18.09.2023 14:30:00

Zverejnené: 17.08.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

že v termíne od: 18.09.2023 07:30:00 do: 18.09.2023 14:30:00

Vybavuje linka 0800 159 000

23-21524

V Žiline, 17.08.2023

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

Vážená obec/mesto,

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.