Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 13.04.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt: Ján Barlík
 nar.: 18.09.1955 
 bytom MPČĽ 2171/28, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 12.04.2023, e.č. 11486/2023, č. sp. MsU-2023/1372-6
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, 
Daňový exekučný príkaz zo dňa 12.04.2023, e.č. 11486/2023, č. sp. MsU-2023/1372-6 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Odbor ekonomiky a financovania v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách. Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


 JUDr. Tomáš Abel, PhD.
 primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív