Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

výberové konanie na obsadenie funkcie Samostatný odborný referent na úseku správy majetku

Zverejnené:

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatný odborný referent na úseku správy majetku

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 850,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru právneho a majetkového.

Informácie o pracovnom mieste:

-          zabezpečuje a zodpovedá za zaraďovanie majetku a odovzdávanie do správy majetku a agendu s tým spojenú,

-          vybavuje ucelenú agendu pri správe nehnuteľného majetku - nebytové priestory

-          spracúva a pripravuje žiadosti týkajúce sa prevodu nehnuteľného majetku - nebytové priestory, ktorých účastníkom je mesto, potrebných pre rokovanie orgánov mesta,

-          preberá a odovzdáva nebytové priestory s nájomníkmi v zmysle uzavretých zmlúv

-          zabezpečuje revízie elektrických zariadení, komínov, bleskozvodov a ciachovanie vodomerov na TÚV a SÚV v nebytových priestoroch

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          stredoškolské vzdelanie s maturitou

-          prax v odbore výhodou

-          prax v samospráve výhodou

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony

-          zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-          schopnosť pracovať v tíme

-          zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť

-          komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-          schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 22. júna 2023 s označením „SOR na úseku správy majetku“.

 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          žiadosť o zaradenia do výberového konania

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 220, zuzana.durisova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 08.06.2023

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív