Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Daňový subjekt: Slavko Vincúr
nar. 27.07.1975
bytom Brezno, 977 01 Brezno
Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa
07.07.2023, e.č. 37670/2023, č. sp. MsU-2023/6491-6
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňový exekučný príkaz zo dňa 07.07.2023, e.č. 37670/2023, č. sp. MsU-2023/6491-6
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív