Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk Verejnej obchodnej súťaže

Zverejnené: 12.09.2017

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, primátorom mesta, oznamuje, že:

 

dňa 13.09.2017 o 9.00 hodine

 v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelári č. 25 sa bude konať

 

zasadnutie komisie

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (stavebné pozemky Rohozná v blízkosti hotela Fantázia) a to : 

 

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 4930/13, trvalé trávne porasty, o výmere 1120 m²
  • parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
  • parcela reg. C-KN č. 4930/15, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²

 

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky  podiel 1/1.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív