Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Mzdový účtovník

Zverejnené: 20.04.2023

Mesto Brezno 
zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.
oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto
Mzdový účtovník

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 900,00 Eur

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod útvar prednostu s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou - ekonomické
odborná prax min. 3 roky ako mzdový účtovník
bezúhonnosť
spôsobilosť na právne úkony
zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 03. mája 2023 s označením „Mzdový účtovník“. 
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
štruktúrovaný profesijný životopis
kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce mzdového účtovníka
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov


Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

V Brezne, 19.04.2023