Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru predaju a prenájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 05.09.2017

 

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

Pozemky v Brezne:

zámena parciel C-KN 8383 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 360 m2 ,vedenej  na LV 6844, ktoré sú súčasťou chodníka na ul. ČSA, za parcelu E-KN 16170/3 - ostatné plochy, o výmere 284 m2 ,v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno,

do podielového spoluvlastníctva Eleny Tököliovej  a Ing. Pavla Tököliho

 

Pozemky v Brezne:

odkúpenie parc. reg C-KN 782 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno,

do vlastníctva Júliusa Prasličku

 

Pozemky v Brezne:

odkúpenie parc. reg C-KN 3976/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 261 m2 , reg C-KN 3976/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 parc. reg C-KN 3976/56 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 mparc. reg C-KN 3976/57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno,

do vlastníctva Bc. Jána Poliaka

 

Pozemky v Pohronskej Polhore:

odkúpenie parc. reg E-KN 16224/112 orná pôda o výmere 2571 m2 v k.ú. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora, evidovaná na LV č. 1818 v prospech mesta Brezno,

do vlastníctva Jána Sroku

 

 

Pozemky v Pohronskej Polhore:

odkúpenie časti pozemku o výmere cca 344 m2  , ktorá bude odčlenená z parcely reg. E-KN č. 17238/101 – lesné pozemky o výmere 35 265 m2 v k. ú. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 1818 v prospech mesta Brezno.

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Holčíkovcov

 

Pozemky v Pohronskej Polhore:

odkúpenie parciel reg. C č. 672/3 záhr. o výmere 87 m2, parcela reg. C č. 676 záhrada o výmere 89 m2, parcela reg. C č. 673/2 zast. pl. o výmere 134 m2, parcela reg. C č. 673/1 zast. pl. o výmere 118 m2 a parcela reg. C č. 674 záhrada o výmere 254 m2 v celosti, ktoré sú zapísané v k. ú. Pohronská Polhora, obec Pohronská Polhora evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na na LV č. 1818 pod B 1 ako parcela E-KN 17260 t. t. p. o výmere 687 m2 v celosti na Mesto Brezno

do vlastníctva Márie Boháčikovej

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

jednoizbový byt na ulici Nálepkova 1194/11 byt č. 21 pre nájomcu

Mateja  Mikovínyho

 

V Brezne 05.09.2017           

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív