Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 05.09.2017

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • časť z parcely E-KN č. 16078/1, k. ú. Brezno, LV 5804, plocha č. 5433/4 - zast.pl. a nádvoria o výmere  23 m2,  podľa geodetického elaborátu  z 31.7.2017

 

Nájomca:  Anna Telková, Baštová 2017/11, 977 01 Brezno

 

 

  • parcela C-KN č. 694/5  - zast.pl. a nádvoria  o výmere 799 m2, k. ú. Brezno, LV 2351

parcela  C-KN č. 694/8  - zast. pl. a nádvoria o výmere 285 m2, k. ú. Brezno, LV 2351

 

Nájomca:  Richard Molitoris, Podkoreňová 15/E, 977 01 Brezno

                  Daniel Lehotský, 9. mája 2142/17, 977 01 Brezno

 

 

  • časť pozemku v rozsahu 20 m2 na  ČSA, k. ú, Brezno,  parc. reg. C-KN č. 47 - zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 2629 m2 , LV 5804

 

Nájomca:   Mgr. Peter Mikloš,  ČSA 46,  977 01 Brezno

 

 

 

 

 

 

 


 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív